Ten artykuł został przetłumaczony przez maszynę. Aby wyświetlić jego treść w języku angielskim, zaznacz pole wyboru Angielski. Możesz też wyświetlić angielski tekst w okienku wyskakującym, przesuwając wskaźnik myszy nad konkretny tekst”.
Tłumaczenie
Angielski

Klasa DataServiceContext

.NET Framework (current version)
 

Data opublikowania: październik 2016

DataServiceContext Reprezentuje kontekstu usługi danych w czasie wykonywania.

Przestrzeń nazw:   System.Data.Services.Client
Zestaw:  System.Data.Services.Client (w System.Data.Services.Client.dll)

System.Object
  System.Data.Services.Client.DataServiceContext

public class DataServiceContext

NazwaOpis
System_CAPS_pubmethodDataServiceContext(Uri)

Inicjuje nowe wystąpienie DataServiceContext klasy z określonym serviceRoot.

NazwaOpis
System_CAPS_pubpropertyApplyingChanges

Pobiera wartość wskazującą, czy DataServiceContext jest obecnie stosowania zmian do śledzonych obiektów.

System_CAPS_pubpropertyBaseUri

Pobiera bezwzględnego identyfikatora URI identyfikujący głównym usługi danych obiektu docelowego.

System_CAPS_pubpropertyCredentials

Pobiera lub ustawia informacje uwierzytelniania, które są używane przez każde zapytanie utworzone przy użyciu DataServiceContext obiektu.

System_CAPS_pubpropertyDataNamespace

Pobiera lub ustawia przestrzeń nazw XML dla elementów danych, nie elementów metadanych ładunku Atom.

System_CAPS_pubpropertyEntities

Pobiera listę wszystkich zasobów śledzony przez DataServiceContext.

System_CAPS_pubpropertyIgnoreMissingProperties

Pobiera lub ustawia, czy odczytać z typem właściwości musi być zamapowana na właściwości w typie po stronie klienta.

System_CAPS_pubpropertyIgnoreResourceNotFoundException

Pobiera lub ustawia, czy wyjątek jest zgłaszany, gdy błąd 404 (nie znaleziono zasobu) jest zwracany przez usługę danych.

System_CAPS_pubpropertyLinks

Pobiera kolekcję wszystkie skojarzenia lub łączy śledzony przez DataServiceContext obiektu.

System_CAPS_pubpropertyMergeOption

Pobiera lub ustawia opcję synchronizacji dla jednostek odbierania z usługi danych.

System_CAPS_pubpropertyResolveName

Pobiera lub ustawia funkcję, aby zastąpić strategii rozwiązania typu domyślne używane przez biblioteki klienta jednostki jest wysyłany do usługi danych.

System_CAPS_pubpropertyResolveType

Pobiera lub ustawia funkcji, która służy do zastępowania domyślna opcja rozpoznawania typu używanego przez bibliotekę klienta po otrzymaniu jednostek z usługi danych.

System_CAPS_pubpropertySaveChangesDefaultOptions

Pobiera lub ustawia SaveChangesOptions wartości, które są używane przez SaveChanges metody.

System_CAPS_pubpropertyTimeout

Pobiera lub ustawia opcję limitu czasu, która służy do podstawowego żądania HTTP do usługi danych.

System_CAPS_pubpropertyTypeScheme

Pobiera lub ustawia identyfikator URI używany do określania, jakie systemu typu jest używane przez usługę.

System_CAPS_pubpropertyUsePostTunneling

Pobiera lub ustawia wartość logiczną, wskazującą, czy do użycia tunelowania post.

NazwaOpis
System_CAPS_pubmethodAddLink(Object, String, Object)

Dodaje określone łącze do zestawu obiektów DataServiceContext jest śledzenia.

System_CAPS_pubmethodAddObject(String, Object)

Dodaje określony obiekt do zestawu obiektów, które DataServiceContext jest śledzenia.

System_CAPS_pubmethodAddRelatedObject(Object, String, Object)

Dodaje do kontekstu obiektów powiązanych i tworzy łącze, które definiuje relację między dwoma obiektami w ramach pojedynczego żądania.

System_CAPS_pubmethodAttachLink(Object, String, Object)

Powiadamia DataServiceContext mógł uruchomić śledzenia określone łącze, które definiuje relację między obiektami jednostki.

System_CAPS_pubmethodAttachTo(String, Object)

Powiadamia DataServiceContext uruchomić śledzenia określonego zasobu i dostaw lokalizacja zasobu w ramach określonego zasobu ustawiona.

System_CAPS_pubmethodAttachTo(String, Object, String)

Powiadamia DataServiceContext uruchomić śledzenia określonego zasobu i dostaw lokalizacja zasobu określonego zasobu ustawiona.

System_CAPS_pubmethodBeginExecute<T>(DataServiceQueryContinuation<T>, AsyncCallback, Object)

Asynchroniczne wysyła żądanie do usługi danych do pobierania danych w wyniku kwerendy stronicowane na następnej stronie.

System_CAPS_pubmethodBeginExecute<TElement>(Uri, AsyncCallback, Object)

Wysyła żądanie asynchronicznie, dzięki czemu to wywołanie nie blokuje przetwarzania podczas oczekiwania na wyniki z usługi.

System_CAPS_pubmethodBeginExecuteBatch(AsyncCallback, Object, DataServiceRequest[])

Asynchroniczne przesyła grupy zapytań jako partii do usługi danych.

System_CAPS_pubmethodBeginGetReadStream(Object, DataServiceRequestArgs, AsyncCallback, Object)

Asynchronicznie pobiera dane binarne właściwości dla określonej jednostki jako strumień danych wraz z nagłówków określonej wiadomości.

System_CAPS_pubmethodBeginLoadProperty(Object, String, AsyncCallback, Object)

Z usługi danych asynchronicznie ładuje wartość określonej właściwości.

System_CAPS_pubmethodBeginLoadProperty(Object, String, DataServiceQueryContinuation, AsyncCallback, Object)

Asynchroniczne ładuje na następnej stronie powiązanych jednostek z usługi danych przy użyciu obiektu kontynuacji podana kwerenda.

System_CAPS_pubmethodBeginLoadProperty(Object, String, Uri, AsyncCallback, Object)

Asynchroniczne ładuje strony jednostek powiązanych z usługi danych przy użyciu łącza dalej podany identyfikator URI.

System_CAPS_pubmethodBeginSaveChanges(AsyncCallback, Object)

Asynchroniczne przesyła oczekujące zmiany do usługi danych zebranych przez DataServiceContext od czasu ostatniej zmiany zostały zapisane.

System_CAPS_pubmethodBeginSaveChanges(SaveChangesOptions, AsyncCallback, Object)

Asynchroniczne przesyła oczekujące zmiany do usługi danych zebranych przez DataServiceContext od czasu ostatniej zmiany zostały zapisane.

System_CAPS_pubmethodCancelRequest(IAsyncResult)

Próbuje anulować operację, która jest skojarzona z dostarczonego IAsyncResult obiektu.

System_CAPS_pubmethodCreateQuery<T>(String)

Tworzy kwerendę usługi danych dla danych określonego typu ogólnego.

System_CAPS_pubmethodDeleteLink(Object, String, Object)

Zmienia stan łącza do usunięte z listy łączy śledzony przez DataServiceContext.

System_CAPS_pubmethodDeleteObject(Object)

Zmienia stan określonego obiektu do usunięcia w DataServiceContext.

System_CAPS_pubmethodDetach(Object)

Usuwa z listy jednostek jednostki który DataServiceContext jest śledzenia.

System_CAPS_pubmethodDetachLink(Object, String, Object)

Usuwa określone łącze z listy łączy śledzony przez DataServiceContext.

System_CAPS_pubmethodEndExecute<TElement>(IAsyncResult)

Wywoływana, aby ukończyć BeginExecute<TElement>.

System_CAPS_pubmethodEndExecuteBatch(IAsyncResult)

Wywoływana, aby ukończyć BeginExecuteBatch.

System_CAPS_pubmethodEndGetReadStream(IAsyncResult)

Wywoływana w celu ukończenia operacji asynchronicznej pobierania właściwości binarnej jako strumienia.

System_CAPS_pubmethodEndLoadProperty(IAsyncResult)

Wywoływana, aby ukończyć BeginLoadProperty operacji.

System_CAPS_pubmethodEndSaveChanges(IAsyncResult)

Wywoływana, aby ukończyć BeginSaveChanges operacji.

System_CAPS_pubmethodEquals(Object)

Sprawdza, czy podany obiekt jest równy aktualnemu obiektowi (Dziedziczone z Object).

System_CAPS_pubmethodExecute<T>(DataServiceQueryContinuation<T>)

Wysyła żądanie do usługi danych do pobierania danych w wyniku kwerendy stronicowane na następnej stronie.

System_CAPS_pubmethodExecute<TElement>(Uri)

Wysyła żądanie do usługi danych w celu wykonania określonego identyfikatora URI.

System_CAPS_pubmethodExecuteBatch(DataServiceRequest[])

Przesyła grupy zapytań jako partii do usługi danych.

System_CAPS_protmethodFinalize()

Pozwala, aby obiekt spróbował zwolnić zasoby i wykonał inne operacje czyszczenia, zanim zostanie odzyskany przez moduł zbierający elementy bezużyteczne. (Dziedziczone z Object).

System_CAPS_pubmethodGetEntityDescriptor(Object)

Pobiera EntityDescriptor dla obiektu przekazana jednostka.

System_CAPS_pubmethodGetHashCode()

Służy jako domyślna funkcji mieszania.(Dziedziczone z Object).

System_CAPS_pubmethodGetLinkDescriptor(Object, String, Object)

Pobiera LinkDescriptor dla określonych łącze, które definiuje relację między dwiema jednostkami.

System_CAPS_pubmethodGetMetadataUri()

Pobiera identyfikator URI lokalizacji edmx metadanych.

System_CAPS_pubmethodGetReadStream(Object)

Pobiera dane binarne właściwości dla określonej jednostki jako strumienia danych.

System_CAPS_pubmethodGetReadStream(Object, DataServiceRequestArgs)

Pobiera dane binarne właściwości dla określonej jednostki jako strumień danych wraz z nagłówków określonej wiadomości.

System_CAPS_pubmethodGetReadStream(Object, String)

Pobiera dane binarne właściwości dla określonej jednostki jako strumień danych z określonego nagłówka Accept w wiadomości.

System_CAPS_pubmethodGetReadStreamUri(Object)

Pobiera identyfikator URI, który służy do zwracania danych binarnych właściwości jako strumienia danych.

System_CAPS_pubmethodGetType()

Pobiera Type bieżącego wystąpienia.(Dziedziczone z Object).

System_CAPS_pubmethodLoadProperty(Object, String)

Ładuje odroczona zawartości dla określonej właściwości z usługi danych.

System_CAPS_pubmethodLoadProperty(Object, String, DataServiceQueryContinuation)

Ładuje na następnej stronie powiązanych jednostek z usługi danych przy użyciu obiektu kontynuacji podana kwerenda.

System_CAPS_pubmethodLoadProperty(Object, String, Uri)

Ładuje stronę powiązanych jednostek przy użyciu łącza dalej podany identyfikator URI.

System_CAPS_pubmethodLoadProperty<T>(Object, String, DataServiceQueryContinuation<T>)

Ładuje na następnej stronie powiązanych jednostek z usługi danych przy użyciu dostarczonego zapytań zwykłych obiektu kontynuacji.

System_CAPS_protmethodMemberwiseClone()

Tworzy płytką kopię bieżącego Object.(Dziedziczone z Object).

System_CAPS_pubmethodSaveChanges()

Zapisuje zmiany, które DataServiceContext śledzi do magazynu.

System_CAPS_pubmethodSaveChanges(SaveChangesOptions)

Zapisuje zmiany, które DataServiceContext śledzi do magazynu.

System_CAPS_pubmethodSetLink(Object, String, Object)

Powiadamia DataServiceContext czy istnieje nowe łącze między obiekty określone i czy połączenie jest reprezentowane przez określony przez właściwość sourceProperty parametru.

System_CAPS_pubmethodSetSaveStream(Object, Stream, Boolean, DataServiceRequestArgs)

Ustawia nowego strumienia danych jako właściwość binarne jednostki, z określonymi ustawieniami w komunikacie żądania.

System_CAPS_pubmethodSetSaveStream(Object, Stream, Boolean, String, String)

Ustawia nowego strumienia danych funkcję binarne właściwości jednostki. Określony nagłówek Content-Type i informacji o pracy są uwzględnione w komunikacie żądania.

System_CAPS_pubmethodToString()

Zwraca łańcuch znaków, reprezentujący aktualny obiekt. (Dziedziczone z Object).

System_CAPS_pubmethodTryGetEntity<TEntity>(Uri, TEntity)

Testowanie pobierania jednostki śledzony przez DataServiceContext przez odwołanie do identyfikatora URI jednostki.

System_CAPS_pubmethodTryGetUri(Object, Uri)

Pobiera kanonicznej identyfikator URI skojarzony z określonej jednostki, jeśli jest dostępna.

System_CAPS_pubmethodUpdateObject(Object)

Zmienia stan określonego obiektu w DataServiceContext do Modified.

NazwaOpis
System_CAPS_pubeventReadingEntity

Występuje po danych jednostki całkowicie odczytane do obiektu jednostki.

System_CAPS_pubeventSendingRequest

Występuje, gdy nowy HttpWebRequest został utworzony.

System_CAPS_pubeventWritingEntity

Występuje po jednostki ma zostać w pełni serializacji do XML w komunikacie żądania.

Usługi danych WCF są bezstanowe, ale DataServiceContext nie jest. Na komputerze klienckim jest zachowywana między interakcji w celu obsługi funkcji, takich jak zarządzanie aktualizacjami. Ta klasa i DataServiceQuery Klasa, która reprezentuje określonego żądania HTTP do usługi danych, są dwie główne klasy w bibliotece klienta.

Poniższy przykład przedstawia sposób użycia DataServiceContext wygenerowany przez narzędzie Dodaj odwołanie do usługi niejawnie wykonać zapytania dotyczącego usługi danych Northwind, która zwraca wszystkich klientów. Identyfikator URI żądania Customers zestaw jednostek jest określana automatycznie przez kontekstu. Zapytanie jest wykonywane niejawnie sytuacji wyliczenia. Usługa danych Northwind jest tworzony po zakończeniu Usługi danych WCF .

// Create the DataServiceContext using the service URI.
NorthwindEntities context = new NorthwindEntities(svcUri);

// Define a new query for Customers.
DataServiceQuery<Customer> query = context.Customers;

try
{
  // Enumerate over the query result, which is executed implicitly.
  foreach (Customer customer in query)
  {
    Console.WriteLine("Customer Name: {0}", customer.CompanyName);
  }
}
catch (DataServiceQueryException ex)
{
  throw new ApplicationException(
    "An error occurred during query execution.", ex);
}

.NET Framework
Dostępne od 3.5
Silverlight
Dostępne od 2.0

Wszystkie publiczne statyczne ( Shared w języku Visual Basic) elementy członkowskie tego typu są wątkowo bezpieczne. Dla żadnych elementów członkowskich wystąpień nie ma gwarancji bezpieczeństwa wątkowego.

Powrót do początku
Pokaż: