Ten artykuł został przetłumaczony przez maszynę. Aby wyświetlić jego treść w języku angielskim, zaznacz pole wyboru Angielski. Możesz też wyświetlić angielski tekst w okienku wyskakującym, przesuwając wskaźnik myszy nad konkretny tekst”.
Tłumaczenie
Angielski

Metoda AssemblyName.SetPublicKeyToken — (Byte[])

.NET Framework (current version)
 

Data opublikowania: październik 2016

Ustawia token klucza publicznego, który jest ostatnim 8 bajtów Skrót SHA-1 klucza publicznego, pod którym aplikacji lub zestaw jest podpisany.

Przestrzeń nazw:   System.Reflection
Zestaw:  mscorlib (w mscorlib.dll)

public void SetPublicKeyToken(
	byte[] publicKeyToken
)

Parametry

publicKeyToken
Type: System.Byte[]

Token klucza publicznego zestawu zawierającego tablicy bajtów.

Po ustawieniu klucza publicznego przez wywołanie metody SetPublicKey metody, musisz również użyć SetPublicKeyToken Metoda zapewnienie token klucza publicznego. W przeciwnym razie SecurityException jest generowany, gdy GetPublicKey jest wywoływana metoda.

Poniższy przykład emituje zestawu dynamicznego i zapisuje go w bieżącym katalogu. Po utworzeniu zestawu SetPublicKeyToken Metoda jest używana do ustawienia token klucza publicznego zestawu. GetPublicKeyToken Metoda jest następnie używany do pobrania tokenu klucza publicznego, która jest wyświetlana w konsoli.

using System;
using System.Reflection;
using System.Threading;
using System.IO;
using System.Globalization;
using System.Reflection.Emit;
using System.Configuration.Assemblies;
using System.Text;

public class AssemblyName_CodeBase
{
  public static void MakeAssembly(AssemblyName myAssemblyName, string fileName)
  {
   // Get the assembly builder from the application domain associated with the current thread.
   AssemblyBuilder myAssemblyBuilder = Thread.GetDomain().DefineDynamicAssembly(myAssemblyName, AssemblyBuilderAccess.RunAndSave);
   // Create a dynamic module in the assembly.
   ModuleBuilder myModuleBuilder = myAssemblyBuilder.DefineDynamicModule("MyModule", fileName);
   // Create a type in the module.
   TypeBuilder myTypeBuilder = myModuleBuilder.DefineType("MyType");
   // Create a method called 'Main'.
   MethodBuilder myMethodBuilder = myTypeBuilder.DefineMethod("Main", MethodAttributes.Public | MethodAttributes.HideBySig |
     MethodAttributes.Static, typeof(void), null);
   // Get the Intermediate Language generator for the method.
   ILGenerator myILGenerator = myMethodBuilder.GetILGenerator();
   // Use the utility method to generate the IL instructions that print a string to the console.
   myILGenerator.EmitWriteLine("Hello World!");
   // Generate the 'ret' IL instruction.
   myILGenerator.Emit(OpCodes.Ret);
   // End the creation of the type.
   myTypeBuilder.CreateType();
   // Set the method with name 'Main' as the entry point in the assembly.
   myAssemblyBuilder.SetEntryPoint(myMethodBuilder);
   myAssemblyBuilder.Save(fileName);
  }

  public static void Main()
  {
   // Create a dynamic assembly with name 'MyAssembly' and build version '1.0.0.2001'.
   AssemblyName myAssemblyName = new AssemblyName();
   // Set the codebase to the physical directory were the assembly resides.
   myAssemblyName.CodeBase = Directory.GetCurrentDirectory();
   // Set the culture information of the assembly to 'English-American'.
   myAssemblyName.CultureInfo = new CultureInfo("en-US");
   // Set the hash algoritm to 'SHA1'.
   myAssemblyName.HashAlgorithm = AssemblyHashAlgorithm.SHA1;
   myAssemblyName.VersionCompatibility = AssemblyVersionCompatibility.SameProcess;
   myAssemblyName.Flags = AssemblyNameFlags.PublicKey;
   // Get the whole contents of the 'PublicKey.snk' into a byte array.
   FileStream publicKeyStream = File.Open("PublicKey.snk", FileMode.Open);
   byte[] publicKey = new byte[publicKeyStream.Length];
   publicKeyStream.Read(publicKey, 0, (int)publicKeyStream.Length);
   // Provide the assembly with a public key.
   myAssemblyName.SetPublicKey(publicKey);
   // Get the whole contents of the 'PublicKeyToken.snk' into a byte array.
   FileStream publicKeyTokenStream = File.Open("PublicKeyToken.snk", FileMode.Open);
   byte[] publicKeyToken = new Byte[publicKeyTokenStream.Length];
   publicKeyTokenStream.Read(publicKeyToken, 0, (int)publicKeyToken.Length);
   // Provide the assembly with a public key token.
   myAssemblyName.SetPublicKeyToken(publicKeyToken);
   myAssemblyName.Name = "MyAssembly";
   myAssemblyName.Version = new Version("1.0.0.2001");
   MakeAssembly(myAssemblyName, "MyAssembly.exe");

   // Get the assemblies loaded in the current application domain.
   Assembly[] myAssemblies = Thread.GetDomain().GetAssemblies();

   // Get the dynamic assembly named 'MyAssembly'. 
   Assembly myAssembly = null;
   for(int i = 0; i < myAssemblies.Length; i++)
     if(String.Compare(myAssemblies[i].GetName().Name, "MyAssembly") == 0)
      myAssembly = myAssemblies[i];

   // Display the full assembly information to the console.
   if(myAssembly != null)
   {
     Console.WriteLine("\nDisplaying the full assembly name\n");
     string assemblyName = myAssembly.GetName().FullName;
     Console.WriteLine(assemblyName);
     Console.WriteLine("\nDisplaying the public key for the assembly\n");
     byte[] publicKeyBytes = myAssembly.GetName().GetPublicKey();
     Console.WriteLine(Encoding.ASCII.GetString(publicKeyBytes));
     Console.WriteLine("\nDisplaying the public key token for the assembly\n");
     byte[] publicKeyTokenBytes = myAssembly.GetName().GetPublicKeyToken();
     Console.WriteLine(Encoding.ASCII.GetString(publicKeyTokenBytes));
   }
  }
}

Platforma uniwersalna systemu Windows
Dostępne od 8
.NET Framework
Dostępne od 1.1
Biblioteka klas przenośnych
Obsługiwane w: przenośne platformy .NET
Silverlight
Dostępne od 2.0
Windows Phone Silverlight
Dostępne od 7.0
Windows Phone
Dostępne od 8.1
Powrót do początku
Pokaż: