Ten artykuł został przetłumaczony przez maszynę. Aby wyświetlić jego treść w języku angielskim, zaznacz pole wyboru Angielski. Możesz też wyświetlić angielski tekst w okienku wyskakującym, przesuwając wskaźnik myszy nad konkretny tekst”.
Tłumaczenie
Angielski

Reporting Services i ReportViewer formanty w Visual Studio 2010

ReportViewer jest formanty są stronami ASP.Formanty NET i Windows Forms w Visual Studio 2010, który można dodać do strona sieci web włączoną obsługą języka AJAX w programie ASP.Witryny aplikacji sieci web i do formularza w aplikacji Windows Forms, odpowiednio. Formant osadza przetwarzanie raportów i wyświetlanie możliwości bezpośrednio do aplikacji. Zawiera także środowisko projektowania zintegrowane, dzięki czemu można budować klient definicje raportów (.rdlc) przy użyciu danych z dowolnego ADO.NET danych obiektu. Interfejs API profesjonalnych umożliwia programistyczny dostęp do formantu i raporty, dzięki czemu można skonfigurować funkcje raportu przy uruchomieniu czas. Ponadto ASP.Kontrola AJAX netto w Visual Studio 2010 wprowadzono zestaw interfejsu API języka JavaScript, oparty na biblioteki Microsoft AJAX, która umożliwia aplikacji hosta do interakcji z ReportViewer kontroli za pomocą programowania po stronie klient.

Aby dowiedzieć się więcej o ReportViewer kontroli, wyszukaj "Formanty ReportViewer" w Visual Studio dokumentacji produktu.

W poniższej tabela pokazano, jak formanty ReportViewer i Reporting Services porównania w raporcie przetwarzania pobierania danych, wdrażania i Projekt raportu. Można określić, które informacje Microsoft raportowania technologii jest najlepszym rozwiązaniem dla aplikacji.

UwagaUwaga:

In remote processing mode, the ReportViewer controls in Visual Studio 2010 support SQL Server 2008 Reporting Services or SQL Server 2008 R2 Reporting Services.

Funkcja

formanty podglądu raportów

SQL Server Reporting Services

Przetwarzanie raportów

Tryb przetwarzania lokalny:

Procesy raportów w klient aplikacji.

Tryb przetwarzania zdalnego:

Renders server reports that are processed on a SQL Server Reporting Services report server.

Procesy raportów serwer raportów.

Formaty wyjściowe raportów

Tryb przetwarzania lokalny:

GDI dla raportów, które są uruchamiane w aplikacjach systemu Windows. HTML dla raportów, które są uruchamiane w ASP.NET strony sieci Web.

Formaty eksportowania obejmują Excel, PDF i Word.

Tryb przetwarzania zdalnego:

Available rendering formats depend on the rendering extensions that are configured on the SQL Server Reporting Services report server.

HTML, MHTML, TIFF, PDF, Excel, Word, CSV i XML.

Istnieje możliwość zapisu formatów wyjściowych niestandardowe.

Funkcje raportu

Tryb przetwarzania lokalny:

Raportów interaktywnych i statycznych danych wielowymiarowych, relacyjnej i wizualne.

Można zdefiniować niestandardowe zestawy, uruchamiane w raporcie.

Można użyć wyrażenia zapewniające formatowania warunkowego i agregatów.

Tryb przetwarzania zdalnego:

Available features are determined by the SQL Server Reporting Services report server.

Raport obejmuje wszystkie przewidziane w raportach, które są uruchamiane w ReportViewer kontroli w trybie lokalnym przetwarzania plus obsługa elementów raportu niestandardowego, które można utworzyć i uruchomić w raporcie.

SQL Server 2008 R2 Reporting Services supports additional features, such as maps, sparklines, aggregates of aggregates, and processing and rendering enhancements.

Typy źródło danych i pobierania danych

Tryb przetwarzania lokalne:

Wiązanie bezpośrednio do ADO.NET danych, tabele i zajmują DataTable wystąpień dostarczonych do kontroli. Można także powiązać bezpośrednio do obiektów biznesowych.

Tryb przetwarzania zdalnego:

Available data source types depend on the data processing extensions that are configured on the SQL Server Reporting Services report server.

Zintegrowanych danych i raportów przetwarzania serwer raportów i na dane zdalne serwerów.

Rozszerzenia przetwarzania danych serwer raportów ustalić obsługiwane źródło typy danych. Default data sources include SQL Server, Usługi Analysis Services, SQL Server Integration Services, Oracle, XML, and OLEDB. In SQL Server 2008 R2 Reporting Services, the following data sources are also supported: SQL ServerListy programu SharePoint, SQL Azure i SQL Server równoległych magazynu danych.

Rozszerzenia niestandardowe przetwarzania danych można tworzyć w celu obsługi innych danych źródło typów.

Parametryzacja raportu

Tryb przetwarzania lokalne:

Obsługa parametry raportu zawiera filtrowanie warunkowe zestaw wyników na podstawie wartości statycznej.

W trybie lokalnym przetwarzania w ReportViewer formant nie zawiera parametru obszaru wejściowego, używanego do przekazania wartości używanych podczas przetwarzania danych. Nie ma żadnych integracja między przetwarzanie raportów i danych. Jeśli chcesz zaakceptować danych wejściowych użytkownika dla parametrów kwerendy lub parametry raportu przy uruchomieniu czas, należy napisać kod w aplikacji do jego obsługi.

Tryb przetwarzania zdalnego:

Same as SQL Server Reporting Services.

Parametry raportu mogą być mapowane do parametrów kwerendy, zapewniając sposób przekazywać w wartości parametrów raportu do kwerendy przy uruchomieniu czas. Parametr obszaru monit jest domyślnie dostępne w raporcie. Właściwości parametru można zdefiniować na projekt czas i zarządzana na uruchamianie czas.

Raport projektu i Visual Studio integracja

Tryb przetwarzania lokalne:

Tworzenie klient definicja raportu (.rdlc), pliki w Visual Studio. Dodawanie szablonu raportu do projektu tworzy plik definicja raportu, dodaje plik do projektu i zostanie otwarty projektant raportu zintegrowane w Visual Studio obszaru roboczego. Alternatywnie dodawanie do projektu szablonu raportu kreator pomaga kroki tworzenia raportu.

Visual Studio Kreatorzy źródło danych może służyć do dostarczania danych w aplikacji do późniejszego wykorzystania w raporcie.

Visual Studio Projektant raportów nie obejmuje Podgląd kartę. Aby wyświetlić podgląd raportu, uruchom aplikację i Podgląd raportu osadzonym.

Visual Studio Projektant raportów integruje się z Danych raportu okna. Gdy użytkownik przeciąga pole z Danych raportu okno raport, Projektant raportów kopiuje metadane dotyczące zestawu danych do pliku definicja raportu. metadane jest używany przez ReportViewer formant automatycznie wygenerować kodu powiązanie danych.

Tryb przetwarzania zdalnego:

Same as SQL Server Reporting Services.

Utworzenie definicji raportu w Visual Studio przez Business Intelligence Development Studio. Business Intelligence Development Studio Dodaje szablony projektów, które są specyficzne dla SQL Server składników. Tworzenie raportów, wybierz z programu Project Server raportu lub Project Server Kreator szablonów.

A danych karcie układu karcie i Podgląd kartę umożliwiają zdefiniowanie danych, tworzenia układu raportu i Podgląd raportu w tym samym obszarze roboczym.

Wdrażanie i dystrybucja

Pakiet redystrybucyjny formantów i .rdlc pliki można zawarte w aplikacji. W obu trybach przetwarzanie lokalne i zdalne można również przekazać w definicja raportu jako strumień.

ReportViewer obsługuje raportu w formie systemu Windows lub strona sieci Web w aplikacji tworzenie wdrożyć.

ReportViewer pasek narzędzi zawiera Nawigacja strona, drukowanie, wyszukiwania i uruchomić formatów eksportu do obsługi czas operacji.

Deploy a SQL Server Reporting Services report server. Definicje raportów są przechowywane w baza danych serwera raportów, przetwarzane na serwerze i wyświetlane w aplikacji przeglądarki lub aplikacji niestandardowych.

Pasek narzędzi raport zawiera Nawigacja strona, drukowanie, wyszukiwania i eksportowania formatów.

Wyświetlanie narzędzia i części sieci Web programu SharePoint można przeglądać raporty.

Rozkład funkcje obejmują dostarczanie raportów opartych na subskrypcja do adresów e-mail i lokalizacji udziału pliku.

Dostęp do Internetu

A ReportViewer formantu strona sieci Web jest zalecana, jeśli chcesz udostępnić raportów w aplikacji sieci Web z Internetu.

Możesz dopasowanie kontroli i raportów do istniejącej aplikacji sieci Web, przy użyciu infrastruktury zabezpieczeń, który obsługuje aplikację.

Można skonfigurować Reporting Services serwer raportów dla dostępu do Internetu. W zależności od wymagań użytkownika i aplikacji, trzeba utworzyć rozszerzenia niestandardowe uwierzytelnianie, modyfikowanie konfiguracja pliki i skonfigurować serwer do Secure Sockets Layer (SSL). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Planowanie Extranet lub Internetu wdrożenia.

Funkcje organizacji

Formantów ReportViewer można przechowywać raporty, które są w serwer raportów-skali poza wdrażania (serwer raportów wdrażania jest przezroczyste dla formantu).

Formant można użyć do niestandardowych aplikacji uruchamianych w modelu wdrażania wszelkich wysoka wysoka dostępność.

Reporting Services obsługuje te funkcje organizacji:

  • Skalowanie wdrażania.

  • Przetwarzanie raportów zaplanowanych i na żądanie.

  • Raporty ad hoc tworzone na żądanie dla jedno -czas Użyj lub zapisane na serwerze.

  • Subskrypcje sterowanych danymi, trasa dostosowany raport wynikowy do dynamicznej listy adresatów.

  • Zarządzanie i konfiguracja narzędzia.

Dostosowywanie

Dostosowywanie jest obsługiwane za pośrednictwem interfejsu API.

Można także zestaw właściwości w raportach oraz ReportViewer narzędzi do określania dostępności funkcji i widoczności.

Aby dodać obsługę przetwarzania danych, dostarczanie raportów, niestandardowe uwierzytelnianie i renderowanie raportu można utworzyć rozszerzenia.

zestaw właściwości raportu, narzędzi i serwer raportów.

Dodatkowe dostosowanie jest obsługiwany rozległe API.

Próbki oraz instruktaże

Wyszukiwanie próbki oraz instruktaże w programie Visual Studio w Visual Studio"" w Visual Studio dokumentacji produktu lub MSDN.

Aby uzyskać informacje dotyczące próbek oraz instruktaże w Reporting Services, zobacz jak znaleźć samouczki.

Dokumentacja

Wyszukiwanie ReportViewer formantów (Visual Studio) w Visual Studio dokumentacji produktu lub MSDN.

Reporting Servicesjest opisane w dokumentacji SQL Server Books Online.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż: