Ten artykuł został przetłumaczony przez maszynę. Aby wyświetlić jego treść w języku angielskim, zaznacz pole wyboru Angielski. Możesz też wyświetlić angielski tekst w okienku wyskakującym, przesuwając wskaźnik myszy nad konkretny tekst”.
Tłumaczenie
Angielski

Klasa CancelEventArgs

.NET Framework (current version)
 

Data opublikowania: październik 2016

Dostarcza dane do możliwości anulowania zdarzenia.

Przestrzeń nazw:   System.ComponentModel
Zestaw:  System (w System.dll)

System.Object
  System.EventArgs
    System.ComponentModel.CancelEventArgs
      Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices.StartupEventArgs
      System.ComponentModel.DoWorkEventArgs
      System.Configuration.SettingChangingEventArgs
      System.Drawing.Printing.PrintEventArgs
      System.IdentityModel.Services.ErrorEventArgs
      System.IdentityModel.Services.RedirectingToIdentityProviderEventArgs
      System.IdentityModel.Services.SecurityTokenReceivedEventArgs
      System.IdentityModel.Services.SecurityTokenValidatedEventArgs
      System.IdentityModel.Services.SessionSecurityTokenReceivedEventArgs
      System.Web.ModelBinding.ModelValidatingEventArgs
      System.Web.UI.WebControls.DetailsViewDeleteEventArgs
      System.Web.UI.WebControls.DetailsViewInsertEventArgs
      System.Web.UI.WebControls.DetailsViewModeEventArgs
      System.Web.UI.WebControls.DetailsViewPageEventArgs
      System.Web.UI.WebControls.DetailsViewUpdateEventArgs
      System.Web.UI.WebControls.EntityDataSourceChangingEventArgs
      System.Web.UI.WebControls.EntityDataSourceContextDisposingEventArgs
      System.Web.UI.WebControls.EntityDataSourceSelectingEventArgs
      System.Web.UI.WebControls.FormViewDeleteEventArgs
      System.Web.UI.WebControls.FormViewInsertEventArgs
      System.Web.UI.WebControls.FormViewModeEventArgs
      System.Web.UI.WebControls.FormViewPageEventArgs
      System.Web.UI.WebControls.FormViewUpdateEventArgs
      System.Web.UI.WebControls.GridViewCancelEditEventArgs
      System.Web.UI.WebControls.GridViewDeleteEventArgs
      System.Web.UI.WebControls.GridViewEditEventArgs
      System.Web.UI.WebControls.GridViewPageEventArgs
      System.Web.UI.WebControls.GridViewSelectEventArgs
      System.Web.UI.WebControls.GridViewSortEventArgs
      System.Web.UI.WebControls.GridViewUpdateEventArgs
      System.Web.UI.WebControls.LinqDataSourceDeleteEventArgs
      System.Web.UI.WebControls.LinqDataSourceDisposeEventArgs
      System.Web.UI.WebControls.LinqDataSourceInsertEventArgs
      System.Web.UI.WebControls.LinqDataSourceSelectEventArgs
      System.Web.UI.WebControls.LinqDataSourceUpdateEventArgs
      System.Web.UI.WebControls.ListViewCancelEventArgs
      System.Web.UI.WebControls.ListViewDeleteEventArgs
      System.Web.UI.WebControls.ListViewEditEventArgs
      System.Web.UI.WebControls.ListViewInsertEventArgs
      System.Web.UI.WebControls.ListViewSelectEventArgs
      System.Web.UI.WebControls.ListViewSortEventArgs
      System.Web.UI.WebControls.ListViewUpdateEventArgs
      System.Web.UI.WebControls.ObjectDataSourceDisposingEventArgs
      System.Web.UI.WebControls.ObjectDataSourceFilteringEventArgs
      System.Web.UI.WebControls.ObjectDataSourceMethodEventArgs
      System.Web.UI.WebControls.SqlDataSourceCommandEventArgs
      System.Web.UI.WebControls.SqlDataSourceFilteringEventArgs
      System.Web.UI.WebControls.WebParts.WebPartCancelEventArgs
      System.Web.UI.WebControls.WebParts.WebPartConnectionsCancelEventArgs
      System.Web.UI.WebControls.WebParts.WebPartDisplayModeCancelEventArgs
      System.Windows.Controls.InkCanvasSelectionChangingEventArgs
      System.Windows.Controls.InkCanvasSelectionEditingEventArgs
      System.Windows.Controls.InkCanvasStrokeErasingEventArgs
      System.Windows.Forms.BindingCompleteEventArgs
      System.Windows.Forms.ColumnReorderedEventArgs
      System.Windows.Forms.ColumnWidthChangingEventArgs
      System.Windows.Forms.DataGridViewCellCancelEventArgs
      System.Windows.Forms.DataGridViewCellValidatingEventArgs
      System.Windows.Forms.DataGridViewRowCancelEventArgs
      System.Windows.Forms.DpiChangedEventArgs
      System.Windows.Forms.FormClosingEventArgs
      System.Windows.Forms.InputLanguageChangingEventArgs
      System.Windows.Forms.PopupEventArgs
      System.Windows.Forms.SplitterCancelEventArgs
      System.Windows.Forms.TabControlCancelEventArgs
      System.Windows.Forms.ToolStripDropDownClosingEventArgs
      System.Windows.Forms.TreeViewCancelEventArgs
      System.Windows.Forms.WebBrowserNavigatingEventArgs
      System.Windows.Navigation.NavigatingCancelEventArgs
      System.Windows.SessionEndingCancelEventArgs

[HostProtectionAttribute(SecurityAction.LinkDemand, SharedState = true)]
public class CancelEventArgs : EventArgs

NazwaOpis
System_CAPS_pubmethodCancelEventArgs()

Inicjuje nowe wystąpienie CancelEventArgs klasy z Cancel Właściwość wartość false.

System_CAPS_pubmethodCancelEventArgs(Boolean)

Inicjuje nowe wystąpienie CancelEventArgs klasy z Cancel właściwość jest ustawiona na podanej wartości.

NazwaOpis
System_CAPS_pubpropertyCancel

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy zdarzenie powinna zostać anulowana.

NazwaOpis
System_CAPS_pubmethodEquals(Object)

Sprawdza, czy podany obiekt jest równy aktualnemu obiektowi (Dziedziczone z Object).

System_CAPS_protmethodFinalize()

Pozwala, aby obiekt spróbował zwolnić zasoby i wykonał inne operacje czyszczenia, zanim zostanie odzyskany przez moduł zbierający elementy bezużyteczne. (Dziedziczone z Object).

System_CAPS_pubmethodGetHashCode()

Służy jako domyślna funkcji mieszania.(Dziedziczone z Object).

System_CAPS_pubmethodGetType()

Pobiera Type bieżącego wystąpienia.(Dziedziczone z Object).

System_CAPS_protmethodMemberwiseClone()

Tworzy płytką kopię bieżącego Object.(Dziedziczone z Object).

System_CAPS_pubmethodToString()

Zwraca łańcuch znaków, reprezentujący aktualny obiekt. (Dziedziczone z Object).

Możliwości anulowania zdarzenie jest inicjowane przez składnik, gdy jest zamiar wykonać akcję, która może być anulowane, takich jak Closing zdarzenia Form.

System_CAPS_noteUwaga

Closing Zdarzenie jest przestarzały i zostały zastąpione przez FormClosing. Jest oferowane jako w tym przykładzie, tylko w celu zilustrowania użycie CancelEventArgs.

CancelEventArgs zapewnia Cancel Właściwości, aby wskazać, czy zdarzenie powinna zostać anulowana.

W poniższym przykładzie użyto CancelEventArgs i CancelEventHandler do obsługi Closing zdarzenia Form. Ten kod zakłada, że utworzono Form z poziomem klasy Boolean zmienną o nazwie isDataSaved. Zakłada się również dodanie instrukcji do wywołania OtherInitialize metody z formularza Load metody lub konstruktora (po wywołaniu InitializeComponent).

// Call this method from the constructor of your form
  private void OtherInitialize() {
    this.Closing += new CancelEventHandler(this.Form1_Closing);
    // Exchange commented line and note the difference.
    this.isDataSaved = true;
    //this.isDataSaved = false;
  }

  private void Form1_Closing(Object sender, CancelEventArgs e) {
    if (!isDataSaved) {
     e.Cancel = true;
     MessageBox.Show("You must save first.");
    }
    else {
     e.Cancel = false;
     MessageBox.Show("Goodbye.");
    }
  }

Platforma uniwersalna systemu Windows
Dostępne od 8
.NET Framework
Dostępne od 1.1
Biblioteka klas przenośnych
Obsługiwane w: przenośne platformy .NET
Silverlight
Dostępne od 3.0
Windows Phone Silverlight
Dostępne od 7.0
Windows Phone
Dostępne od 8.1

Wszystkie publiczne statyczne ( Shared w języku Visual Basic) elementy członkowskie tego typu są wątkowo bezpieczne. Dla żadnych elementów członkowskich wystąpień nie ma gwarancji bezpieczeństwa wątkowego.

Powrót do początku
Pokaż: