Czy ta strona była przydatna?
Twoja opinia na temat zawartości jest dla nas bardzo ważna. Powiedz nam co myślisz.
Dodatkowe opinie?
Pozostało znaków: 1500
Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
Ten artykuł był przetłumaczony komputerowo. Oryginalny tekst zobaczysz, umieszczając wskaźnik myszy nad zdaniami w artykule. Więcej informacji.
Tłumaczenie
Oryginał

Metoda TimeSpan.Parse — (String)

.NET Framework 4.5

Konwertuje ciąg reprezentujący odstęp czasu na jego równoważnik w postaci obiektu TimeSpan.

Przestrzeń nazw:  System
Zestaw:  mscorlib (w mscorlib.dll)

public static TimeSpan Parse(
	string s
)

Parametry

s
Typ: System.String
Ciąg określający przedział czasu, którą należy przekształcić.

Wartość zwracana

Typ: System.TimeSpan
Przedział czasu, który odpowiada s.

WyjątekWarunek
ArgumentNullException

s wynosi null.

FormatException

Parametr s ma nieprawidłowy format.

OverflowException

Parametr s reprezentuje liczbę, która jest mniejsza niż TimeSpan.MinValue lub większa niż TimeSpan.MaxValue.

-lub-

Co najmniej jeden z dni, godzin, minut lub sekund składników jest poza prawidłowym zakresem.

s Parametr zawiera specyfikację interwał czasu w postaci:

ws[-]{ d |d.]hh:mm:ss.ff]] }ws

Elementy w nawiasach kwadratowych ([ i ]) są opcjonalne. Jedno zaznaczenie na liście alternatywne zawarte w nawiasach ({i}) i oddzielone kreski pionowe (|) jest wymagana. W tabeli poniżej opisano każdy element.

Element

Opis

ws

Opcjonalny odstęp.

-

Opcjonalny znak minusa, który wskazuje ujemną wartość obiektu TimeSpan.

d

Dni w zakresie od 0 do 10675199.

.

Specyficzny dla kultury symbol oddzielający dni od godzin. Format niezmienny wykorzystuje znak kropki („.”).

hh

Godziny w zakresie od 0 do 23.

:

Symbol separatora godzin specyficzny dla kultury. Format niezmienny używa dwukropka (":") znaków.

mm

Minuty w zakresie od 0 do 59.

ss

Opcjonalna wartość sekund w zakresie od 0 do 59.

.

Specyficzny dla kultury symbol oddzielający sekundy od ułamków sekund. Format niezmienny wykorzystuje znak kropki („.”).

ff

Opcjonalna wartość ułamkowa sekund zawierająca od jednej do siedmiu cyfr po separatorze dziesiętnym.

Części składowe s należy wspólnie określić przedział czasu, która jest większa niż lub równa TimeSpan.MinValue i mniejsza niż lub równa TimeSpan.MaxValue.

Parse(String) Metoda próbuje zanalizować s przy użyciu każdego z formatów specyficzne dla kultury bieżącej kultury.

Uwagi dotyczące wywoływania

Gdy składnik interwał czasu w ciągu przeanalizowana zawiera więcej niż siedem cyfr, podczas analizowania operacji w .NET Framework 3.5 i starszych wersjach mogą zachowywać się inaczej z przetwarzaniem operacji w .NET Framework 4. W niektórych przypadkach podczas analizowania operacji, które przejdą pomyślnie .NET Framework 3.5 i starszych wersjach może zakończyć się niepowodzeniem i rzucić OverflowException w .NET Framework 4. W innych przypadkach, podczas analizowania operacji, które generują FormatException w .NET Framework 3.5 i starszych wersjach może zakończyć się niepowodzeniem i rzucić OverflowException w .NET Framework 4. Poniższy przykład ilustruje obu scenariuszach.


string[] values = { "000000006", "12.12:12:12.12345678" };
foreach (string value in values)
{
  try {
   TimeSpan interval = TimeSpan.Parse(value);
   Console.WriteLine("{0} --> {1}", value, interval);
  }  
  catch (FormatException) {
   Console.WriteLine("{0}: Bad Format", value);
  }  
  catch (OverflowException) {
   Console.WriteLine("{0}: Overflow", value);
  }
}
// Output from .NET Framework 3.5 and earlier versions:
//    000000006 --> 6.00:00:00
//    12.12:12:12.12345678: Bad Format   
// Output from .NET Framework 4:
//    000000006: Overflow
//    12.12:12:12.12345678: Overflow


W poniższym przykładzie użyto Parse metody do konwersji każdy element w tablicy ciągów do TimeSpan wartości. Bieżąca kultura system zmienia się Chorwacki - Chorwacja ("hr-HR") i Angielski - Stany Zjednoczone ("en US"), aby zilustrować jak bieżąca kultura systemu wpływa na operacja związana.


using System;
using System.Globalization;
using System.Threading;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   string[] values = { "6", "6:12", "6:12:14", "6:12:14:45", 
             "6.12:14:45", "6:12:14:45.3448", 
             "6:12:14:45,3448", "6:34:14:45" };
   string[] cultureNames = { "hr-HR", "en-US"};

   // Change the current culture.
   foreach (string cultureName in cultureNames)
   {
     Thread.CurrentThread.CurrentCulture = new CultureInfo(cultureName);
     Console.WriteLine("Current Culture: {0}", 
              Thread.CurrentThread.CurrentCulture.Name);
     foreach (string value in values)
     {
      try {
        TimeSpan ts = TimeSpan.Parse(value);
        Console.WriteLine("{0} --> {1}", value, ts.ToString("c"));
      }
      catch (FormatException) {
        Console.WriteLine("{0}: Bad Format", value);
      }  
      catch (OverflowException) {
        Console.WriteLine("{0}: Overflow", value);
      }
     } 
     Console.WriteLine();                
   }
  }
}
// The example displays the following output:
//  Current Culture: hr-HR
//  6 --> 6.00:00:00
//  6:12 --> 06:12:00
//  6:12:14 --> 06:12:14
//  6:12:14:45 --> 6.12:14:45
//  6.12:14:45 --> 6.12:14:45
//  6:12:14:45.3448: Bad Format
//  6:12:14:45,3448 --> 6.12:14:45.3448000
//  6:34:14:45: Overflow
//  
//  Current Culture: en-US
//  6 --> 6.00:00:00
//  6:12 --> 06:12:00
//  6:12:14 --> 06:12:14
//  6:12:14:45 --> 6.12:14:45
//  6.12:14:45 --> 6.12:14:45
//  6:12:14:45.3448 --> 6.12:14:45.3448000
//  6:12:14:45,3448: Bad Format
//  6:34:14:45: Overflow


.NET Framework

Obsługiwane w: 4.5.2, 4.5.1, 4.5, 4, 3.5, 3.0, 2.0, 1.1, 1.0

.NET Framework Client Profile

Obsługiwane w: 4, 3.5 z dodatkiem SP1

Portable Class Library

Obsługiwane w: Portable Class Library

.NET dla aplikacji do sklepu Windows Store

Obsługiwane w: Windows 8

.NET dla aplikacji dla Windows Phone

Obsługiwane w: Windows Phone 8, Silverlight 8.1

Windows Phone 8.1, Windows Phone 8, Windows 8.1, Windows Server 2012 z dodatkiem R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Vista z dodatkiem SP2, Windows Server 2008 (instalacja roli Server Core jest nieobsługiwana), Windows Server 2008 R2 (instalacja roli Server Core jest obsługiwana, gdy jest zainstalowany dodatek SP1 lub nowszy; procesory Itanium nie są obsługiwane)

Program .NET Framework nie obsługuje wszystkich wersji każdej platformy. Aby uzyskać listę wszystkich obsługiwanych wersji, zobacz Wymagania systemowe programu .NET Framework.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2015 Microsoft