Parse Metoda (String)
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści
Ten artykuł został przetłumaczony przez maszynę. Aby wyświetlić jego treść w języku angielskim, zaznacz pole wyboru Angielski. Możesz też wyświetlić angielski tekst w okienku wyskakującym, przesuwając wskaźnik myszy nad konkretny tekst”.
Tłumaczenie
Angielski

Metoda TimeSpan.Parse — (String)

.NET Framework (current version)
 

Konwertuje reprezentację ciągu przedział czasu do jego TimeSpan równorzędne.

Przestrzeń nazw:   System
Zestaw:  mscorlib (w mscorlib.dll)

public static TimeSpan Parse(
	string s
)

Parametry

s

Ciąg określający przedział czasu, którą należy przekształcić.

Wartość zwracana

Type: System.TimeSpan

Przedział czasu, który odpowiada s.

Exception Condition
ArgumentNullException

s jest null.

FormatException

s ma nieprawidłowy format.

OverflowException

s reprezentuje liczbę, która jest mniejsza niż TimeSpan.MinValue większą lub równą TimeSpan.MaxValue.

—lub—

Co najmniej jeden z dni, godziny, minuty lub składniki sekund znajduje się poza prawidłowym zakresem.

s Parametr zawiera specyfikację interwał czasu w postaci:

[ws][-]{ d | [d.]hh:mm[:ss[.ff]] }[ws]

Elementy w nawiasach kwadratowych ([ i ]) są opcjonalne.Wybór jednego z listy alternatyw ujęte w nawiasy klamrowe ({i}) i oddzielonych kresek pionowych (|) jest wymagany.W tabeli poniżej opisano każdy element.

Element

Opis

ws

Opcjonalny odstęp.

-

Opcjonalny znak minus, która ujemna oznacza TimeSpan.

d

Dni w zakresie od 0 do 10675199.

.

Specyficzny dla kultury symbol oddzielający dni od godzin.Format niezmienny wykorzystuje znak kropki („.”).

gg

Godziny w zakresie od 0 do 23.

:

Symbol separatora godzin specyficzny dla kultury.Format niezmienną używa dwukropka (":") znaków.

mm

Minuty w zakresie od 0 do 59.

ss

Opcjonalna wartość sekund w zakresie od 0 do 59.

.

Specyficzny dla kultury symbol oddzielający sekundy od ułamków sekund.Format niezmienny wykorzystuje znak kropki („.”).

FF

Opcjonalna wartość ułamkowa sekund zawierająca od jednej do siedmiu cyfr po separatorze dziesiętnym.

Składniki s zbiorczo musi określać przedział czasu, która jest większa lub równa TimeSpan.MinValue i mniejszą lub równą TimeSpan.MaxValue.

Parse(String) Metody podejmie próbę przeanalizowania s przy użyciu każdego z formatów określonej kultury bieżącej kultury.

Uwagi dotyczące wywoływania:

Jeśli składnik interwał czasu w ciągu, który ma zostać przeanalizowany zawiera więcej niż siedem cyfr, analizowania operacji w Program .NET Framework 3,5 i wcześniejszych wersji może działają inaczej niż analizowania operacji w Program .NET Framework 4.W niektórych przypadkach analizowania operacji, które powiedzie się w Program .NET Framework 3,5 i wcześniejszych wersji może zakończyć się niepowodzeniem i wyjątek OverflowException w Program .NET Framework 4.W innych przypadkach analizowania operacje, które zgłaszają FormatException w Program .NET Framework 3,5 i wcześniejszych wersji może zakończyć się niepowodzeniem i wyjątek OverflowException w Program .NET Framework 4.Poniższy przykład przedstawia obu scenariuszach.

string[] values = { "000000006", "12.12:12:12.12345678" };
foreach (string value in values)
{
  try {
   TimeSpan interval = TimeSpan.Parse(value);
   Console.WriteLine("{0} --> {1}", value, interval);
  }  
  catch (FormatException) {
   Console.WriteLine("{0}: Bad Format", value);
  }  
  catch (OverflowException) {
   Console.WriteLine("{0}: Overflow", value);
  }
}
// Output from .NET Framework 3.5 and earlier versions:
//    000000006 --> 6.00:00:00
//    12.12:12:12.12345678: Bad Format   
// Output from .NET Framework 4:
//    000000006: Overflow
//    12.12:12:12.12345678: Overflow

W poniższym przykładzie użyto Parse metody do skonwertowania poszczególnych elementów w tablicy ciągów do TimeSpan wartości.Bieżąca kultura system zmienia się Chorwacki - Chorwacja ("hr-HR") i Polski — Polska ("en US") w celu przedstawienia wpływu operacji przetwarzania bieżącego ustawienia kulturowego systemu.

using System;
using System.Globalization;
using System.Threading;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   string[] values = { "6", "6:12", "6:12:14", "6:12:14:45", 
             "6.12:14:45", "6:12:14:45.3448", 
             "6:12:14:45,3448", "6:34:14:45" };
   string[] cultureNames = { "hr-HR", "en-US"};

   // Change the current culture.
   foreach (string cultureName in cultureNames)
   {
     Thread.CurrentThread.CurrentCulture = new CultureInfo(cultureName);
     Console.WriteLine("Current Culture: {0}", 
              Thread.CurrentThread.CurrentCulture.Name);
     foreach (string value in values)
     {
      try {
        TimeSpan ts = TimeSpan.Parse(value);
        Console.WriteLine("{0} --> {1}", value, ts.ToString("c"));
      }
      catch (FormatException) {
        Console.WriteLine("{0}: Bad Format", value);
      }  
      catch (OverflowException) {
        Console.WriteLine("{0}: Overflow", value);
      }
     } 
     Console.WriteLine();                
   }
  }
}
// The example displays the following output:
//  Current Culture: hr-HR
//  6 --> 6.00:00:00
//  6:12 --> 06:12:00
//  6:12:14 --> 06:12:14
//  6:12:14:45 --> 6.12:14:45
//  6.12:14:45 --> 6.12:14:45
//  6:12:14:45.3448: Bad Format
//  6:12:14:45,3448 --> 6.12:14:45.3448000
//  6:34:14:45: Overflow
//  
//  Current Culture: en-US
//  6 --> 6.00:00:00
//  6:12 --> 06:12:00
//  6:12:14 --> 06:12:14
//  6:12:14:45 --> 6.12:14:45
//  6.12:14:45 --> 6.12:14:45
//  6:12:14:45.3448 --> 6.12:14:45.3448000
//  6:12:14:45,3448: Bad Format
//  6:34:14:45: Overflow

Universal Windows Platform
Dostêpne od 4.5
.NET Framework
Dostêpne od 1.1
Portable Class Library
Obsługiwane w: portable .NET platforms
Silverlight
Dostêpne od 2.0
Windows Phone Silverlight
Dostêpne od 7.0
Windows Phone
Dostêpne od 8.1
Powrót do początku
Pokaż:
© 2016 Microsoft