Ten artykuł został przetłumaczony przez maszynę. Aby wyświetlić jego treść w języku angielskim, zaznacz pole wyboru Angielski. Możesz też wyświetlić angielski tekst w okienku wyskakującym, przesuwając wskaźnik myszy nad konkretny tekst”.
Tłumaczenie
Angielski

Klasa WebException

.NET Framework (current version)
 

Data opublikowania: październik 2016

Wyjątek, który jest generowany, gdy wystąpi błąd podczas uzyskiwania dostępu do sieci za pomocą protokołu łączonego.

Przestrzeń nazw:   System.Net
Zestaw:  System (w System.dll)

System.Object
  System.Exception
    System.SystemException
      System.InvalidOperationException
        System.Net.WebException

[SerializableAttribute]
public class WebException : InvalidOperationException, ISerializable

NazwaOpis
System_CAPS_pubmethodWebException()

Inicjuje nowe wystąpienie WebException klasy.

System_CAPS_protmethodWebException(SerializationInfo, StreamingContext)

Inicjuje nowe wystąpienie WebException klasy z określonego SerializationInfo i StreamingContext wystąpień.

System_CAPS_pubmethodWebException(String)

Inicjuje nowe wystąpienie WebException klasy z określonym komunikatem o błędzie.

System_CAPS_pubmethodWebException(String, Exception)

Inicjuje nowe wystąpienie WebException klasy z określonym komunikatem o błędzie i wyjątek zagnieżdżony.

System_CAPS_pubmethodWebException(String, Exception, WebExceptionStatus, WebResponse)

Inicjuje nowe wystąpienie WebException klasy z określonym komunikatem o błędzie, wyjątek zagnieżdżony, stanu i odpowiedzi.

System_CAPS_pubmethodWebException(String, WebExceptionStatus)

Inicjuje nowe wystąpienie WebException klasy z określonym komunikatem o błędzie i stanu.

NazwaOpis
System_CAPS_pubpropertyData

Pobiera kolekcję pary klucz wartość, które zapewniają dodatkowe zdefiniowane przez użytkownika informacji o wyjątku.(Dziedziczone z Exception).

System_CAPS_pubpropertyHelpLink

Pobiera lub ustawia łącze do pliku pomocy skojarzonego z tym wyjątkiem. (Dziedziczone z Exception).

System_CAPS_pubpropertyHResult

Pobiera lub ustawia zakodowaną wartość liczbową HRESULT, przypisaną do określonych wyjątków. (Dziedziczone z Exception).

System_CAPS_pubpropertyInnerException

Pobiera Exception wystąpienia, który spowodował bieżący wyjątek.(Dziedziczone z Exception).

System_CAPS_pubpropertyMessage

Pobiera komunikat, który opisuje bieżący wyjątek.(Dziedziczone z Exception).

System_CAPS_pubpropertyResponse

Pobiera odpowiedź zwróconą przez hosta zdalnego.

System_CAPS_pubpropertySource

Pobiera lub ustawia nazwę aplikacji lub obiekt, który powoduje błąd.(Dziedziczone z Exception).

System_CAPS_pubpropertyStackTrace

Pobiera reprezentację ciągu natychmiastowe ramek na stosie wywołań.(Dziedziczone z Exception).

System_CAPS_pubpropertyStatus

Pobiera stan odpowiedzi.

System_CAPS_pubpropertyTargetSite

Pobiera metodę, która wygenerowała bieżący wyjątek. (Dziedziczone z Exception).

NazwaOpis
System_CAPS_pubmethodEquals(Object)

Sprawdza, czy podany obiekt jest równy aktualnemu obiektowi (Dziedziczone z Object).

System_CAPS_protmethodFinalize()

Pozwala, aby obiekt spróbował zwolnić zasoby i wykonał inne operacje czyszczenia, zanim zostanie odzyskany przez moduł zbierający elementy bezużyteczne. (Dziedziczone z Object).

System_CAPS_pubmethodGetBaseException()

Gdy zostanie zastąpione w klasie pochodnej, zwraca Exception czyli przyczynę jeden lub więcej kolejnych wyjątków.(Dziedziczone z Exception).

System_CAPS_pubmethodGetHashCode()

Służy jako domyślna funkcji mieszania.(Dziedziczone z Object).

System_CAPS_pubmethodGetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext)

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produkt i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio w kodzie. Wypełnienie SerializationInfo wystąpienia z dane potrzebne do serializacji WebException.(Przesłania Exception.GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext)).

System_CAPS_pubmethodGetType()

Pobiera typ środowiska uruchomieniowego bieżącego wystąpienia.(Dziedziczone z Exception).

System_CAPS_protmethodMemberwiseClone()

Tworzy płytką kopię bieżącego Object.(Dziedziczone z Object).

System_CAPS_pubmethodToString()

Tworzy i zwraca reprezentację tekstową bieżącego wyjątku. (Dziedziczone z Exception).

NazwaOpis
System_CAPS_proteventSerializeObjectState

Występuje, gdy wyjątek jest serializowana utworzyć obiekt stanu wyjątek, który zawiera serializowane dane o wyjątku.(Dziedziczone z Exception).

NazwaOpis
System_CAPS_pubinterfaceSystem_CAPS_privmethodISerializable.GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext)

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produkt i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio w kodzie. Serializuje to wystąpienie do określonego SerializationInfo obiektu.

WebException Klasa jest zgłaszany przez klasy podrzędne WebRequest i WebResponse implementują podłączanych protokołów w celu uzyskania dostępu do Internetu.

Gdy WebException jest zgłaszany przez element podrzędny WebRequest klasy, Response Właściwość dostarcza odpowiedzi internetowych do aplikacji.

Skojarzone porady

Sprawdź właściwość odpowiedzi wyjątku, aby ustalić, dlaczego żądanie nie powiodło się.

Gdy WebException wyjątek jest generowany przez element podrzędny WebRequest klasy, Response Właściwość dostarcza odpowiedzi internetowych do aplikacji.

Sprawdź stan właściwość wyjątku, aby ustalić, dlaczego żądanie nie powiodło się.

Status Właściwość wyjątku zapewnia informacje o stanie błędu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz WebExceptionStatus.

Jeśli limit są czasu przy przechodzeniu do usługi sieci Web XML, należy ustawić wartość limitu czasu dla wywołania usługi sieci Web XML nieskończonej.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Błąd: przekroczono limit czasu podczas debugowania usług sieci Web.

Platforma uniwersalna systemu Windows
Dostępne od 8
.NET Framework
Dostępne od 1.1
Biblioteka klas przenośnych
Obsługiwane w: przenośne platformy .NET
Silverlight
Dostępne od 2.0
Windows Phone Silverlight
Dostępne od 7.0
Windows Phone
Dostępne od 8.1

Wszystkie publiczne statyczne ( Shared w języku Visual Basic) elementy członkowskie tego typu są wątkowo bezpieczne. Dla żadnych elementów członkowskich wystąpień nie ma gwarancji bezpieczeństwa wątkowego.

Powrót do początku
Pokaż: