Ten artykuł został przetłumaczony przez maszynę. Aby wyświetlić jego treść w języku angielskim, zaznacz pole wyboru Angielski. Możesz też wyświetlić angielski tekst w okienku wyskakującym, przesuwając wskaźnik myszy nad konkretny tekst”.
Tłumaczenie
Angielski

Klasa AssemblyCompanyAttribute

.NET Framework (current version)
 

Data opublikowania: październik 2016

Określa nazwę firmy niestandardowy atrybut dla manifest zestawu.

Przestrzeń nazw:   System.Reflection
Zestaw:  mscorlib (w mscorlib.dll)

System.Object
  System.Attribute
    System.Reflection.AssemblyCompanyAttribute

[<Sealed>]
[<AttributeUsageAttribute(AttributeTargets.Assembly, Inherited = false)>]
[<ComVisibleAttribute(true)>]
type AssemblyCompanyAttribute = 
    class
        inherit Attribute
    end

NazwaOpis
System_CAPS_pubmethodAssemblyCompanyAttribute(String)

Inicjuje nowe wystąpienie AssemblyCompanyAttribute klasy.

NazwaOpis
System_CAPS_pubpropertyCompany

Pobiera informacje o nazwie firmy.

System_CAPS_pubpropertyTypeId

Gdy zaimplementowane do klasy pochodnej, pobiera unikatowy identyfikator dla tego Attribute.(Dziedziczone z Attribute).

NazwaOpis
System_CAPS_pubmethodEquals(Object)

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produkt i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio w kodzie. Zwraca wartość, która wskazuje, czy to wystąpienie jest równe określonemu obiektowi. (Dziedziczone z Attribute).

System_CAPS_pubmethodGetHashCode()

Zwraca tablicę skrótu dla tego wystąpienia. (Dziedziczone z Attribute).

System_CAPS_pubmethodGetType()

Pobiera Type bieżącego wystąpienia.(Dziedziczone z Object).

System_CAPS_pubmethodIsDefaultAttribute()

Gdy zastąpiony w klasie pochodnej, wskazuje, czy wartość tego wystąpienia jest wartością domyślną dla klasy pochodnej. (Dziedziczone z Attribute).

System_CAPS_pubmethodMatch(Object)

Gdy zastąpiony w klasie pochodnej, zwraca wartość wskazującą, czy to wystąpienie jest równe określonemu obiektowi. (Dziedziczone z Attribute).

System_CAPS_pubmethodToString()

Zwraca łańcuch znaków, reprezentujący aktualny obiekt. (Dziedziczone z Object).

NazwaOpis
System_CAPS_pubinterfaceSystem_CAPS_privmethod_Attribute.GetIDsOfNames(Guid, IntPtr, UInt32, UInt32, IntPtr)

Zestaw nazw jest mapowany na odpowiedni zestaw identyfikatorów wysyłania.(Dziedziczone z Attribute).

System_CAPS_pubinterfaceSystem_CAPS_privmethod_Attribute.GetTypeInfo(UInt32, UInt32, IntPtr)

Pobiera informacje o typie dla obiektu, który może być użyty do uzyskania informacji o typie dla interfejsu. (Dziedziczone z Attribute).

System_CAPS_pubinterfaceSystem_CAPS_privmethod_Attribute.GetTypeInfoCount(UInt32)

Pobiera ilość interfejsów typów informacji, które obiekt dostarcza (0 lub 1). (Dziedziczone z Attribute).

System_CAPS_pubinterfaceSystem_CAPS_privmethod_Attribute.Invoke(UInt32, Guid, UInt32, Int16, IntPtr, IntPtr, IntPtr, IntPtr)

Zapewnia dostęp do właściwości i metod udostępnianych przez obiekt.(Dziedziczone z Attribute).

Poniższy przykład przedstawia sposób zastosowania atrybutów, w tym AssemblyCompanyAttribute atrybutu do zestawu dynamicznego. Przykład zestawu jest zapisywany na dysku, a wartość atrybutu można wyświetlać przy użyciu właściwości plików systemu Windows okna dialogowego.

No code example is currently available or this language may not be supported.

Platforma uniwersalna systemu Windows
Dostępne od 8
.NET Framework
Dostępne od 1.1
Biblioteka klas przenośnych
Obsługiwane w: przenośne platformy .NET
Silverlight
Dostępne od 2.0
Windows Phone Silverlight
Dostępne od 7.0
Windows Phone
Dostępne od 8.1

Wszystkie publiczne statyczne ( Shared w języku Visual Basic) elementy członkowskie tego typu są wątkowo bezpieczne. Dla żadnych elementów członkowskich wystąpień nie ma gwarancji bezpieczeństwa wątkowego.

Powrót do początku
Pokaż: