Ten artykuł został przetłumaczony przez maszynę. Aby wyświetlić jego treść w języku angielskim, zaznacz pole wyboru Angielski. Możesz też wyświetlić angielski tekst w okienku wyskakującym, przesuwając wskaźnik myszy nad konkretny tekst”.
Tłumaczenie
Angielski

Struktura DateTimeOffset

.NET Framework (current version)
 

Data opublikowania: październik 2016

Reprezentuje punkt w czasie, zwykle wyrażona jako Data i godzina, względem uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC).

Przestrzeń nazw:   System
Zestaw:  mscorlib (w mscorlib.dll)

[SerializableAttribute]
public struct DateTimeOffset : IComparable, IFormattable, ISerializable, 
	IDeserializationCallback, IComparable<DateTimeOffset>, IEquatable<DateTimeOffset>

NazwaOpis
System_CAPS_pubmethodDateTimeOffset(DateTime)

Inicjuje nowe wystąpienie DateTimeOffset struktury, używając określonego DateTime wartość.

System_CAPS_pubmethodDateTimeOffset(DateTime, TimeSpan)

Inicjuje nowe wystąpienie DateTimeOffset struktury, używając określonego DateTime wartość i przesunięcia.

System_CAPS_pubmethodDateTimeOffset(Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Calendar, TimeSpan)

Inicjuje nowe wystąpienie DateTimeOffset struktury przy użyciu określony rok, miesiąc, dzień, godzinę, minuty, sekundy, milisekund i przesunięcie określonego kalendarza.

System_CAPS_pubmethodDateTimeOffset(Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, TimeSpan)

Inicjuje nowe wystąpienie DateTimeOffset struktury przy użyciu określony rok, miesiąc, dzień, godzinę, minuty, sekundy, milisekund i przesunięcie.

System_CAPS_pubmethodDateTimeOffset(Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, TimeSpan)

Inicjuje nowe wystąpienie DateTimeOffset struktury przy użyciu określony rok, miesiąc, dzień, godzinę, minuty, sekundy i przesunięcie.

System_CAPS_pubmethodDateTimeOffset(Int64, TimeSpan)

Inicjuje nowe wystąpienie DateTimeOffset struktury przy użyciu określonej liczby znaczników i przesunięcia.

NazwaOpis
System_CAPS_pubpropertyDate

Pobiera DateTime wartość, która reprezentuje składnik daty bieżącej DateTimeOffset obiektu.

System_CAPS_pubpropertyDateTime

Pobiera DateTime wartość, która reprezentuje datę i godzinę bieżącego DateTimeOffset obiektu.

System_CAPS_pubpropertyDay

Pobiera dzień miesiąca, reprezentowany przez bieżącą DateTimeOffset obiektu.

System_CAPS_pubpropertyDayOfWeek

Pobiera dnia tygodnia reprezentowane przez bieżącą DateTimeOffset obiektu.

System_CAPS_pubpropertyDayOfYear

Pobiera dzień roku reprezentowane przez bieżącą DateTimeOffset obiektu.

System_CAPS_pubpropertyHour

Pobiera składnik godziny czasu reprezentowane przez bieżącą DateTimeOffset obiektu.

System_CAPS_pubpropertyLocalDateTime

Pobiera DateTime wartość, która reprezentuje lokalne Data i godzina bieżącego DateTimeOffset obiektu.

System_CAPS_pubpropertyMillisecond

Pobiera składnik milisekund czasu reprezentowane przez bieżącą DateTimeOffset obiektu.

System_CAPS_pubpropertyMinute

Pobiera składnik minuty, godziny reprezentowane przez bieżącą DateTimeOffset obiektu.

System_CAPS_pubpropertyMonth

Pobiera składnik miesiąca w dacie reprezentowane przez bieżącą DateTimeOffset obiektu.

System_CAPS_pubpropertySystem_CAPS_staticNow

Pobiera DateTimeOffset obiekt, który jest ustawiona na bieżącą datę i godzinę na bieżącym komputerze z przesunięciem ustawiono przesunięcie czasu lokalnego od skoordynowanego czasu uniwersalnego (UTC).

System_CAPS_pubpropertyOffset

Pobiera przesunięcie czasu od skoordynowanego czasu uniwersalnego (UTC).

System_CAPS_pubpropertySecond

Pobiera drugiego składnika zegarze reprezentowane przez bieżącą DateTimeOffset obiektu.

System_CAPS_pubpropertyTicks

Pobiera ich liczba reprezentująca datę i godzinę bieżącego DateTimeOffset obiektu w zegarze.

System_CAPS_pubpropertyTimeOfDay

Pobiera godzinę dla bieżącego DateTimeOffset obiektu.

System_CAPS_pubpropertyUtcDateTime

Pobiera DateTime wartość, która reprezentuje skoordynowanego czasu uniwersalnego (UTC), Data i godzina bieżącej DateTimeOffset obiektu.

System_CAPS_pubpropertySystem_CAPS_staticUtcNow

Pobiera DateTimeOffset obiektów, których data i godzina są ustawione na bieżące uniwersalny czas koordynowany (UTC) daty i godziny i których przesunięcie jest TimeSpan.Zero.

System_CAPS_pubpropertyUtcTicks

Pobiera ich liczba reprezentująca datę i godzinę bieżącego DateTimeOffset obiekt uniwersalny czas koordynowany (UTC).

System_CAPS_pubpropertyYear

Pobiera składnik roku z daty, reprezentowany przez bieżącą DateTimeOffset obiektu.

NazwaOpis
System_CAPS_pubmethodAdd(TimeSpan)

Zwraca nowy DateTimeOffset obiekt, który dodaje wartość tego wystąpienia w określonym interwale czasu.

System_CAPS_pubmethodAddDays(Double)

Zwraca nowy DateTimeOffset obiekt, który dodaje określoną liczbę dni całość lub część wartość tego wystąpienia.

System_CAPS_pubmethodAddHours(Double)

Zwraca nowy DateTimeOffset obiekt, który dodaje określoną liczbę godzin całość lub część wartość tego wystąpienia.

System_CAPS_pubmethodAddMilliseconds(Double)

Zwraca nowy DateTimeOffset obiekt, który dodaje określoną liczbę milisekund do wartość tego wystąpienia.

System_CAPS_pubmethodAddMinutes(Double)

Zwraca nowy DateTimeOffset obiekt, który dodaje określoną liczbę minut całość lub część wartość tego wystąpienia.

System_CAPS_pubmethodAddMonths(Int32)

Zwraca nowy DateTimeOffset obiekt, który dodaje określoną liczbę miesięcy do wartości tego wystąpienia.

System_CAPS_pubmethodAddSeconds(Double)

Zwraca nowy DateTimeOffset obiekt, który dodaje określoną liczbę sekund całość lub część wartość tego wystąpienia.

System_CAPS_pubmethodAddTicks(Int64)

Zwraca nowy DateTimeOffset obiekt, który dodaje określoną liczbę znaczników do wartość tego wystąpienia.

System_CAPS_pubmethodAddYears(Int32)

Zwraca nowy DateTimeOffset obiekt, który dodaje określoną liczbę lat do wartości tego wystąpienia.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticCompare(DateTimeOffset, DateTimeOffset)

Porównuje dwa DateTimeOffset obiekty i wskazuje, czy pierwszy jest wcześniejsza niż drugi, równa drugiego lub nowsze od drugiej.

System_CAPS_pubmethodCompareTo(DateTimeOffset)

Porównuje bieżące DateTimeOffset obiekt do określonego DateTimeOffset obiektu i wskazuje, czy bieżącego obiektu jest wcześniejsza niż takie same jak lub później niż drugi DateTimeOffset obiektu.

System_CAPS_pubmethodEquals(DateTimeOffset)

Określa, czy bieżący DateTimeOffset obiekt reprezentuje tego samego punktu w czasie określonym DateTimeOffset obiektu.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticEquals(DateTimeOffset, DateTimeOffset)

Określa, czy dwóch określonych DateTimeOffset obiekty reprezentują tego samego punktu w czasie.

System_CAPS_pubmethodEquals(Object)

Określa, czy DateTimeOffset obiekt reprezentuje tego samego punktu w czasie, gdy określony obiekt.(Przesłania ValueType.Equals(Object)).

System_CAPS_pubmethodEqualsExact(DateTimeOffset)

Określa, czy bieżący DateTimeOffset obiekt reprezentuje jednocześnie i ma taki sam przesunięcie określone DateTimeOffset obiektu.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticFromFileTime(Int64)

Konwertuje określony czas pliku systemu Windows równoważne czasu lokalnego.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticFromUnixTimeMilliseconds(Int64)

Konwertuje godzinę Unix wyrażone jako liczbę milisekund, które upłynęły od 1970 r.-01-01T00:00:00Z do DateTimeOffset wartości.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticFromUnixTimeSeconds(Int64)

Konwertuje godzinę Unix wyrażona jako liczba sekund, które upłynęły od 1970 r.-01-01T00:00:00Z do DateTimeOffset wartości.

System_CAPS_pubmethodGetHashCode()

Zwraca kod skrótu dla bieżącego DateTimeOffset obiektu.(Przesłania ValueType.GetHashCode()).

System_CAPS_pubmethodGetType()

Pobiera Type bieżącego wystąpienia.(Dziedziczone z Object).

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticParse(String)

Konwertuje określony ciąg reprezentujący daty, godziny i przesunięcie do jego DateTimeOffset równoważne.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticParse(String, IFormatProvider)

Konwertuje określony ciąg reprezentujący datę i godzinę na jego DateTimeOffset równoważny, korzystając z informacji zawartych w określonym formacie specyficzne dla kultury.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticParse(String, IFormatProvider, DateTimeStyles)

Konwertuje określony ciąg reprezentujący datę i godzinę na jego DateTimeOffset równoważne przy użyciu informacji o określonym formacie specyficzne dla kultury i formatowanie stylu.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticParseExact(String, String, IFormatProvider)

Konwertuje określony ciąg reprezentujący datę i godzinę na jego DateTimeOffset równoważne przy użyciu podanego formatu i informacji specyficznych dla kultury. Format ciągu reprezentującego musi dokładnie pasować określonego formatu.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticParseExact(String, String, IFormatProvider, DateTimeStyles)

Konwertuje określony ciąg reprezentujący datę i godzinę na jego DateTimeOffset równoważne przy użyciu podanego formatu, informacji specyficznych dla kultury i stylu. Format ciągu reprezentującego musi dokładnie pasować określonego formatu.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticParseExact(String, String[], IFormatProvider, DateTimeStyles)

Konwertuje określony ciąg reprezentujący datę i godzinę na jego DateTimeOffset równoważne przy użyciu określonego formatów, informacji specyficznych dla kultury i stylu. Format ciągu reprezentującego musi dokładnie jednego ze wskazanych formatów.

System_CAPS_pubmethodSubtract(DateTimeOffset)

Odejmuje DateTimeOffset wartość reprezentującą określoną datę i godzinę z bieżącego DateTimeOffset obiektu.

System_CAPS_pubmethodSubtract(TimeSpan)

Odejmuje określony interwał z bieżącego DateTimeOffset obiektu.

System_CAPS_pubmethodToFileTime()

Konwertuje wartość bieżącego DateTimeOffset obiektu na czas pliku systemu Windows.

System_CAPS_pubmethodToLocalTime()

Konwertuje bieżącą DateTimeOffset obiektu do DateTimeOffset obiekt, który reprezentuje czas lokalny.

System_CAPS_pubmethodToOffset(TimeSpan)

Konwertuje wartość bieżącego DateTimeOffset obiekt do daty i godziny określonej przez wartość przesunięcia.

System_CAPS_pubmethodToString()

Konwertuje wartość bieżącego DateTimeOffset obiektu na jego reprezentację ciągu równoważnego.(Przesłania ValueType.ToString()).

System_CAPS_pubmethodToString(IFormatProvider)

Konwertuje wartość bieżącego DateTimeOffset obiektu na jego reprezentację ciągu równoważnego przy użyciu określone informacje o formatowaniu specyficzne dla kultury.

System_CAPS_pubmethodToString(String)

Konwertuje wartość bieżącego DateTimeOffset obiektu na jego reprezentację ciągu równoważnego w określonym formacie.

System_CAPS_pubmethodToString(String, IFormatProvider)

Konwertuje wartość bieżącego DateTimeOffset obiektu na jego reprezentację ciągu równoważnego przy użyciu podanego formatu i informacji specyficznych dla kultury.

System_CAPS_pubmethodToUniversalTime()

Konwertuje bieżącą DateTimeOffset obiektu do DateTimeOffset wartość, która reprezentuje uniwersalny czas koordynowany (UTC).

System_CAPS_pubmethodToUnixTimeMilliseconds()

Zwraca liczbę milisekund, które upłynęły od 1970 r.-01-01T00:00:00.000Z.

System_CAPS_pubmethodToUnixTimeSeconds()

Zwraca liczbę sekund, które upłynęły od 1970 r.-01-01T00:00:00Z.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticTryParse(String, DateTimeOffset)

Próbuje konwertuje określony ciąg reprezentujący datę i godzinę na jego DateTimeOffset równoważne i zwraca wartość wskazującą, czy konwersja powiodła się.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticTryParse(String, IFormatProvider, DateTimeStyles, DateTimeOffset)

Próbuje przekonwertować określony ciąg reprezentujący datę i godzinę jego DateTimeOffset równoważne i zwraca wartość wskazującą, czy konwersja powiodła się.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticTryParseExact(String, String, IFormatProvider, DateTimeStyles, DateTimeOffset)

Konwertuje określony ciąg reprezentujący datę i godzinę na jego DateTimeOffset równoważne przy użyciu podanego formatu, informacji specyficznych dla kultury i stylu. Format ciągu reprezentującego musi dokładnie pasować określonego formatu.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticTryParseExact(String, String[], IFormatProvider, DateTimeStyles, DateTimeOffset)

Konwertuje określony ciąg reprezentujący datę i godzinę na jego DateTimeOffset równoważne przy użyciu określonej tablicy formatów, informacji specyficznych dla kultury i stylu. Format ciągu reprezentującego musi dokładnie jednego ze wskazanych formatów.

NazwaOpis
System_CAPS_pubfieldSystem_CAPS_staticMaxValue

Reprezentuje największa możliwa wartość z DateTimeOffset. To pole jest tylko do odczytu.

System_CAPS_pubfieldSystem_CAPS_staticMinValue

Reprezentuje najwcześniejszą możliwą DateTimeOffset wartość. To pole jest tylko do odczytu.

NazwaOpis
System_CAPS_puboperatorSystem_CAPS_staticAddition(DateTimeOffset, TimeSpan)

Dodaje określony interwał do DateTimeOffset obiekt, który ma określoną datą i godziną i daje DateTimeOffset obiekt, który ma nowe daty i godziny.

System_CAPS_puboperatorSystem_CAPS_staticEquality(DateTimeOffset, DateTimeOffset)

Określa, czy dwóch określonych DateTimeOffset obiekty reprezentują tego samego punktu w czasie.

System_CAPS_puboperatorSystem_CAPS_staticGreaterThan(DateTimeOffset, DateTimeOffset)

Określa, czy jeden określony DateTimeOffset obiekt jest większa niż (lub nowsze niż) określona sekundy DateTimeOffset obiektu.

System_CAPS_puboperatorSystem_CAPS_staticGreaterThanOrEqual(DateTimeOffset, DateTimeOffset)

Określa, czy jeden określony DateTimeOffset obiekt jest większe niż lub równe sekundy określonej DateTimeOffset obiektu.

System_CAPS_puboperatorSystem_CAPS_staticImplicit(DateTime to DateTimeOffset)

Definiuje niejawna konwersja z DateTime obiektu do DateTimeOffset obiektu.

System_CAPS_puboperatorSystem_CAPS_staticInequality(DateTimeOffset, DateTimeOffset)

Określa, czy dwóch określonych DateTimeOffset obiektów odwoływać się do różnych punktach w czasie.

System_CAPS_puboperatorSystem_CAPS_staticLessThan(DateTimeOffset, DateTimeOffset)

Określa, czy jeden określony DateTimeOffset obiektu określono mniej niż sekundę DateTimeOffset obiektu.

System_CAPS_puboperatorSystem_CAPS_staticLessThanOrEqual(DateTimeOffset, DateTimeOffset)

Określa, czy jeden określony DateTimeOffset obiektu określono mniej niż sekundę DateTimeOffset obiektu.

System_CAPS_puboperatorSystem_CAPS_staticSubtraction(DateTimeOffset, DateTimeOffset)

Odejmuje jeden DateTimeOffset obiektu z innego i zwraca przedział czasu.

System_CAPS_puboperatorSystem_CAPS_staticSubtraction(DateTimeOffset, TimeSpan)

Odejmuje w określonym interwale czasu z określoną datą i godziną i zwraca nową datę i godzinę.

NazwaOpis
System_CAPS_pubinterfaceSystem_CAPS_privmethodIComparable.CompareTo(Object)

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produkt i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio w kodzie. Porównuje wartości bieżącego DateTimeOffset obiektu z innego obiektu tego samego typu.

System_CAPS_pubinterfaceSystem_CAPS_privmethodIDeserializationCallback.OnDeserialization(Object)

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produkt i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio w kodzie. Uruchamia się po zakończeniu deserializacji obiektu.

System_CAPS_pubinterfaceSystem_CAPS_privmethodISerializable.GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext)

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produkt i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio w kodzie. Wypełnienie SerializationInfo obiektu z danych wymaganych do serializacji bieżącego DateTimeOffset obiektu.

DateTimeOffset Struktura zawiera DateTime wartość wraz z Offset właściwość, która określa różnicę między bieżącą DateTimeOffset wystąpienia daty i godziny oraz uniwersalny czas koordynowany (UTC). Ponieważ dokładnie określa datę i godzinę względem czasu UTC, DateTimeOffset Struktura nie zawiera Kind elementu członkowskiego, jako DateTime jest struktury. Reprezentuje daty i godziny z wartości, których UTC zakresu od 12:00:00 północy 1 stycznia 0001 Anno Domini (wspólna Era), do 11:59:59 PM, 31 grudnia, 9999 r. N.E. (R.).

Składnik godziny DateTimeOffset jest mierzona w jednostkach 100 nanosekund o nazwie znaczniki i określonej daty jest liczbę znaczników od 12:00, a w dniu 1 stycznia 0001 r. (R). w GregorianCalendar kalendarza. A DateTimeOffset wartość jest zawsze wyrażona w kontekście jawne lub kalendarz domyślny. Całkowita liczba znaczniki nie są objęte znaczniki, które można przyporządkować leap sekund.

System_CAPS_noteUwaga

   Jeśli pracujesz z wartością znaczniki czy ma zostać przekonwertowany na niektórych innych interwał czasu, takie jak minut i sekund, należy użyć TimeSpan.TicksPerDay, TimeSpan.TicksPerHour, TimeSpan.TicksPerMinute, TimeSpan.TicksPerSecond, lub TimeSpan.TicksPerMillisecond Stała dokonać konwersji. Na przykład aby dodać liczbę sekund, reprezentowane przez określoną liczbę znaczniki osi Second składnik DateTimeOffset wartości, można użyć wyrażenia dateValue.Second + nTicks/Timespan.TicksPerSecond.

Mimo że DateTimeOffset zawiera wartość przesunięcia, nie jest to struktura danych w pełni uwzględniających strefy czasowe. Przesunięcie względem czasu UTC jest pojedynczy parametr strefy czasowej, go nie jednoznacznie identyfikuje strefę czasową. Nie tylko w wielu strefach czasowych korzystają z tej samej przesunięcie względem czasu UTC, ale przesunięcie jednej strefie czasowej zmienia się, gdy go przestrzega czasu letniego. Oznacza to, że, jak tylko DateTimeOffset wartość jest oddzielone od strefy czasowej, go mogą już być jednoznacznie połączone do jego oryginalnej strefy czasowej.

Ponieważ DateTimeOffset to struktura DateTimeOffset obiekt, który został zadeklarowany, ale nie został zainicjowany zawiera wartości domyślne dla każdego z jego pól elementu członkowskiego. Oznacza to, że jego DateTime właściwość jest ustawiona na DateTimeOffset.MinValue i jego Offset właściwość jest ustawiona na TimeSpan.Zero.

Można utworzyć nowy DateTimeOffset wartość przez wywołanie dowolnego przeciążenia jej konstruktora, które są podobne do przeciążenia konstruktorów dla DateTime struktury. Można również utworzyć nowy DateTimeOffset wartość przez przypisanie DateTime wartość. Jest to niejawna konwersja; nie wymagają operatora rzutowania (w języku C#) lub wywołać metodę konwersji (w języku Visual Basic). Można również zainicjować DateTimeOffset wartość z reprezentacją ciągu daty i godziny, wywołując liczba statycznych ciąg analizowanie metody, które obejmują Parse, ParseExact, TryParse, i TryParseExact.

Członkowie DateTimeOffset struktury oferują funkcje w następujących obszarach:

 • Data i godzina arytmetyczne.

  Można dodawać i odejmować daty lub przedziały czasu z danym DateTimeOffset wartość. Operacje arytmetyczne z DateTimeOffset wartości, w przeciwieństwie do tych z DateTime wartości, dostosować różnice w czasie przesunięcia przy zwracaniu wyników. Na przykład, poniższy kod używa DateTime zmienne należy odjąć od bieżącego czasu UTC bieżący czas lokalny. Następnie używa kodu DateTimeOffset zmienne, aby wykonać operację. Odejmowanie z DateTime wartości zwraca różnicę lokalnej strefy czasowej z czasu UTC, podczas odejmowania z DateTimeOffset wartości zwraca TimeSpan.Zero.

  using System;
  
  public class DateArithmetic
  {
    public static void Main()
    {
     DateTime date1, date2;
     DateTimeOffset dateOffset1, dateOffset2;
     TimeSpan difference;
  
     // Find difference between Date.Now and Date.UtcNow
     date1 = DateTime.Now;
     date2 = DateTime.UtcNow;
     difference = date1 - date2;
     Console.WriteLine("{0} - {1} = {2}", date1, date2, difference);
  
     // Find difference between Now and UtcNow using DateTimeOffset
     dateOffset1 = DateTimeOffset.Now;
     dateOffset2 = DateTimeOffset.UtcNow;
     difference = dateOffset1 - dateOffset2;
     Console.WriteLine("{0} - {1} = {2}", 
              dateOffset1, dateOffset2, difference);
     // If run in the Pacific Standard time zone on 4/2/2007, the example
     // displays the following output to the console:
     //  4/2/2007 7:23:57 PM - 4/3/2007 2:23:57 AM = -07:00:00
     //  4/2/2007 7:23:57 PM -07:00 - 4/3/2007 2:23:57 AM +00:00 = 00:00:00            
    }
  }
  
 • Typ operacji konwersji.

  Można przekonwertować DateTimeOffset wartości do DateTime wartości i odwrotnie.

 • Czas operacji manipulacji i wyodrębniania.

  Można wyodrębnić datę lub godzinę DateTimeOffset wartość. Można również pobrać wartość konkretnej DateTimeOffset składnika, takie jak jego rok lub jego miesiąc.

 • Konwersja daty i godziny.

  Można przekonwertować którekolwiek DateTimeOffset wartość do innego DateTimeOffset wartość, która reprezentuje tego samego punktu w czasie w innej strefie czasowej. Jednak reguły korekty strefy czasowej są stosowane tylko w odniesieniu ToLocalTime metody, która konwertuje DateTimeOffset wartość daty i godziny w strefie systemu lokalnego.

 • Porównanie daty i godziny.

  Można określić, czy którekolwiek określonego DateTimeOffset wartość jest wcześniejsza niż takie same jak lub późniejszy niż w innej DateTimeOffset wartość. Przed wykonaniem porównanie wszystkie wartości są konwertowane na czas UTC.

Platforma uniwersalna systemu Windows
Dostępne od 8
.NET Framework
Dostępne od 2.0
Biblioteka klas przenośnych
Obsługiwane w: przenośne platformy .NET
Silverlight
Dostępne od 2.0
Windows Phone Silverlight
Dostępne od 7.0
Windows Phone
Dostępne od 8.1

Wszystkie publiczne statyczne ( Shared w języku Visual Basic) elementy członkowskie tego typu są wątkowo bezpieczne. Dla żadnych elementów członkowskich wystąpień nie ma gwarancji bezpieczeństwa wątkowego.

Powrót do początku
Pokaż: