Ten artykuł został przetłumaczony przez maszynę. Aby wyświetlić jego treść w języku angielskim, zaznacz pole wyboru Angielski. Możesz też wyświetlić angielski tekst w okienku wyskakującym, przesuwając wskaźnik myszy nad konkretny tekst”.
Tłumaczenie
Angielski

Metoda Collection<T>.RemoveItem — (Int32)

.NET Framework (current version)
 

Usuwa element pod określonym indeksem z Collection<T>.

Przestrzeń nazw:   System.Collections.ObjectModel
Zestaw:  mscorlib (w mscorlib.dll)

protected virtual void RemoveItem(
	int index
)

Parametry

index

Wartość indeksu elementu do usunięcia.

Exception Condition
ArgumentOutOfRangeException

Wartość parametru index jest mniejsza od zera.

-lub-

Wartość parametru index jest równa Count lub większa.

Tą metodą jest operacja O (n), gdzie parametrem n jest Count.

Poniższy przykład kodu pokazuje jak pochodzić od klasy zbioru konstruowanej typu Collection<T> klasy rodzajowej i sposobu zastąpienia chronionych InsertItem, RemoveItem, ClearItems, i SetItem metody, aby zapewnić zachowanie niestandardowych dla Add, Insert, Remove, i Clear metod i ustawienia Item właściwości.

Zachowanie niestandardowych przewidziane w tym przykładzie jest Changed powiadomienia zdarzenie jest wywoływane na końcu każdej z metod chronionych. Dinosaurs Klasa dziedziczy Collection<string> (Collection(Of String) w języku Visual Basic) i definiuje Changed zdarzenie, które korzysta z DinosaursChangedEventArgs klasy informacje o zdarzeniach i wyliczenie do identyfikowania tego rodzaju zmian.

Przykładowy kod wywołuje kilka właściwości i metod Collection<T> do wykazania zdarzenia niestandardowego.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Collections.ObjectModel;

public class Dinosaurs : Collection<string>
{
  public event EventHandler<DinosaursChangedEventArgs> Changed;

  protected override void InsertItem(int index, string newItem)
  {
    base.InsertItem(index, newItem);

    EventHandler<DinosaursChangedEventArgs> temp = Changed;
    if (temp != null)
    {
      temp(this, new DinosaursChangedEventArgs(
        ChangeType.Added, newItem, null));
    }
  }

  protected override void SetItem(int index, string newItem)
  {
    string replaced = Items[index];
    base.SetItem(index, newItem);

    EventHandler<DinosaursChangedEventArgs> temp = Changed;
    if (temp != null)
    {
      temp(this, new DinosaursChangedEventArgs(
        ChangeType.Replaced, replaced, newItem));
    }
  }

  protected override void RemoveItem(int index)
  {
    string removedItem = Items[index];
    base.RemoveItem(index);

    EventHandler<DinosaursChangedEventArgs> temp = Changed;
    if (temp != null)
    {
      temp(this, new DinosaursChangedEventArgs(
        ChangeType.Removed, removedItem, null));
    }
  }

  protected override void ClearItems()
  {
    base.ClearItems();

    EventHandler<DinosaursChangedEventArgs> temp = Changed;
    if (temp != null)
    {
      temp(this, new DinosaursChangedEventArgs(
        ChangeType.Cleared, null, null));
    }
  }
}

// Event argument for the Changed event.
//
public class DinosaursChangedEventArgs : EventArgs
{
  public readonly string ChangedItem;
  public readonly ChangeType ChangeType;
  public readonly string ReplacedWith;

  public DinosaursChangedEventArgs(ChangeType change, string item, 
    string replacement)
  {
    ChangeType = change;
    ChangedItem = item;
    ReplacedWith = replacement;
  }
}

public enum ChangeType
{
  Added, 
  Removed, 
  Replaced, 
  Cleared
};

public class Demo
{
  public static void Main()
  {
    Dinosaurs dinosaurs = new Dinosaurs();

    dinosaurs.Changed += ChangedHandler; 

    dinosaurs.Add("Psitticosaurus");
    dinosaurs.Add("Caudipteryx");
    dinosaurs.Add("Compsognathus");
    dinosaurs.Add("Muttaburrasaurus");

    Display(dinosaurs);

    Console.WriteLine("\nIndexOf(\"Muttaburrasaurus\"): {0}", 
      dinosaurs.IndexOf("Muttaburrasaurus"));

    Console.WriteLine("\nContains(\"Caudipteryx\"): {0}", 
      dinosaurs.Contains("Caudipteryx"));

    Console.WriteLine("\nInsert(2, \"Nanotyrannus\")");
    dinosaurs.Insert(2, "Nanotyrannus");

    Console.WriteLine("\ndinosaurs[2]: {0}", dinosaurs[2]);

    Console.WriteLine("\ndinosaurs[2] = \"Microraptor\"");
    dinosaurs[2] = "Microraptor";

    Console.WriteLine("\nRemove(\"Microraptor\")");
    dinosaurs.Remove("Microraptor");

    Console.WriteLine("\nRemoveAt(0)");
    dinosaurs.RemoveAt(0);

    Display(dinosaurs);
  }

  private static void Display(Collection<string> cs)
  {
    Console.WriteLine();
    foreach( string item in cs )
    {
      Console.WriteLine(item);
    }
  }

  private static void ChangedHandler(object source, 
    DinosaursChangedEventArgs e)
  {

    if (e.ChangeType==ChangeType.Replaced)
    {
      Console.WriteLine("{0} was replaced with {1}", e.ChangedItem, 
        e.ReplacedWith);
    }
    else if(e.ChangeType==ChangeType.Cleared)
    {
      Console.WriteLine("The dinosaur list was cleared.");
    }
    else
    {
      Console.WriteLine("{0} was {1}.", e.ChangedItem, e.ChangeType);
    }
  }
}

/* This code example produces the following output:

Psitticosaurus was Added.
Caudipteryx was Added.
Compsognathus was Added.
Muttaburrasaurus was Added.

Psitticosaurus
Caudipteryx
Compsognathus
Muttaburrasaurus

IndexOf("Muttaburrasaurus"): 3

Contains("Caudipteryx"): True

Insert(2, "Nanotyrannus")
Nanotyrannus was Added.

dinosaurs[2]: Nanotyrannus

dinosaurs[2] = "Microraptor"
Nanotyrannus was replaced with Microraptor

Remove("Microraptor")
Microraptor was Removed.

RemoveAt(0)
Psitticosaurus was Removed.

Caudipteryx
Compsognathus
Muttaburrasaurus
 */

Universal Windows Platform
Dostêpne od 4.5
.NET Framework
Dostêpne od 2.0
Portable Class Library
Obsługiwane w: portable .NET platforms
Silverlight
Dostêpne od 2.0
Windows Phone Silverlight
Dostêpne od 7.0
Windows Phone
Dostêpne od 8.1
Powrót do początku
Pokaż: