Ten artykuł został przetłumaczony przez maszynę. Aby wyświetlić jego treść w języku angielskim, zaznacz pole wyboru Angielski. Możesz też wyświetlić angielski tekst w okienku wyskakującym, przesuwając wskaźnik myszy nad konkretny tekst”.
Tłumaczenie
Angielski

Klasa EventLogException

.NET Framework (current version)
 

Reprezentuje klasa podstawowa dla wszystkich wyjątków, które są generowane po wystąpieniu błędu podczas odczytu dziennika zdarzeń pokrewne informacje.

Przestrzeń nazw:   System.Diagnostics.Eventing.Reader
Zestaw:  System.Core (w System.Core.dll)


[SerializableAttribute]
[HostProtectionAttribute(SecurityAction.LinkDemand, MayLeakOnAbort = true)]
public class EventLogException : Exception, ISerializable

NazwaOpis
System_CAPS_pubmethodEventLogException()

Inicjuje nowe wystąpienie EventLogException klasy.

System_CAPS_protmethodEventLogException(Int32)

Inicjuje nowe wystąpienie EventLogException klasy z kodem błędu wyjątku.

System_CAPS_protmethodEventLogException(SerializationInfo, StreamingContext)

Inicjuje nowe wystąpienie EventLogException klasy przy użyciu danych serializacji.

System_CAPS_pubmethodEventLogException(String)

Inicjuje nowe wystąpienie EventLogException klasy, określając komunikat o błędzie, który opisuje bieżący wyjątek.

System_CAPS_pubmethodEventLogException(String, Exception)

Inicjuje nowe wystąpienie EventLogException klasy, z wyjątkiem wewnętrzne i komunikat błędu.

NazwaOpis
System_CAPS_pubpropertyData

Pobiera kolekcję pary klucz wartość, które zapewniają dodatkowe zdefiniowane przez użytkownika informacji o wyjątku.(Dziedziczone z Exception).

System_CAPS_pubpropertyHelpLink

Pobiera lub ustawia łącze do pliku pomocy skojarzonego z tym wyjątkiem. (Dziedziczone z Exception).

System_CAPS_pubpropertyHResult

Pobiera lub ustawia zakodowaną wartość liczbową HRESULT, przypisaną do określonych wyjątków. (Dziedziczone z Exception).

System_CAPS_pubpropertyInnerException

Pobiera Exception wystąpienia, który spowodował bieżący wyjątek.(Dziedziczone z Exception).

System_CAPS_pubpropertyMessage

Pobiera komunikat o błędzie, który opisuje bieżący wyjątek.(Przesłania Exception.Message).

System_CAPS_pubpropertySource

Pobiera lub ustawia nazwę aplikacji lub obiekt, który powoduje błąd.(Dziedziczone z Exception).

System_CAPS_pubpropertyStackTrace

Pobiera reprezentację ciągu natychmiastowe ramek na stosie wywołań.(Dziedziczone z Exception).

System_CAPS_pubpropertyTargetSite

Pobiera metodę, która wygenerowała bieżący wyjątek. (Dziedziczone z Exception).

NazwaOpis
System_CAPS_pubmethodEquals(Object)

Sprawdza, czy podany obiekt jest równy aktualnemu obiektowi (Dziedziczone z Object).

System_CAPS_protmethodFinalize()

Pozwala, aby obiekt spróbował zwolnić zasoby i wykonał inne operacje czyszczenia, zanim zostanie odzyskany przez moduł zbierający elementy bezużyteczne. (Dziedziczone z Object).

System_CAPS_pubmethodGetBaseException()

Gdy zostanie zastąpione w klasie pochodnej, zwraca Exception czyli przyczynę jeden lub więcej kolejnych wyjątków.(Dziedziczone z Exception).

System_CAPS_pubmethodGetHashCode()

Służy jako domyślna funkcji mieszania.(Dziedziczone z Object).

System_CAPS_pubmethodGetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext)

Ustawia obiekt SerializationInfo informacje o wyjątku.(Przesłania Exception.GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext)).

System_CAPS_pubmethodGetType()

Pobiera typ środowiska uruchomieniowego bieżącego wystąpienia.(Dziedziczone z Exception).

System_CAPS_protmethodMemberwiseClone()

Tworzy płytką kopię bieżącego Object.(Dziedziczone z Object).

System_CAPS_pubmethodToString()

Tworzy i zwraca reprezentację tekstową bieżącego wyjątku. (Dziedziczone z Exception).

NazwaOpis
System_CAPS_proteventSerializeObjectState

Występuje, gdy wyjątek jest serializowana utworzyć obiekt stanu wyjątek, który zawiera serializowane dane o wyjątku.(Dziedziczone z Exception).

.NET Framework
Dostępne od 3.5

Wszystkie publiczne statyczne ( Shared w języku Visual Basic) elementy członkowskie tego typu są wątkowo bezpieczne. Dla żadnych elementów członkowskich wystąpień nie ma gwarancji bezpieczeństwa wątkowego.

Przestrzeń nazw System.Diagnostics.Eventing.Reader
Technology Summary for Reading and Managing Event Logs
Event Log Scenarios

Powrót do początku
Pokaż: