Ten artykuł został przetłumaczony przez maszynę. Aby wyświetlić jego treść w języku angielskim, zaznacz pole wyboru Angielski. Możesz też wyświetlić angielski tekst w okienku wyskakującym, przesuwając wskaźnik myszy nad konkretny tekst”.
Tłumaczenie
Angielski

Przestrzeń nazw System.Data.Services.Client

.NET Framework (current version)
 

Data opublikowania: październik 2016

Reprezentuje Biblioteka klienta programu .NET Framework, którego aplikacje mogą używać do interakcji z Usługi danych WCF.

KlasaOpis
System_CAPS_pubclassChangeOperationResponse

Zwracane po wywołaniu SaveChanges podczas wyliczania odpowiedzi operacji zwracany przez DataServiceResponse klasy.

System_CAPS_pubclassDataServiceClientException

Reprezentuje błędy występujące podczas wykonywania Usługi danych WCF aplikacji klienckich.

System_CAPS_pubclassDataServiceCollection<T>

Reprezentuje kolekcję dynamiczne jednostki, który zapewnia wysyłanie powiadomień, gdy elementy uzyskać dodane, usunięte, lub po odświeżeniu listy.

System_CAPS_pubclassDataServiceContext

DataServiceContext Reprezentuje kontekstu usługi danych w czasie wykonywania.

System_CAPS_pubclassDataServiceQuery

Klasa abstrakcyjna, która reprezentuje pojedynczego zapytania żądania Usługi danych WCF. 

System_CAPS_pubclassDataServiceQuery<TElement>

Reprezentuje pojedynczego żądania do usługi danych.

System_CAPS_pubclassDataServiceQueryContinuation

Identyfikator URI, który zwraca na następnej stronie stronicowane hermetyzuje Usługi danych WCF wynik kwerendy.

System_CAPS_pubclassDataServiceQueryContinuation<T>

Identyfikator URI, który zwraca na następnej stronie stronicowane hermetyzuje Usługi danych WCF wynik kwerendy. 

System_CAPS_pubclassDataServiceQueryException

Podczas ładowania wartości właściwości z usługi danych wystąpił wyjątek, który wskazuje błąd.

System_CAPS_pubclassDataServiceRequest

Reprezentuje żądania przesłane w partii do obiektów Usługi danych WCF.

System_CAPS_pubclassDataServiceRequest<TElement>

Reprezentuje żądanie obiektów przesłane w partii do usługi danych.

System_CAPS_pubclassDataServiceRequestArgs

Reprezentuje dodatkowe metadane, który znajduje się w komunikacie żądania do Usługi danych WCF.

System_CAPS_pubclassDataServiceRequestException

Reprezentuje błąd wygenerowany, jeśli usługa danych zwraca kod odpowiedzi mniejsza niż 200 lub większa niż 299 lub jest element najwyższego poziomu w odpowiedzi <error>. Ta klasa nie może być dziedziczona.

System_CAPS_pubclassDataServiceResponse

Reprezentuje odpowiedź na operacje wysyłane do usługi danych w wyniku wywołania SaveChanges.

System_CAPS_pubclassDataServiceStreamResponse

Reprezentuje odpowiedzi z Usługi danych WCF zawierający dane binarne jako strumienia.

System_CAPS_pubclassDescriptor

Abstrakcyjna klasa, z której EntityDescriptor pochodzi.

System_CAPS_pubclassEntityChangedParams

Hermetyzuje argumenty PropertyChanged Delegowanie

System_CAPS_pubclassEntityCollectionChangedParams

Hermetyzuje argumenty CollectionChanged delegować.

System_CAPS_pubclassEntityDescriptor

Opis modyfikacji operacji zwrócona w celu jednostek DataServiceResponse.

System_CAPS_pubclassLinkDescriptor

Zawiera opis modyfikacji operacji zwrócona w celu jednostek DataServiceResponse.

System_CAPS_pubclassMediaEntryAttribute

Oznacza, że określona klasa jest traktowane jako łącze do multimediów wpis.

System_CAPS_pubclassMimeTypePropertyAttribute

Właściwości w klasie, która została oznaczona przy użyciu annotates MediaEntryAttribute.

System_CAPS_pubclassOperationResponse

Abstrakcyjna klasa, która reprezentuje odpowiedź pojedynczego zapytania lub tworzenia, aktualizacji lub operację usuwania.

System_CAPS_pubclassQueryOperationResponse

Reprezentuje odpowiedzi na DataServiceQuery.

System_CAPS_pubclassQueryOperationResponse<T>

Reprezentuje odpowiedzi na DataServiceQuery<TElement>.

System_CAPS_pubclassReadingWritingEntityEventArgs

Zapewnia dostęp do jednostki i XLinq obiekt, który reprezentuje wpis Atom. ReadingWritingEntityEventArgs jest używana z ReadingEntity i WritingEntity zdarzenia.

System_CAPS_pubclassSendingRequestEventArgs

Używane z SendingRequest zdarzeń w celu zapewnienia dostępu do HttpWebRequest wystąpienia, które klient ma wysłać do usługi danych obiektu docelowego.

WyliczenieOpis
System_CAPS_pubenumEntityStates

Reprezentuje identyfikujący stanu jednostki śledzony przez wyliczenie DataServiceContext.

System_CAPS_pubenumMergeOption

Określa opcję synchronizacji do wysyłania i odbierania jednostek do lub z Usługi danych WCF. 

System_CAPS_pubenumSaveChangesOptions

Wskazuje zmiany opcji, gdy SaveChanges jest wywoływana.

System_CAPS_pubenumTrackingMode

Określa, czy że są zmiany wprowadzone do DataServiceCollection<T> są śledzone.

Powrót do początku
Pokaż: