Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
Ten artykuł był przetłumaczony komputerowo. Oryginalny tekst zobaczysz, umieszczając wskaźnik myszy nad zdaniami w artykule. Więcej informacji.
Tłumaczenie
Oryginał

Klasa CancelEventArgs

.NET Framework 4.5

Dostarcza dane dla zdarzenia cancelable.

System.Object
  System.EventArgs
    System.ComponentModel.CancelEventArgs
      Więcej...

Przestrzeń nazw:  System.ComponentModel
Zestaw:  System (w System.dll)

[HostProtectionAttribute(SecurityAction.LinkDemand, SharedState = true)]
public class CancelEventArgs : EventArgs

Typ CancelEventArgs uwidacznia następujące elementy członkowskie.

  NazwaOpis
Metoda publicznaObsługiwane przez program XNA FrameworkObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreCancelEventArgs()Inicjuje nowe wystąpienie CancelEventArgs klasy z Cancel właściwość wartość false.
Metoda publicznaObsługiwane przez program XNA FrameworkObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreCancelEventArgs(Boolean)Inicjuje nowe wystąpienie CancelEventArgs klasy z Cancel ustawiona na wartość danej właściwości.
Początek

  NazwaOpis
Właściwość publicznaObsługiwane przez program XNA FrameworkObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreCancelPobiera lub ustawia wartość określającą, czy zdarzenie powinno być anulowane.
Początek

  NazwaOpis
Metoda publicznaObsługiwane przez program XNA FrameworkObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreEquals(Object) Określa, czy określony obiekt jest równy bieżącemu obiektowi. (Odziedziczone z Object).
Metoda chronionaObsługiwane przez program XNA FrameworkObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreFinalize Pozwala, aby obiekt spróbował zwolnić zasoby i wykonał inne operacje czyszczenia, zanim zostanie odzyskany przez moduł zbierający elementy bezużyteczne. (Odziedziczone z Object).
Metoda publicznaObsługiwane przez program XNA FrameworkObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreGetHashCode Służy jako domyślna funkcja skrótu. (Odziedziczone z Object).
Metoda publicznaObsługiwane przez program XNA FrameworkObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreGetType Pobiera Type bieżącej instancji. (Odziedziczone z Object).
Metoda chronionaObsługiwane przez program XNA FrameworkObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreMemberwiseClone Tworzy płytką kopię bieżącego obiektu Object. (Odziedziczone z Object).
Metoda publicznaObsługiwane przez program XNA FrameworkObsługiwane przez program Portable Class LibraryObsługiwane w .NET dla aplikacji do sklepu Windows StoreToString Zwraca ciąg, który reprezentuje bieżący obiekt. (Odziedziczone z Object).
Początek

Cancelable zdarzenie jest wywoływane przez składnik, gdy jest zamiar wykonać akcję, która może być anulowane, takich jak Closing zdarzenia Form.

UwagaUwaga

Closing Zdarzenie jest przestarzała i został zastąpiony przez FormClosing. Jest oferowane jako przykład tu jedynie dla zilustrowania użycie CancelEventArgs.

CancelEventArgs zawiera Cancel właściwość, aby wskazać, czy zdarzenie powinno być anulowane.

UwagaUwaga

Atrybut HostProtectionAttribute zastosowany do tego typu lub elementu członkowskiego ma właściwość Resources o wartości: SharedState. Atrybut HostProtectionAttribute nie ma wpływu na aplikacje pulpitu (które typowo są uruchamiane przez dwukrotne kliknięcie ikony, wpisanie polecenia albo wprowadzenie adresu URL w przeglądarce). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz opis klasy HostProtectionAttribute lub temat Atrybuty ochrony hosta i programowanie SQL Server.

W poniższym przykładzie użyto CancelEventArgs i CancelEventHandler do obsługi Closing zdarzenia Form. Tego kodu założono, że użytkownik utworzył Form z poziomu klasy Boolean zmienną o nazwie isDataSaved. Zakłada się również po dodaniu instrukcji, aby wywołać OtherInitialize metoda w formularzu Load metody lub konstruktora (po wywołaniu InitializeComponent).


// Call this method from the constructor of your form
  private void OtherInitialize() {
    this.Closing += new CancelEventHandler(this.Form1_Closing);
    // Exchange commented line and note the difference.
    this.isDataSaved = true;
    //this.isDataSaved = false;
  }

  private void Form1_Closing(Object sender, CancelEventArgs e) {
    if (!isDataSaved) {
     e.Cancel = true;
     MessageBox.Show("You must save first.");
    }
    else {
     e.Cancel = false;
     MessageBox.Show("Goodbye.");
    }
  }
 


.NET Framework

Obsługiwane w: 4.5.2, 4.5.1, 4.5, 4, 3.5, 3.0, 2.0, 1.1, 1.0

.NET Framework Client Profile

Obsługiwane w: 4, 3.5 z dodatkiem SP1

Portable Class Library

Obsługiwane w: Portable Class Library

.NET dla aplikacji do sklepu Windows Store

Obsługiwane w: Windows 8

.NET dla aplikacji dla Windows Phone

Obsługiwane w: Windows Phone 8, Silverlight 8.1

Windows Phone 8.1, Windows Phone 8, Windows 8.1, Windows Server 2012 z dodatkiem R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Vista z dodatkiem SP2, Windows Server 2008 (instalacja roli Server Core jest nieobsługiwana), Windows Server 2008 R2 (instalacja roli Server Core jest obsługiwana, gdy jest zainstalowany dodatek SP1 lub nowszy; procesory Itanium nie są obsługiwane)

Program .NET Framework nie obsługuje wszystkich wersji każdej platformy. Aby uzyskać listę wszystkich obsługiwanych wersji, zobacz Wymagania systemowe programu .NET Framework.

Wszystkie publiczne static (Shared w języku Visual Basic) elementy członkowskie tego typu są bezpieczne dla wątków. Wystąpienia elementów członkowskich nie dają gwarancji bezpieczeństwa wątków.

System.Object
  System.EventArgs
    System.ComponentModel.CancelEventArgs
      Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices.StartupEventArgs
      System.ComponentModel.DoWorkEventArgs
      System.Configuration.SettingChangingEventArgs
      System.Drawing.Printing.PrintEventArgs
      System.IdentityModel.Services.ErrorEventArgs
      System.IdentityModel.Services.RedirectingToIdentityProviderEventArgs
      System.IdentityModel.Services.SecurityTokenReceivedEventArgs
      System.IdentityModel.Services.SecurityTokenValidatedEventArgs
      System.IdentityModel.Services.SessionSecurityTokenReceivedEventArgs
      System.Web.ModelBinding.ModelValidatingEventArgs
      System.Web.UI.WebControls.DetailsViewDeleteEventArgs
      System.Web.UI.WebControls.DetailsViewInsertEventArgs
      System.Web.UI.WebControls.DetailsViewModeEventArgs
      System.Web.UI.WebControls.DetailsViewPageEventArgs
      System.Web.UI.WebControls.DetailsViewUpdateEventArgs
      System.Web.UI.WebControls.EntityDataSourceChangingEventArgs
      System.Web.UI.WebControls.EntityDataSourceContextDisposingEventArgs
      System.Web.UI.WebControls.EntityDataSourceSelectingEventArgs
      System.Web.UI.WebControls.FormViewDeleteEventArgs
      System.Web.UI.WebControls.FormViewInsertEventArgs
      System.Web.UI.WebControls.FormViewModeEventArgs
      System.Web.UI.WebControls.FormViewPageEventArgs
      System.Web.UI.WebControls.FormViewUpdateEventArgs
      System.Web.UI.WebControls.GridViewCancelEditEventArgs
      System.Web.UI.WebControls.GridViewDeleteEventArgs
      System.Web.UI.WebControls.GridViewEditEventArgs
      System.Web.UI.WebControls.GridViewPageEventArgs
      System.Web.UI.WebControls.GridViewSelectEventArgs
      System.Web.UI.WebControls.GridViewSortEventArgs
      System.Web.UI.WebControls.GridViewUpdateEventArgs
      System.Web.UI.WebControls.LinqDataSourceDeleteEventArgs
      System.Web.UI.WebControls.LinqDataSourceDisposeEventArgs
      System.Web.UI.WebControls.LinqDataSourceInsertEventArgs
      System.Web.UI.WebControls.LinqDataSourceSelectEventArgs
      System.Web.UI.WebControls.LinqDataSourceUpdateEventArgs
      System.Web.UI.WebControls.ListViewCancelEventArgs
      System.Web.UI.WebControls.ListViewDeleteEventArgs
      System.Web.UI.WebControls.ListViewEditEventArgs
      System.Web.UI.WebControls.ListViewInsertEventArgs
      System.Web.UI.WebControls.ListViewSelectEventArgs
      System.Web.UI.WebControls.ListViewSortEventArgs
      System.Web.UI.WebControls.ListViewUpdateEventArgs
      System.Web.UI.WebControls.ObjectDataSourceDisposingEventArgs
      System.Web.UI.WebControls.ObjectDataSourceFilteringEventArgs
      System.Web.UI.WebControls.ObjectDataSourceMethodEventArgs
      System.Web.UI.WebControls.SqlDataSourceCommandEventArgs
      System.Web.UI.WebControls.SqlDataSourceFilteringEventArgs
      System.Web.UI.WebControls.WebParts.WebPartCancelEventArgs
      System.Web.UI.WebControls.WebParts.WebPartConnectionsCancelEventArgs
      System.Web.UI.WebControls.WebParts.WebPartDisplayModeCancelEventArgs
      System.Windows.Controls.InkCanvasSelectionChangingEventArgs
      System.Windows.Controls.InkCanvasSelectionEditingEventArgs
      System.Windows.Controls.InkCanvasStrokeErasingEventArgs
      System.Windows.Forms.BindingCompleteEventArgs
      System.Windows.Forms.ColumnReorderedEventArgs
      System.Windows.Forms.ColumnWidthChangingEventArgs
      System.Windows.Forms.DataGridViewCellCancelEventArgs
      System.Windows.Forms.DataGridViewCellValidatingEventArgs
      System.Windows.Forms.DataGridViewRowCancelEventArgs
      System.Windows.Forms.FormClosingEventArgs
      System.Windows.Forms.InputLanguageChangingEventArgs
      System.Windows.Forms.PopupEventArgs
      System.Windows.Forms.SplitterCancelEventArgs
      System.Windows.Forms.TabControlCancelEventArgs
      System.Windows.Forms.ToolStripDropDownClosingEventArgs
      System.Windows.Forms.TreeViewCancelEventArgs
      System.Windows.Forms.WebBrowserNavigatingEventArgs
      System.Windows.Navigation.NavigatingCancelEventArgs
      System.Windows.SessionEndingCancelEventArgs

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2015 Microsoft