Ten artykuł został przetłumaczony przez maszynę. Aby wyświetlić jego treść w języku angielskim, zaznacz pole wyboru Angielski. Możesz też wyświetlić angielski tekst w okienku wyskakującym, przesuwając wskaźnik myszy nad konkretny tekst”.
Tłumaczenie
Angielski

Metoda Dns.GetHostByName — (String)

.NET Framework (current version)
 

Data opublikowania: październik 2016

Uwaga: Ten interfejs API jest już nieaktualny.

Pobiera informacje o DNS dla podanej nazwy hosta DNS.

Przestrzeń nazw:   System.Net
Zestaw:  System (w System.dll)

[ObsoleteAttribute("GetHostByName is obsoleted for this type, please use GetHostEntry instead. http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=14202")]
public static IPHostEntry GetHostByName(
	string hostName
)

Parametry

hostName
Type: System.String

Nazwa DNS hosta.

Wartość zwracana

Type: System.Net.IPHostEntry

IPHostEntry Obiekt, który zawiera informacje dotyczące hosta dla adresu określonego w hostName.

Exception Condition
ArgumentNullException

hostName jest null.

ArgumentOutOfRangeException

Długość hostName jest większa niż 255 znaków.

SocketException

Napotkano błąd podczas rozpoznawania hostName.

GetHostByName Metoda wysyła do serwera Internet DNS informacji hosta. W przypadku przekazania pustego ciągu jako nazwa hosta, ta metoda pobiera nazwę hosta standardowa dla komputera lokalnego.

Asynchroniczne dostęp do informacji o systemie DNS, można użyć BeginGetHostByName i EndGetHostByName metody.

Jeśli Ipv6Element.Enabled właściwość jest ustawiona na true, Aliases Właściwość IPHostEntry wystąpienie zwrócone nie jest wypełniony przez tę metodę i zawsze będzie pusta.

System_CAPS_noteUwaga

Ten element członkowski generuje informacje ze śledzenia po włączeniu funkcji śledzenia sieci w aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Śledzenie sieci w .NET Framework.

W poniższym przykładzie użyto GetHostByName metodę, aby pobrać informacje DNS dla podanej nazwy hosta DNS.

  try 
  {
    IPHostEntry hostInfo = Dns.GetHostByName(hostName);
    // Get the IP address list that resolves to the host names contained in the 
    // Alias property.
    IPAddress[] address = hostInfo.AddressList;
    // Get the alias names of the addresses in the IP address list.
    String[] alias = hostInfo.Aliases;

    Console.WriteLine("Host name : " + hostInfo.HostName);
    Console.WriteLine("\nAliases : ");
    for(int index=0; index < alias.Length; index++) {
     Console.WriteLine(alias[index]);
    } 
    Console.WriteLine("\nIP address list : ");
    for(int index=0; index < address.Length; index++) {
     Console.WriteLine(address[index]);
    }
  }
  catch(SocketException e) 
  {
    Console.WriteLine("SocketException caught!!!");
    Console.WriteLine("Source : " + e.Source);
    Console.WriteLine("Message : " + e.Message);
  }
  catch(ArgumentNullException e)
  {
Console.WriteLine("ArgumentNullException caught!!!");
    Console.WriteLine("Source : " + e.Source);
    Console.WriteLine("Message : " + e.Message);
  }
 catch(Exception e)
 {
 Console.WriteLine("Exception caught!!!");
 Console.WriteLine("Source : " + e.Source);
 Console.WriteLine("Message : " + e.Message);
 }

DnsPermission

for accessing DNS information. Associated enumeration: F:System.Security.Permissions.PermissionState.Unrestricted

.NET Framework
Dostępne od 1.1
Powrót do początku
Pokaż: