Ten artykuł został przetłumaczony przez maszynę. Aby wyświetlić jego treść w języku angielskim, zaznacz pole wyboru Angielski. Możesz też wyświetlić angielski tekst w okienku wyskakującym, przesuwając wskaźnik myszy nad konkretny tekst”.
Tłumaczenie
Angielski

Klasa CodeTypeParameterCollection

.NET Framework (current version)
 

Data opublikowania: październik 2016

Reprezentuje kolekcję CodeTypeParameter obiektów.

Przestrzeń nazw:   System.CodeDom
Zestaw:  System (w System.dll)

System.Object
  System.Collections.CollectionBase
    System.CodeDom.CodeTypeParameterCollection

[SerializableAttribute]
[ClassInterfaceAttribute(ClassInterfaceType.AutoDispatch)]
[ComVisibleAttribute(true)]
public class CodeTypeParameterCollection : CollectionBase

NazwaOpis
System_CAPS_pubmethodCodeTypeParameterCollection()

Inicjuje nowe, puste wystąpienie CodeTypeParameterCollection klasy.

System_CAPS_pubmethodCodeTypeParameterCollection(CodeTypeParameter[])

Inicjuje nowe wystąpienie CodeTypeParameterCollection Klasa zawierająca określonej tablicy CodeTypeParameter obiektów.

System_CAPS_pubmethodCodeTypeParameterCollection(CodeTypeParameterCollection)

Inicjuje nowe wystąpienie CodeTypeParameterCollection Klasa zawierająca elementy kolekcji określonego źródła.

NazwaOpis
System_CAPS_pubpropertyCapacity

Pobiera lub ustawia liczbę elementów, które CollectionBase może zawierać.(Dziedziczone z CollectionBase).

System_CAPS_pubpropertyCount

Pobiera liczbę elementów znajdujących się w CollectionBase wystąpienia. Nie można zastąpić tę właściwość.(Dziedziczone z CollectionBase).

System_CAPS_protpropertyInnerList

Pobiera ArrayList zawierające listę elementów w CollectionBase wystąpienia.(Dziedziczone z CollectionBase).

System_CAPS_pubpropertyItem[Int32]

Pobiera lub ustawia CodeTypeParameter obiektu pod określonym indeksem w kolekcji.

System_CAPS_protpropertyList

Pobiera IList zawierające listę elementów w CollectionBase wystąpienia.(Dziedziczone z CollectionBase).

NazwaOpis
System_CAPS_pubmethodAdd(CodeTypeParameter)

Dodaje określony CodeTypeParameter obiektu do kolekcji.

System_CAPS_pubmethodAdd(String)

Dodaje określony CodeTypeParameter obiektu do kolekcji przy użyciu nazwy typu określonych danych.

System_CAPS_pubmethodAddRange(CodeTypeParameter[])

Kopiuje elementy określonego CodeTypeParameter Tablica do końca kolekcji.

System_CAPS_pubmethodAddRange(CodeTypeParameterCollection)

Kopiuje elementy określonego CodeTypeParameterCollection do końca kolekcji.

System_CAPS_pubmethodClear()

Usuwa wszystkie obiekty z CollectionBase wystąpienia. Nie można zastąpić tę metodę.(Dziedziczone z CollectionBase).

System_CAPS_pubmethodContains(CodeTypeParameter)

Określa, czy kolekcja zawiera określonego CodeTypeParameter obiektu.

System_CAPS_pubmethodCopyTo(CodeTypeParameter[], Int32)

Kopiuje elementy w kolekcji określonej jednowymiarowy Array pod określonym indeksem.

System_CAPS_pubmethodEquals(Object)

Sprawdza, czy podany obiekt jest równy aktualnemu obiektowi (Dziedziczone z Object).

System_CAPS_protmethodFinalize()

Pozwala, aby obiekt spróbował zwolnić zasoby i wykonał inne operacje czyszczenia, zanim zostanie odzyskany przez moduł zbierający elementy bezużyteczne. (Dziedziczone z Object).

System_CAPS_pubmethodGetEnumerator()

Zwraca moduł wyliczający, który dokonuje iteracji CollectionBase wystąpienia.(Dziedziczone z CollectionBase).

System_CAPS_pubmethodGetHashCode()

Służy jako domyślna funkcji mieszania.(Dziedziczone z Object).

System_CAPS_pubmethodGetType()

Pobiera Type bieżącego wystąpienia.(Dziedziczone z Object).

System_CAPS_pubmethodIndexOf(CodeTypeParameter)

Pobiera indeks w określonej kolekcji CodeTypeParameter obiektu, jeśli istnieje w kolekcji.

System_CAPS_pubmethodInsert(Int32, CodeTypeParameter)

Wstawia określony CodeTypeParameter obiektu do kolekcji o określonym indeksie.

System_CAPS_protmethodMemberwiseClone()

Tworzy płytką kopię bieżącego Object.(Dziedziczone z Object).

System_CAPS_protmethodOnClear()

Wykonuje dodatkowe niestandardowych procesów podczas czyszczenia zawartości CollectionBase wystąpienia.(Dziedziczone z CollectionBase).

System_CAPS_protmethodOnClearComplete()

Wykonuje dodatkowe niestandardowych procesów po wyczyszczeniu zawartość CollectionBase wystąpienia.(Dziedziczone z CollectionBase).

System_CAPS_protmethodOnInsert(Int32, Object)

Wykonuje dodatkowe procesy niestandardowych przed wstawieniem nowy element do CollectionBase wystąpienie.(Dziedziczone z CollectionBase).

System_CAPS_protmethodOnInsertComplete(Int32, Object)

Wykonuje dodatkowe niestandardowych procesów po wstawieniu do nowego elementu CollectionBase wystąpienia.(Dziedziczone z CollectionBase).

System_CAPS_protmethodOnRemove(Int32, Object)

Wykonuje dodatkowe niestandardowych procesów podczas usuwania elementu z CollectionBase wystąpienia.(Dziedziczone z CollectionBase).

System_CAPS_protmethodOnRemoveComplete(Int32, Object)

Wykonuje dodatkowe niestandardowych procesów po usunięciu elementu z CollectionBase wystąpienia.(Dziedziczone z CollectionBase).

System_CAPS_protmethodOnSet(Int32, Object, Object)

Wykonuje dodatkowe procesy niestandardowych przed ustawieniem wartości CollectionBase wystąpienie.(Dziedziczone z CollectionBase).

System_CAPS_protmethodOnSetComplete(Int32, Object, Object)

Wykonuje dodatkowe niestandardowych procesów po ustawieniu wartości w CollectionBase wystąpienia.(Dziedziczone z CollectionBase).

System_CAPS_protmethodOnValidate(Object)

Wykonuje dodatkowe niestandardowych procesów podczas sprawdzania poprawności wartości.(Dziedziczone z CollectionBase).

System_CAPS_pubmethodRemove(CodeTypeParameter)

Usuwa określony CodeTypeParameter obiektów z kolekcji.

System_CAPS_pubmethodRemoveAt(Int32)

Usuwa element pod określonym indeksem z CollectionBase wystąpienia. Ta metoda nie jest możliwym do zastąpienia.(Dziedziczone z CollectionBase).

System_CAPS_pubmethodToString()

Zwraca łańcuch znaków, reprezentujący aktualny obiekt. (Dziedziczone z Object).

NazwaOpis
System_CAPS_pubinterfaceSystem_CAPS_privmethodICollection.CopyTo(Array, Int32)

Kopiuje całą CollectionBase do zgodnych jednowymiarowy Array, zaczynając od określonego indeksu tablicy docelowej.(Dziedziczone z CollectionBase).

System_CAPS_pubinterfaceSystem_CAPS_privmethodIList.Add(Object)

Dodaje obiekt do końca CollectionBase.(Dziedziczone z CollectionBase).

System_CAPS_pubinterfaceSystem_CAPS_privmethodIList.Contains(Object)

Określa, czy CollectionBase zawiera określonego elementu.(Dziedziczone z CollectionBase).

System_CAPS_pubinterfaceSystem_CAPS_privmethodIList.IndexOf(Object)

Wyszukuje określony Object i zwraca liczony od zera indeks pierwszego wystąpienia w obrębie całego CollectionBase.(Dziedziczone z CollectionBase).

System_CAPS_pubinterfaceSystem_CAPS_privmethodIList.Insert(Int32, Object)

Wstawia element do CollectionBase pod określonym indeksem.(Dziedziczone z CollectionBase).

System_CAPS_pubinterfaceSystem_CAPS_privmethodIList.Remove(Object)

Usuwa pierwsze wystąpienie określonego obiektu z CollectionBase.(Dziedziczone z CollectionBase).

System_CAPS_pubinterfaceSystem_CAPS_privpropertyICollection.IsSynchronized

Pobiera lub ustala wartość wskazującą czy uzyskują dostęp do CollectionBase jest zsynchronizowany (bezpieczne dla wątków).(Dziedziczone z CollectionBase).

System_CAPS_pubinterfaceSystem_CAPS_privpropertyICollection.SyncRoot

Pobiera obiekt, który może służyć do synchronizowania dostępu do CollectionBase.(Dziedziczone z CollectionBase).

System_CAPS_pubinterfaceSystem_CAPS_privpropertyIList.IsFixedSize

Pobiera lub ustala wartość wskazującą czy CollectionBase ma stały rozmiar.(Dziedziczone z CollectionBase).

System_CAPS_pubinterfaceSystem_CAPS_privpropertyIList.IsReadOnly

Pobiera lub ustala wartość wskazującą czy CollectionBase jest tylko do odczytu.(Dziedziczone z CollectionBase).

System_CAPS_pubinterfaceSystem_CAPS_privpropertyIList.Item[Int32]

Pobieranie lub konfigurowanie elementów pod określonym indeksem.(Dziedziczone z CollectionBase).

NazwaOpis
System_CAPS_pubmethodAsParallel()

Przeciążone. Umożliwia zrównoleglenie kwerendy. (Zdefiniowane przez ParallelEnumerable).

System_CAPS_pubmethodAsQueryable()

Przeciążone. Konwertuje IEnumerable do IQueryable.(Zdefiniowane przez Queryable).

System_CAPS_pubmethodCast<TResult>()

Elementy rzutowania IEnumerable do określonego typu.(Zdefiniowane przez Enumerable).

System_CAPS_pubmethodOfType<TResult>()

Filtry elementów IEnumerable na podstawie określonego typu.(Zdefiniowane przez Enumerable).

CodeTypeParameterCollection Klasa dostarcza obiekt prostych kolekcji, która może służyć do przechowywania zestaw CodeTypeParameter obiektów.

.NET Framework
Dostępne od 2.0

Wszystkie publiczne statyczne ( Shared w języku Visual Basic) elementy członkowskie tego typu są wątkowo bezpieczne. Dla żadnych elementów członkowskich wystąpień nie ma gwarancji bezpieczeństwa wątkowego.

Powrót do początku
Pokaż: