Ten artykuł został przetłumaczony przez maszynę. Aby wyświetlić jego treść w języku angielskim, zaznacz pole wyboru Angielski. Możesz też wyświetlić angielski tekst w okienku wyskakującym, przesuwając wskaźnik myszy nad konkretny tekst”.
Tłumaczenie
Angielski

Metoda _FieldInfo.Invoke — (UInt32, Guid, UInt32, Int16, IntPtr, IntPtr, IntPtr, IntPtr)

.NET Framework (current version)
 

Data opublikowania: październik 2016

Zapewnia dostęp do właściwości i metod udostępnianych przez obiekt.

Przestrzeń nazw:   System.Runtime.InteropServices
Zestaw:  mscorlib (w mscorlib.dll)

void Invoke(
	uint dispIdMember,
	[InAttribute] ref Guid riid,
	uint lcid,
	short wFlags,
	IntPtr pDispParams,
	IntPtr pVarResult,
	IntPtr pExcepInfo,
	IntPtr puArgErr
)

Parametry

dispIdMember
Type: System.UInt32

Określa element członkowski.

riid
Type: System.Guid

Zarezerwowane do użytku w przyszłości. Musi być wartością IID_NULL.

lcid
Type: System.UInt32

Ustawienia regionalne kontekstu w którym można interpretować argumenty.

wFlags
Type: System.Int16

Flagi opisujące Kontekst wywołania.

pDispParams
Type: System.IntPtr

Wskaźnik do struktury zawiera tablicę argumentów, tablicę identyfikatorów DISPID argumentu dla nazwanych argumentów i zlicza liczbę elementów w tablicach.

pVarResult
Type: System.IntPtr

Wskaźnik do lokalizacji, w którym ma być przechowywany wynik.

pExcepInfo
Type: System.IntPtr

Wskaźnik do struktury, która zawiera informacje o wyjątku.

puArgErr
Type: System.IntPtr

Indeks pierwszego argumentu, który zawiera błąd.

Ta metoda jest dostęp do klas zarządzanych z niezarządzanego kodu i nie powinna być wywoływana z kodu zarządzanego. Aby uzyskać więcej informacji o IDispatch::Invoke, zobacz: Biblioteka MSDN.

.NET Framework
Dostępne od 1.1
Powrót do początku
Pokaż: