Klasa SqlWorkflowInstanceStore

.NET Framework (current version)
 

Data opublikowania: czerwiec 2016

Abstract jest pochodną InstanceStore klasy funkcje trwałości i dostarcza implementację umożliwia zapisywanie informacji o stanie wystąpienia do i ładowanie informacji o stanie wystąpienia z bazy danych programu SQL Server 2005 lub SQL Server 2008.

Przestrzeń nazw:   System.Activities.DurableInstancing
Zestaw:  System.Activities.DurableInstancing (w System.Activities.DurableInstancing.dll)

System.Object
  System.Runtime.DurableInstancing.InstanceStore
    System.Activities.DurableInstancing.SqlWorkflowInstanceStore

public sealed class SqlWorkflowInstanceStore : InstanceStore

NazwaOpis
System_CAPS_pubmethodSqlWorkflowInstanceStore()

Inicjuje nowe wystąpienie SqlWorkflowInstanceStore klasy.

System_CAPS_pubmethodSqlWorkflowInstanceStore(String)

Inicjuje nowe wystąpienie SqlWorkflowInstanceStore klasy za pomocą connectionString parametru.

NazwaOpis
System_CAPS_pubpropertyConnectionString

Pobiera lub ustawia parametry połączenia z parametrami, które są używane do łączenia z bazą danych trwałości podstawowej.

System_CAPS_pubpropertyDefaultInstanceOwner

Pobiera lub ustawia właściciela wystąpienia domyślnego.(Dziedziczone z InstanceStore).

System_CAPS_pubpropertyEnqueueRunCommands

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy wykonywania polecenia są dodawane do kolejki. Ta właściwość jest używana wewnętrznie przez Magazyn wystąpienia przepływu pracy SQL i nie powinny być używane w aplikacjach.

System_CAPS_pubpropertyHostLockRenewalPeriod

Określa okres czasu, w którym hosta odnawia jego blokady w wystąpieniu usługi przepływu pracy.

System_CAPS_pubpropertyInstanceCompletionAction

Określa akcję do wykonania po ukończeniu wystąpienie przepływu pracy. Możliwe wartości to "DeleteNothing" i "DeleteAll". Wartość domyślna to "DeleteAll". Jeśli właściwość jest ustawiona na "DeleteNothing", dostawca trwałości przechowuje dane wystąpienia i metadanych w bazie danych trwałości po ukończeniu wystąpienie przepływu pracy. Jeśli właściwość jest ustawiona na "DeleteAll", dostawcy trwałości po ukończeniu wystąpienie przepływu pracy usuwa wszystkie dane wystąpienia i metadanych.

System_CAPS_pubpropertyInstanceEncodingOption

Określa wartość, która wskazuje, czy należy skompresowane dane wystąpienia.

System_CAPS_pubpropertyInstanceLockedExceptionAction

Określa akcję do wykonania, kiedy przechwytuje dostawcy stanów trwałych InstanceLockedException.

System_CAPS_pubpropertyMaxConnectionRetries

Pobiera lub ustawia maksymalną liczbę ponownych prób połączenia SQL. Wartość domyślna to 4.

System_CAPS_pubpropertyRunnableInstancesDetectionPeriod

Określa okres czasu, po którym magazyn wystąpienia przepływu pracy SQL uruchomienie zadania wykrywania wykryć żadnych wystąpień activatable lub możliwe do uruchomienia przepływu pracy w bazie danych trwałości po poprzednim cyklu wykrywania.

NazwaOpis
System_CAPS_pubmethodBeginExecute(InstanceHandle, InstancePersistenceCommand, TimeSpan, AsyncCallback, Object)

Asynchroniczne wykonuje polecenia trwałości takich jak LoadWorkflowCommand i SaveWorkflowCommand.(Dziedziczone z InstanceStore).

System_CAPS_protmethodBeginTryCommand(InstancePersistenceContext, InstancePersistenceCommand, TimeSpan, AsyncCallback, Object)

Dostawca trwałości implementuje tej metody, która określa, czy można wykonywać polecenia określonej trwałości. Jeśli można wykonać polecenia, wykonuje polecenie asynchronicznie.(Dziedziczone z InstanceStore).

System_CAPS_pubmethodBeginWaitForEvents(InstanceHandle, TimeSpan, AsyncCallback, Object)

Rozpoczyna operację asynchroniczną nasłuchiwanie dla dowolnego zdarzenia generowane przez Magazyn wystąpienia dla określonego wystąpienia dojścia.(Dziedziczone z InstanceStore).

System_CAPS_pubmethodCreateInstanceHandle()

Tworzy dojście wystąpienia.(Dziedziczone z InstanceStore).

System_CAPS_pubmethodCreateInstanceHandle(Guid)

Tworzy dojście wystąpienia. Jeśli ustawiono DefaultInstanceOwner, wartość zostanie automatycznie powiązany jako nowy uchwyt wystąpienia właściciela. Identyfikator wystąpienia przekazany jako parametr zostanie automatycznie powiązany jako uchwyt nowe wystąpienie.(Dziedziczone z InstanceStore).

System_CAPS_pubmethodCreateInstanceHandle(InstanceOwner)

Tworzy dojście wystąpienia. Jeśli właścicielem wystąpienia przekazany jako parametr nie jest wartość null, wartość zostanie automatycznie powiązany jako nowy uchwyt wystąpienia właściciela. (W przeciwnym razie bez właściciela wystąpienia jest powiązana, nawet jeśli ustawiono DefaultInstanceOwner.)(Dziedziczone z InstanceStore).

System_CAPS_pubmethodCreateInstanceHandle(InstanceOwner, Guid)

Tworzy dojście wystąpienia. Jeśli właścicielem wystąpienia przekazany jako parametr nie jest wartość null, wartość zostanie automatycznie powiązany jako nowy uchwyt wystąpienia właściciela. (W przeciwnym razie bez właściciela wystąpienia jest powiązana, nawet jeśli ustawiono DefaultInstanceOwner.) Identyfikator wystąpienia przekazany jako parametr zostanie automatycznie powiązany jako uchwyt nowe wystąpienie.(Dziedziczone z InstanceStore).

System_CAPS_pubmethodEndExecute(IAsyncResult)

Zakończenie operacji asynchronicznej.(Dziedziczone z InstanceStore).

System_CAPS_protmethodEndTryCommand(IAsyncResult)

Zakończenie operacji asynchronicznej.(Dziedziczone z InstanceStore).

System_CAPS_pubmethodEndWaitForEvents(IAsyncResult)

Kończy się operacja asynchroniczna inicjowane przez BeginWaitForEvents metody.(Dziedziczone z InstanceStore).

System_CAPS_pubmethodEquals(Object)

Określa, czy określony obiekt jest równy bieżącemu obiektowi.(Dziedziczone z Object).

System_CAPS_pubmethodExecute(InstanceHandle, InstancePersistenceCommand, TimeSpan)

Wykonuje polecenie trwałości synchronicznie. Przykłady poleceń trwałości: LoadWorkflowCommand i SaveWorkflowCommand.(Dziedziczone z InstanceStore).

System_CAPS_pubmethodGetHashCode()

Służy jako domyślna funkcji mieszania.(Dziedziczone z Object).

System_CAPS_pubmethodGetType()

Pobiera Type bieżącego wystąpienia.(Dziedziczone z Object).

System_CAPS_pubmethodPromote(String, IEnumerable<XName>, IEnumerable<XName>)

Kojarzy określone właściwości z wystąpienia przepływu pracy, dzięki czemu można tworzyć zapytania dla wystąpień na podstawie określonych wartości tych właściwości. Te właściwości, które mogą być używane w zewnętrznych zapytań może być typów prostych (na przykład: Int64, ciąg, i tak dalej) lub typu serializacji binarnej (byte[]). Właściwości binarnych są zwykle używane do przechowywania danych śledzenia.

System_CAPS_pubmethodToString()

Zwraca ciąg, który reprezentuje bieżący obiekt.(Dziedziczone z Object).

System_CAPS_protmethodTryCommand(InstancePersistenceContext, InstancePersistenceCommand, TimeSpan)

Dostawca trwałości implementuje tej metody, która określa, czy polecenie określonej trwałości mogą być wykonywane i jeśli można wykonać polecenia wykonuje go asynchronicznie.(Dziedziczone z InstanceStore).

System_CAPS_pubmethodWaitForEvents(InstanceHandle, TimeSpan)

Zazwyczaj hosta przepływu pracy wywołuje ta metoda oczekiwania na zdarzenie, aby zasygnalizować.(Dziedziczone z InstanceStore).

SqlWorkflowInstanceStore używa NetDataContractSerializer do serializacji typów złożonych; wszystkie typy używane w przepływach pracy utrwalenia z tego magazynu wystąpienie musi być możliwy do serializacji przy użyciu NetDataContractSerializer.

Poniższy przykład kodu ilustruje tworzenie SqlWorkflowInstanceStore. W tym przykładzie pochodzi z uczestników trwałości próbki.

.NET Framework
Dostępne od 4.0

Wszystkie publiczne statyczne ( Shared w języku Visual Basic) elementy członkowskie tego typu są wątkowo bezpieczne. Dla żadnych elementów członkowskich wystąpień nie ma gwarancji bezpieczeństwa wątkowego.

Powrót do początku
Pokaż: