Ten artykuł został przetłumaczony przez maszynę. Aby wyświetlić jego treść w języku angielskim, zaznacz pole wyboru Angielski. Możesz też wyświetlić angielski tekst w okienku wyskakującym, przesuwając wskaźnik myszy nad konkretny tekst”.
Tłumaczenie
Angielski
Ta dokumentacja została zarchiwizowana i nie jest już poddawana konserwacji.

Jak: Sprawdź, czy są aktualizacje aplikacji programowo przy użyciu wdrażania ClickOnce API

ClickOnce oferuje dwa sposoby aktualizacji aplikacji po wdrożeniu. W przypadku pierwszej metody można skonfigurować wdrażania ClickOnce, aby sprawdzić, czy automatyczne aktualizacje w określonych odstępach czasu. W drugiej metody, można napisać kod, który używa ApplicationDeployment klasy, aby sprawdzić, czy są aktualizacje na podstawie zdarzenia, takiego jak żądanie użytkownika.

Następujące procedury Pokaż niektóre kod przeznaczony do wykonywania aktualizacji programowych i również opisano, jak skonfigurować Twoje wdrażania ClickOnce, aby włączyć testy aktualizacja programowych.

Do aktualizacji aplikacji ClickOnce programowo, należy określić lokalizację dla aktualizacji. Jest to czasem nazywane dostawcy wdrażania. Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawiania tej właściwości, zobacz Wybór strategii ClickOnce aktualizacji.

Uwaga Uwaga

Można również użyć techniki opisane poniżej, aby wdrażanie aplikacji z jednej lokalizacji, ale została zaktualizowana od innej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Jak: określenie lokalizacji alternatywnej dla wdrażania aktualizacji.

Aby sprawdzić aktualizacje programowo

 1. Utwórz nową aplikację Windows Forms za pomocą preferowanego narzędzia wiersza polecenia lub wizualne.

 2. Tworzenie niezależnie od przycisku, element menu lub inny element interfejsu użytkownika ma użytkowników, aby zaznaczyć, aby sprawdzić, czy są aktualizacje. Z tego elementu obsługi zdarzeń należy wywołać metodę następujące wyszukać i zainstalować aktualizacje.

  
  private void InstallUpdateSyncWithInfo()
  {
    UpdateCheckInfo info = null;
  
    if (ApplicationDeployment.IsNetworkDeployed)
    {
      ApplicationDeployment ad = ApplicationDeployment.CurrentDeployment;
  
      try
      {
        info = ad.CheckForDetailedUpdate();
  
      }
      catch (DeploymentDownloadException dde)
      {
        MessageBox.Show("The new version of the application cannot be downloaded at this time. \n\nPlease check your network connection, or try again later. Error: " + dde.Message);
        return;
      }
      catch (InvalidDeploymentException ide)
      {
        MessageBox.Show("Cannot check for a new version of the application. The ClickOnce deployment is corrupt. Please redeploy the application and try again. Error: " + ide.Message);
        return;
      }
      catch (InvalidOperationException ioe)
      {
        MessageBox.Show("This application cannot be updated. It is likely not a ClickOnce application. Error: " + ioe.Message);
        return;
      }
  
      if (info.UpdateAvailable)
      {
        Boolean doUpdate = true;
  
        if (!info.IsUpdateRequired)
        {
          DialogResult dr = MessageBox.Show("An update is available. Would you like to update the application now?", "Update Available", MessageBoxButtons.OKCancel);
          if (!(DialogResult.OK == dr))
          {
            doUpdate = false;
          }
        }
        else
        {
          // Display a message that the app MUST reboot. Display the minimum required version.
          MessageBox.Show("This application has detected a mandatory update from your current " + 
            "version to version " + info.MinimumRequiredVersion.ToString() + 
            ". The application will now install the update and restart.", 
            "Update Available", MessageBoxButtons.OK, 
            MessageBoxIcon.Information);
        }
  
        if (doUpdate)
        {
          try
          {
            ad.Update();
            MessageBox.Show("The application has been upgraded, and will now restart.");
            Application.Restart();
          }
          catch (DeploymentDownloadException dde)
          {
            MessageBox.Show("Cannot install the latest version of the application. \n\nPlease check your network connection, or try again later. Error: " + dde);
            return;
          }
        }
      }
    }
  }
  
  
  
 3. Kompilowania aplikacji.

Aby wdrożyć aplikację, która wyszukuje aktualizacje programowo przy użyciu Mage.exe

 • Wykonaj instrukcje dotyczące wdrażania aplikacji przy użyciu Mage.exe, jak wyjaśniono w Instruktaż: Ręcznie wdrażanie aplikacji ClickOnce. Podczas wywoływania Mage.exe do generowania manifestu wdrażania, upewnij się, że należy użyć przełącznika wiersza polecenia providerUrloraz aby określić adres URL, gdzie ClickOnce należy sprawdzić aktualizacje. Jeśli aplikacja zostanie zaktualizowany z http://www.adatum.com/MyApp, na przykład, zadzwonić do generowania manifestu wdrażania może wyglądać następująco:

  mage -New Deployment -ToFile WindowsFormsApp1.application -Name "My App 1.0" -Version 1.0.0.0 -AppManifest 1.0.0.0\MyApp.manifest -providerUrl http://www.adatum.com/MyApp/MyApp.application
  

Aby wdrożyć aplikację, która wyszukuje aktualizacje programowo przy użyciu MageUI.exe

 • Wykonaj instrukcje dotyczące wdrażania aplikacji przy użyciu Mage.exe, jak wyjaśniono w Instruktaż: Ręcznie wdrażanie aplikacji ClickOnce. Na Opcje wdrażania kartę, należy ustawić Lokalizacji uruchomić pola do manifest aplikacji ClickOnce należy sprawdzić aktualizacje. Na Opcje aktualizacji kartę, a następnie kliknij polecenie Wyczyść tej aplikacji należy sprawdzić aktualizacje pole wyboru.

Aplikacja musi mieć uprawnienia pełnego zaufania, aby użyć programistyczny aktualizowanie.

Pokaż: