Ten artykuł został przetłumaczony przez maszynę. Aby wyświetlić jego treść w języku angielskim, zaznacz pole wyboru Angielski. Możesz też wyświetlić angielski tekst w okienku wyskakującym, przesuwając wskaźnik myszy nad konkretny tekst”.
Tłumaczenie
Angielski

Klasa EventArgs

.NET Framework (current version)
 

Data opublikowania: październik 2016

Reprezentuje klasę podstawową dla klas, które zawierają dane zdarzeń i zawiera wartość dla zdarzenia, które nie zawierają danych zdarzenia.

Przestrzeń nazw:   System
Zestaw:  mscorlib (w mscorlib.dll)

System.Object
  System.EventArgs
    Microsoft.Build.Evaluation.ProjectChangedEventArgs
    Microsoft.Build.Evaluation.ProjectCollection.ProjectAddedToProjectCollectionEventArgs
    Microsoft.Build.Evaluation.ProjectCollectionChangedEventArgs
    Microsoft.Build.Evaluation.ProjectXmlChangedEventArgs
    Microsoft.Build.Framework.BuildEventArgs
    Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices.StartupNextInstanceEventArgs
    Microsoft.VisualBasic.Devices.NetworkAvailableEventArgs
    Microsoft.Win32.PowerModeChangedEventArgs
    Microsoft.Win32.SessionEndedEventArgs
    Microsoft.Win32.SessionEndingEventArgs
    Microsoft.Win32.SessionSwitchEventArgs
    Microsoft.Win32.TimerElapsedEventArgs
    Microsoft.Win32.UserPreferenceChangedEventArgs
    Microsoft.Win32.UserPreferenceChangingEventArgs
    System.Activities.Core.Presentation.LocationChangedEventArgs
    System.Activities.Debugger.SourceLocationFoundEventArgs
    System.Activities.Presentation.Model.EditingScopeEventArgs
    System.Activities.Presentation.PropertyEditing.PropertyFilterAppliedEventArgs
    System.Activities.Presentation.PropertyEditing.PropertyValueExceptionEventArgs
    System.Activities.Presentation.Services.ModelChangedEventArgs
    System.Activities.Presentation.SourceLocationUpdatedEventArgs
    System.Activities.Presentation.UndoUnitEventArgs
    System.Activities.Presentation.View.ViewCreatedEventArgs
    System.Activities.Presentation.View.ViewStateChangedEventArgs
    System.Activities.WorkflowApplicationEventArgs
    System.AssemblyLoadEventArgs
    System.Collections.Specialized.NotifyCollectionChangedEventArgs
    System.ComponentModel.AddingNewEventArgs
    System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs
    System.ComponentModel.CancelEventArgs
    System.ComponentModel.CollectionChangeEventArgs
    System.ComponentModel.Composition.Hosting.ComposablePartCatalogChangeEventArgs
    System.ComponentModel.Composition.Hosting.ExportsChangeEventArgs
    System.ComponentModel.CurrentChangingEventArgs
    System.ComponentModel.DataErrorsChangedEventArgs
    System.ComponentModel.Design.ActiveDesignerEventArgs
    System.ComponentModel.Design.ActiveDesignSurfaceChangedEventArgs
    System.ComponentModel.Design.ComponentChangedEventArgs
    System.ComponentModel.Design.ComponentChangingEventArgs
    System.ComponentModel.Design.ComponentEventArgs
    System.ComponentModel.Design.ComponentRenameEventArgs
    System.ComponentModel.Design.DesignerActionListsChangedEventArgs
    System.ComponentModel.Design.DesignerActionUIStateChangeEventArgs
    System.ComponentModel.Design.DesignerEventArgs
    System.ComponentModel.Design.DesignerTransactionCloseEventArgs
    System.ComponentModel.Design.DesignSurfaceEventArgs
    System.ComponentModel.Design.LoadedEventArgs
    System.ComponentModel.Design.MenuCommandsChangedEventArgs
    System.ComponentModel.Design.Serialization.ResolveNameEventArgs
    System.ComponentModel.HandledEventArgs
    System.ComponentModel.ListChangedEventArgs
    System.ComponentModel.ProgressChangedEventArgs
    System.ComponentModel.PropertyChangedEventArgs
    System.ComponentModel.PropertyChangingEventArgs
    System.ComponentModel.RefreshEventArgs
    System.Configuration.Install.InstallEventArgs
    System.Configuration.Internal.InternalConfigEventArgs
    System.Configuration.SettingsLoadedEventArgs
    System.ConsoleCancelEventArgs
    System.Data.Common.RowUpdatedEventArgs
    System.Data.Common.RowUpdatingEventArgs
    System.Data.DataColumnChangeEventArgs
    System.Data.DataRowChangeEventArgs
    System.Data.DataTableClearEventArgs
    System.Data.DataTableNewRowEventArgs
    System.Data.Entity.Design.PropertyGeneratedEventArgs
    System.Data.Entity.Design.TypeGeneratedEventArgs
    System.Data.FillErrorEventArgs
    System.Data.MergeFailedEventArgs
    System.Data.Objects.ObjectMaterializedEventArgs
    System.Data.Odbc.OdbcInfoMessageEventArgs
    System.Data.OleDb.OleDbInfoMessageEventArgs
    System.Data.OracleClient.OracleInfoMessageEventArgs
    System.Data.Services.Client.ReadingWritingEntityEventArgs
    System.Data.Services.Client.SendingRequestEventArgs
    System.Data.Services.DataServiceProcessingPipelineEventArgs
    System.Data.Services.Design.PropertyGeneratedEventArgs
    System.Data.Services.Design.TypeGeneratedEventArgs
    System.Data.SqlClient.SqlInfoMessageEventArgs
    System.Data.SqlClient.SqlNotificationEventArgs
    System.Data.SqlClient.SqlRowsCopiedEventArgs
    System.Data.StateChangeEventArgs
    System.Data.StatementCompletedEventArgs
    System.Device.Location.GeoPositionChangedEventArgs<T>
    System.Device.Location.GeoPositionStatusChangedEventArgs
    System.Diagnostics.Contracts.ContractFailedEventArgs
    System.Diagnostics.DataReceivedEventArgs
    System.Diagnostics.EntryWrittenEventArgs
    System.Diagnostics.Eventing.Reader.EventRecordWrittenEventArgs
    System.Diagnostics.Tracing.EventCommandEventArgs
    System.Diagnostics.Tracing.EventSourceCreatedEventArgs
    System.Diagnostics.Tracing.EventWrittenEventArgs
    System.Drawing.Design.PaintValueEventArgs
    System.Drawing.Design.ToolboxComponentsCreatedEventArgs
    System.Drawing.Design.ToolboxComponentsCreatingEventArgs
    System.Drawing.Printing.PrintPageEventArgs
    System.IdentityModel.Services.AuthorizationFailedEventArgs
    System.IdentityModel.Services.Configuration.FederationConfigurationCreatedEventArgs
    System.IdentityModel.Services.SessionSecurityTokenCreatedEventArgs
    System.IdentityModel.Services.SigningOutEventArgs
    System.IO.ErrorEventArgs
    System.IO.FileSystemEventArgs
    System.IO.Log.TailPinnedEventArgs
    System.IO.Packaging.SignatureVerificationEventArgs
    System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs
    System.IO.Ports.SerialErrorReceivedEventArgs
    System.IO.Ports.SerialPinChangedEventArgs
    System.Management.ManagementEventArgs
    System.Messaging.PeekCompletedEventArgs
    System.Messaging.ReceiveCompletedEventArgs
    System.Net.NetworkInformation.NetworkAvailabilityEventArgs
    System.Net.PeerToPeer.Collaboration.ApplicationChangedEventArgs
    System.Net.PeerToPeer.Collaboration.NameChangedEventArgs
    System.Net.PeerToPeer.Collaboration.ObjectChangedEventArgs
    System.Net.PeerToPeer.Collaboration.PeerNearMeChangedEventArgs
    System.Net.PeerToPeer.Collaboration.PresenceChangedEventArgs
    System.Net.PeerToPeer.Collaboration.SubscriptionListChangedEventArgs
    System.Net.Sockets.SocketAsyncEventArgs
    System.Net.WriteStreamClosedEventArgs
    System.Printing.PrintSystemObjectPropertiesChangedEventArgs
    System.Printing.PrintSystemObjectPropertyChangedEventArgs
    System.ResolveEventArgs
    System.Runtime.ExceptionServices.FirstChanceExceptionEventArgs
    System.Runtime.InteropServices.WindowsRuntime.DesignerNamespaceResolveEventArgs
    System.Runtime.InteropServices.WindowsRuntime.NamespaceResolveEventArgs
    System.Runtime.Serialization.SafeSerializationEventArgs
    System.ServiceModel.Discovery.AnnouncementEventArgs
    System.ServiceModel.Security.WSTrustRequestProcessingErrorEventArgs
    System.ServiceModel.UnknownMessageReceivedEventArgs
    System.Speech.Recognition.AudioLevelUpdatedEventArgs
    System.Speech.Recognition.AudioSignalProblemOccurredEventArgs
    System.Speech.Recognition.AudioStateChangedEventArgs
    System.Speech.Recognition.RecognitionEventArgs
    System.Speech.Recognition.RecognizerUpdateReachedEventArgs
    System.Speech.Recognition.SpeechDetectedEventArgs
    System.Speech.Recognition.StateChangedEventArgs
    System.Speech.Synthesis.StateChangedEventArgs
    System.Threading.Tasks.UnobservedTaskExceptionEventArgs
    System.Threading.ThreadExceptionEventArgs
    System.Timers.ElapsedEventArgs
    System.Transactions.TransactionEventArgs
    System.UnhandledExceptionEventArgs
    System.Web.ApplicationServices.AuthenticatingEventArgs
    System.Web.ApplicationServices.CreatingCookieEventArgs
    System.Web.ApplicationServices.SelectingProviderEventArgs
    System.Web.ApplicationServices.ValidatingPropertiesEventArgs
    System.Web.ClientServices.Providers.SettingsSavedEventArgs
    System.Web.ClientServices.Providers.UserValidatedEventArgs
    System.Web.Compilation.BuildManagerHostUnloadEventArgs
    System.Web.DynamicData.DynamicValidatorEventArgs
    System.Web.ModelBinding.ModelValidatedEventArgs
    System.Web.Profile.ProfileAutoSaveEventArgs
    System.Web.Profile.ProfileEventArgs
    System.Web.Profile.ProfileMigrateEventArgs
    System.Web.Security.AnonymousIdentificationEventArgs
    System.Web.Security.DefaultAuthenticationEventArgs
    System.Web.Security.FormsAuthenticationEventArgs
    System.Web.Security.PassportAuthenticationEventArgs
    System.Web.Security.RoleManagerEventArgs
    System.Web.Security.ValidatePasswordEventArgs
    System.Web.Security.WindowsAuthenticationEventArgs
    System.Web.SiteMapResolveEventArgs
    System.Web.TraceContextEventArgs
    System.Web.UI.AsyncPostBackErrorEventArgs
    System.Web.UI.CompositeScriptReferenceEventArgs
    System.Web.UI.DataVisualization.Charting.ChartPaintEventArgs
    System.Web.UI.DataVisualization.Charting.CustomizeLegendEventArgs
    System.Web.UI.DataVisualization.Charting.CustomizeMapAreasEventArgs
    System.Web.UI.DataVisualization.Charting.FormatNumberEventArgs
    System.Web.UI.Design.DesignerRegionMouseEventArgs
    System.Web.UI.Design.TemplateModeChangedEventArgs
    System.Web.UI.Design.ViewEventArgs
    System.Web.UI.HistoryEventArgs
    System.Web.UI.ImageClickEventArgs
    System.Web.UI.MobileControls.ListDataBindEventArgs
    System.Web.UI.MobileControls.LoadItemsEventArgs
    System.Web.UI.MobileControls.ObjectListDataBindEventArgs
    System.Web.UI.MobileControls.ObjectListSelectEventArgs
    System.Web.UI.MobileControls.ObjectListShowCommandsEventArgs
    System.Web.UI.ScriptReferenceEventArgs
    System.Web.UI.WebControls.AdCreatedEventArgs
    System.Web.UI.WebControls.AuthenticateEventArgs
    System.Web.UI.WebControls.BulletedListEventArgs
    System.Web.UI.WebControls.CallingDataMethodsEventArgs
    System.Web.UI.WebControls.CommandEventArgs
    System.Web.UI.WebControls.CreateUserErrorEventArgs
    System.Web.UI.WebControls.CreatingModelDataSourceEventArgs
    System.Web.UI.WebControls.DataGridItemEventArgs
    System.Web.UI.WebControls.DataGridPageChangedEventArgs
    System.Web.UI.WebControls.DataGridSortCommandEventArgs
    System.Web.UI.WebControls.DataListItemEventArgs
    System.Web.UI.WebControls.DetailsViewDeletedEventArgs
    System.Web.UI.WebControls.DetailsViewInsertedEventArgs
    System.Web.UI.WebControls.DetailsViewUpdatedEventArgs
    System.Web.UI.WebControls.EntityDataSourceChangedEventArgs
    System.Web.UI.WebControls.EntityDataSourceContextCreatedEventArgs
    System.Web.UI.WebControls.EntityDataSourceContextCreatingEventArgs
    System.Web.UI.WebControls.EntityDataSourceSelectedEventArgs
    System.Web.UI.WebControls.Expressions.CustomExpressionEventArgs
    System.Web.UI.WebControls.FormViewDeletedEventArgs
    System.Web.UI.WebControls.FormViewInsertedEventArgs
    System.Web.UI.WebControls.FormViewUpdatedEventArgs
    System.Web.UI.WebControls.GridViewDeletedEventArgs
    System.Web.UI.WebControls.GridViewRowEventArgs
    System.Web.UI.WebControls.GridViewUpdatedEventArgs
    System.Web.UI.WebControls.ImageMapEventArgs
    System.Web.UI.WebControls.LinqDataSourceContextEventArgs
    System.Web.UI.WebControls.LinqDataSourceStatusEventArgs
    System.Web.UI.WebControls.ListViewDeletedEventArgs
    System.Web.UI.WebControls.ListViewInsertedEventArgs
    System.Web.UI.WebControls.ListViewItemEventArgs
    System.Web.UI.WebControls.ListViewUpdatedEventArgs
    System.Web.UI.WebControls.LoginCancelEventArgs
    System.Web.UI.WebControls.ObjectDataSourceEventArgs
    System.Web.UI.WebControls.ObjectDataSourceStatusEventArgs
    System.Web.UI.WebControls.PageEventArgs
    System.Web.UI.WebControls.PagePropertiesChangingEventArgs
    System.Web.UI.WebControls.QueryCreatedEventArgs
    System.Web.UI.WebControls.RepeaterItemEventArgs
    System.Web.UI.WebControls.SendMailErrorEventArgs
    System.Web.UI.WebControls.ServerValidateEventArgs
    System.Web.UI.WebControls.SiteMapNodeItemEventArgs
    System.Web.UI.WebControls.SqlDataSourceStatusEventArgs
    System.Web.UI.WebControls.TreeNodeEventArgs
    System.Web.UI.WebControls.WebParts.WebPartAuthorizationEventArgs
    System.Web.UI.WebControls.WebParts.WebPartConnectionsEventArgs
    System.Web.UI.WebControls.WebParts.WebPartDisplayModeEventArgs
    System.Web.UI.WebControls.WebParts.WebPartEventArgs
    System.Web.UI.WebControls.WebParts.WebPartVerbsEventArgs
    System.Web.UI.WebControls.WizardNavigationEventArgs
    System.Windows.Annotations.AnnotationAuthorChangedEventArgs
    System.Windows.Annotations.AnnotationResourceChangedEventArgs
    System.Windows.Annotations.Storage.StoreContentChangedEventArgs
    System.Windows.Automation.AutomationEventArgs
    System.Windows.AutoResizedEventArgs
    System.Windows.Controls.AddingNewItemEventArgs
    System.Windows.Controls.DataGridAutoGeneratingColumnEventArgs
    System.Windows.Controls.DataGridBeginningEditEventArgs
    System.Windows.Controls.DataGridCellClipboardEventArgs
    System.Windows.Controls.DataGridCellEditEndingEventArgs
    System.Windows.Controls.DataGridColumnEventArgs
    System.Windows.Controls.DataGridPreparingCellForEditEventArgs
    System.Windows.Controls.DataGridRowClipboardEventArgs
    System.Windows.Controls.DataGridRowDetailsEventArgs
    System.Windows.Controls.DataGridRowEditEndingEventArgs
    System.Windows.Controls.DataGridRowEventArgs
    System.Windows.Controls.DatePickerDateValidationErrorEventArgs
    System.Windows.Controls.InitializingNewItemEventArgs
    System.Windows.Controls.InkCanvasStrokesReplacedEventArgs
    System.Windows.Controls.Primitives.ItemsChangedEventArgs
    System.Windows.Controls.SelectedCellsChangedEventArgs
    System.Windows.Data.CollectionRegisteringEventArgs
    System.Windows.Data.CollectionViewRegisteringEventArgs
    System.Windows.Data.FilterEventArgs
    System.Windows.Diagnostics.ResourceDictionaryLoadedEventArgs
    System.Windows.Diagnostics.ResourceDictionaryUnloadedEventArgs
    System.Windows.Diagnostics.VisualTreeChangeEventArgs
    System.Windows.Documents.PagesChangedEventArgs
    System.Windows.Documents.PaginationProgressEventArgs
    System.Windows.Documents.Serialization.WritingCancelledEventArgs
    System.Windows.Documents.Serialization.WritingPrintTicketRequiredEventArgs
    System.Windows.ExitEventArgs
    System.Windows.Forms.BindingManagerDataErrorEventArgs
    System.Windows.Forms.CacheVirtualItemsEventArgs
    System.Windows.Forms.ColumnClickEventArgs
    System.Windows.Forms.ColumnWidthChangedEventArgs
    System.Windows.Forms.ContentsResizedEventArgs
    System.Windows.Forms.ControlEventArgs
    System.Windows.Forms.ConvertEventArgs
    System.Windows.Forms.DataGridViewAutoSizeColumnModeEventArgs
    System.Windows.Forms.DataGridViewAutoSizeColumnsModeEventArgs
    System.Windows.Forms.DataGridViewAutoSizeModeEventArgs
    System.Windows.Forms.DataGridViewBindingCompleteEventArgs
    System.Windows.Forms.DataGridViewCellEventArgs
    System.Windows.Forms.DataGridViewCellStateChangedEventArgs
    System.Windows.Forms.DataGridViewCellStyleContentChangedEventArgs
    System.Windows.Forms.DataGridViewCellValueEventArgs
    System.Windows.Forms.DataGridViewColumnEventArgs
    System.Windows.Forms.DataGridViewColumnStateChangedEventArgs
    System.Windows.Forms.DataGridViewEditingControlShowingEventArgs
    System.Windows.Forms.DataGridViewRowContextMenuStripNeededEventArgs
    System.Windows.Forms.DataGridViewRowErrorTextNeededEventArgs
    System.Windows.Forms.DataGridViewRowEventArgs
    System.Windows.Forms.DataGridViewRowHeightInfoNeededEventArgs
    System.Windows.Forms.DataGridViewRowPostPaintEventArgs
    System.Windows.Forms.DataGridViewRowsAddedEventArgs
    System.Windows.Forms.DataGridViewRowsRemovedEventArgs
    System.Windows.Forms.DataGridViewRowStateChangedEventArgs
    System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.AnnotationPositionChangingEventArgs
    System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.ChartPaintEventArgs
    System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.CursorEventArgs
    System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.CustomizeLegendEventArgs
    System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.FormatNumberEventArgs
    System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.ScrollBarEventArgs
    System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.ToolTipEventArgs
    System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.ViewEventArgs
    System.Windows.Forms.DateBoldEventArgs
    System.Windows.Forms.DateRangeEventArgs
    System.Windows.Forms.Design.Behavior.BehaviorDragDropEventArgs
    System.Windows.Forms.DragEventArgs
    System.Windows.Forms.DrawItemEventArgs
    System.Windows.Forms.DrawListViewColumnHeaderEventArgs
    System.Windows.Forms.DrawListViewItemEventArgs
    System.Windows.Forms.DrawListViewSubItemEventArgs
    System.Windows.Forms.DrawToolTipEventArgs
    System.Windows.Forms.DrawTreeNodeEventArgs
    System.Windows.Forms.FormClosedEventArgs
    System.Windows.Forms.GiveFeedbackEventArgs
    System.Windows.Forms.HelpEventArgs
    System.Windows.Forms.HtmlElementErrorEventArgs
    System.Windows.Forms.HtmlElementEventArgs
    System.Windows.Forms.InputLanguageChangedEventArgs
    System.Windows.Forms.Integration.ChildChangedEventArgs
    System.Windows.Forms.Integration.IntegrationExceptionEventArgs
    System.Windows.Forms.InvalidateEventArgs
    System.Windows.Forms.ItemChangedEventArgs
    System.Windows.Forms.ItemCheckedEventArgs
    System.Windows.Forms.ItemCheckEventArgs
    System.Windows.Forms.ItemDragEventArgs
    System.Windows.Forms.KeyEventArgs
    System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs
    System.Windows.Forms.LabelEditEventArgs
    System.Windows.Forms.LayoutEventArgs
    System.Windows.Forms.LinkClickedEventArgs
    System.Windows.Forms.LinkLabelLinkClickedEventArgs
    System.Windows.Forms.ListViewItemMouseHoverEventArgs
    System.Windows.Forms.ListViewItemSelectionChangedEventArgs
    System.Windows.Forms.ListViewVirtualItemsSelectionRangeChangedEventArgs
    System.Windows.Forms.MaskInputRejectedEventArgs
    System.Windows.Forms.MeasureItemEventArgs
    System.Windows.Forms.MouseEventArgs
    System.Windows.Forms.NavigateEventArgs
    System.Windows.Forms.NodeLabelEditEventArgs
    System.Windows.Forms.PaintEventArgs
    System.Windows.Forms.PreviewKeyDownEventArgs
    System.Windows.Forms.PropertyTabChangedEventArgs
    System.Windows.Forms.PropertyValueChangedEventArgs
    System.Windows.Forms.QueryAccessibilityHelpEventArgs
    System.Windows.Forms.QueryContinueDragEventArgs
    System.Windows.Forms.QuestionEventArgs
    System.Windows.Forms.RetrieveVirtualItemEventArgs
    System.Windows.Forms.ScrollEventArgs
    System.Windows.Forms.SearchForVirtualItemEventArgs
    System.Windows.Forms.SelectedGridItemChangedEventArgs
    System.Windows.Forms.SplitterEventArgs
    System.Windows.Forms.TabControlEventArgs
    System.Windows.Forms.ToolBarButtonClickEventArgs
    System.Windows.Forms.ToolStripArrowRenderEventArgs
    System.Windows.Forms.ToolStripContentPanelRenderEventArgs
    System.Windows.Forms.ToolStripDropDownClosedEventArgs
    System.Windows.Forms.ToolStripItemClickedEventArgs
    System.Windows.Forms.ToolStripItemEventArgs
    System.Windows.Forms.ToolStripItemRenderEventArgs
    System.Windows.Forms.ToolStripPanelRenderEventArgs
    System.Windows.Forms.ToolStripRenderEventArgs
    System.Windows.Forms.TreeNodeMouseHoverEventArgs
    System.Windows.Forms.TreeViewEventArgs
    System.Windows.Forms.TypeValidationEventArgs
    System.Windows.Forms.UICuesEventArgs
    System.Windows.Forms.UpDownEventArgs
    System.Windows.Forms.WebBrowserDocumentCompletedEventArgs
    System.Windows.Forms.WebBrowserNavigatedEventArgs
    System.Windows.Forms.WebBrowserProgressChangedEventArgs
    System.Windows.Ink.DrawingAttributesReplacedEventArgs
    System.Windows.Ink.LassoSelectionChangedEventArgs
    System.Windows.Ink.PropertyDataChangedEventArgs
    System.Windows.Ink.StrokeCollectionChangedEventArgs
    System.Windows.Ink.StrokeHitEventArgs
    System.Windows.Ink.StylusPointsReplacedEventArgs
    System.Windows.Input.AccessKeyEventArgs
    System.Windows.Input.InputLanguageEventArgs
    System.Windows.Input.InputMethodStateChangedEventArgs
    System.Windows.Input.Manipulations.Manipulation2DCompletedEventArgs
    System.Windows.Input.Manipulations.Manipulation2DDeltaEventArgs
    System.Windows.Input.Manipulations.Manipulation2DStartedEventArgs
    System.Windows.Input.NotifyInputEventArgs
    System.Windows.Input.TouchFrameEventArgs
    System.Windows.Markup.Localizer.BamlLocalizerErrorNotifyEventArgs
    System.Windows.Markup.XamlSetValueEventArgs
    System.Windows.Media.ExceptionEventArgs
    System.Windows.Media.Imaging.DownloadProgressEventArgs
    System.Windows.Media.MediaScriptCommandEventArgs
    System.Windows.Media.RenderingEventArgs
    System.Windows.Navigation.FragmentNavigationEventArgs
    System.Windows.Navigation.NavigationEventArgs
    System.Windows.Navigation.NavigationFailedEventArgs
    System.Windows.Navigation.NavigationProgressEventArgs
    System.Windows.Navigation.ReturnEventArgs<T>
    System.Windows.RoutedEventArgs
    System.Windows.Shell.JumpItemsRejectedEventArgs
    System.Windows.Shell.JumpItemsRemovedEventArgs
    System.Windows.StartupEventArgs
    System.Windows.Threading.DispatcherEventArgs
    System.Windows.Threading.DispatcherHookEventArgs
    System.Windows.VisualStateChangedEventArgs
    System.Windows.Xps.Packaging.PackagingProgressEventArgs
    System.Windows.Xps.Serialization.XpsSerializationPrintTicketRequiredEventArgs
    System.Workflow.Activities.ConditionalEventArgs
    System.Workflow.Activities.ExternalDataEventArgs
    System.Workflow.Activities.InvokeWebServiceEventArgs
    System.Workflow.Activities.OperationValidationEventArgs
    System.Workflow.Activities.ReplicatorChildEventArgs
    System.Workflow.Activities.SendActivityEventArgs
    System.Workflow.Activities.SetStateEventArgs
    System.Workflow.ComponentModel.ActivityCollectionChangeEventArgs
    System.Workflow.ComponentModel.ActivityExecutionStatusChangedEventArgs
    System.Workflow.ComponentModel.Design.ActivityChangedEventArgs
    System.Workflow.ComponentModel.Design.ActivityDesignerLayoutEventArgs
    System.Workflow.ComponentModel.Design.ActivityDesignerPaintEventArgs
    System.Workflow.ComponentModel.Design.ActivityDesignerResizeEventArgs
    System.Workflow.ComponentModel.Design.ConnectorEventArgs
    System.Workflow.ComponentModel.QueueEventArgs
    System.Workflow.Runtime.CorrelationTokenEventArgs
    System.Workflow.Runtime.ServicesExceptionNotHandledEventArgs
    System.Workflow.Runtime.Tracking.ProfileRemovedEventArgs
    System.Workflow.Runtime.Tracking.ProfileUpdatedEventArgs
    System.Workflow.Runtime.Tracking.TrackingWorkflowChangedEventArgs
    System.Workflow.Runtime.Tracking.TrackingWorkflowExceptionEventArgs
    System.Workflow.Runtime.Tracking.TrackingWorkflowSuspendedEventArgs
    System.Workflow.Runtime.Tracking.TrackingWorkflowTerminatedEventArgs
    System.Workflow.Runtime.WorkflowEventArgs
    System.Workflow.Runtime.WorkflowRuntimeEventArgs
    System.Xaml.XamlObjectEventArgs
    System.Xml.Linq.XObjectChangeEventArgs
    System.Xml.Schema.ValidationEventArgs
    System.Xml.Serialization.UnreferencedObjectEventArgs
    System.Xml.Serialization.XmlAttributeEventArgs
    System.Xml.Serialization.XmlElementEventArgs
    System.Xml.Serialization.XmlNodeEventArgs
    System.Xml.XmlNodeChangedEventArgs
    System.Xml.Xsl.XsltMessageEncounteredEventArgs

[SerializableAttribute]
[ComVisibleAttribute(true)]
public class EventArgs

NazwaOpis
System_CAPS_pubmethodEventArgs()

Inicjuje nowe wystąpienie EventArgs klasy.

NazwaOpis
System_CAPS_pubmethodEquals(Object)

Sprawdza, czy podany obiekt jest równy aktualnemu obiektowi (Dziedziczone z Object).

System_CAPS_protmethodFinalize()

Pozwala, aby obiekt spróbował zwolnić zasoby i wykonał inne operacje czyszczenia, zanim zostanie odzyskany przez moduł zbierający elementy bezużyteczne. (Dziedziczone z Object).

System_CAPS_pubmethodGetHashCode()

Służy jako domyślna funkcji mieszania.(Dziedziczone z Object).

System_CAPS_pubmethodGetType()

Pobiera Type bieżącego wystąpienia.(Dziedziczone z Object).

System_CAPS_protmethodMemberwiseClone()

Tworzy płytką kopię bieżącego Object.(Dziedziczone z Object).

System_CAPS_pubmethodToString()

Zwraca łańcuch znaków, reprezentujący aktualny obiekt. (Dziedziczone z Object).

NazwaOpis
System_CAPS_pubfieldSystem_CAPS_staticEmpty

Zawiera wartość, aby korzystać ze zdarzeniami, które nie mają danych zdarzenia.

Ta klasa służy jako klasa podstawowa dla wszystkich klas, które przedstawiają dane zdarzenie. Na przykład System.AssemblyLoadEventArgs pochodną klasy EventArgs i służy do przechowywania danych dla zdarzeń ładowania zestawu. Do tworzenia klas danych zdarzenia niestandardowe, należy utworzyć klasę, która jest pochodną EventArgs klasy a zawierają właściwości do przechowywania wymaganych danych. Nazwa klasy danych niestandardowe zdarzenie powinna kończyć się EventArgs.

Aby przekazać obiekt, który nie zawiera żadnych danych, użyj Empty pola.

Aby uzyskać więcej informacji o zdarzeniach, zobacz Obsługa i wywoływanie zdarzeń artykułu.

W poniższym przykładzie pokazano klasę danych niestandardowe zdarzenie o nazwie ThresholdReachedEventArgs który pochodzi od klasy EventArgs klasy. Wystąpienie klasy danych zdarzenia jest przekazywany do obsługi zdarzeń dla ThresholdReached zdarzeń.

using System;

namespace ConsoleApplication1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Counter c = new Counter(new Random().Next(10));
      c.ThresholdReached += c_ThresholdReached;

      Console.WriteLine("press 'a' key to increase total");
      while (Console.ReadKey(true).KeyChar == 'a')
      {
        Console.WriteLine("adding one");
        c.Add(1);
      }
    }

    static void c_ThresholdReached(object sender, ThresholdReachedEventArgs e)
    {
      Console.WriteLine("The threshold of {0} was reached at {1}.", e.Threshold, e.TimeReached);
      Environment.Exit(0);
    }
  }

  class Counter
  {
    private int threshold;
    private int total;

    public Counter(int passedThreshold)
    {
      threshold = passedThreshold;
    }

    public void Add(int x)
    {
      total += x;
      if (total >= threshold)
      {
        ThresholdReachedEventArgs args = new ThresholdReachedEventArgs();
        args.Threshold = threshold;
        args.TimeReached = DateTime.Now;
        OnThresholdReached(args);
      }
    }

    protected virtual void OnThresholdReached(ThresholdReachedEventArgs e)
    {
      EventHandler<ThresholdReachedEventArgs> handler = ThresholdReached;
      if (handler != null)
      {
        handler(this, e);
      }
    }

    public event EventHandler<ThresholdReachedEventArgs> ThresholdReached;
  }

  public class ThresholdReachedEventArgs : EventArgs
  {
    public int Threshold { get; set; }
    public DateTime TimeReached { get; set; }
  }
}

Platforma uniwersalna systemu Windows
Dostępne od 8
.NET Framework
Dostępne od 1.1
Biblioteka klas przenośnych
Obsługiwane w: przenośne platformy .NET
Silverlight
Dostępne od 2.0
Windows Phone Silverlight
Dostępne od 7.0
Windows Phone
Dostępne od 8.1

Wszystkie publiczne statyczne ( Shared w języku Visual Basic) elementy członkowskie tego typu są wątkowo bezpieczne. Dla żadnych elementów członkowskich wystąpień nie ma gwarancji bezpieczeństwa wątkowego.

Powrót do początku
Pokaż: