Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

BlobProperties.ContentLanguage Property

Updated: April 24, 2013

[This topic is part of the Microsoft Azure Storage Client Library 1.7, which has been deprecated. See Storage Client Library for the latest version.]

Gets or sets the content-language value stored for the blob.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.StorageClient (in Microsoft.WindowsAzure.StorageClient.dll)

'Użycie
Dim instance As BlobProperties
Dim value As String

value = instance.ContentLanguage

instance.ContentLanguage = value

public string ContentLanguage { get; set; }

Property Value

The blob's content-language value.

If this property has not been set for the blob, it returns null.


Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 and Windows Server 2012

 

Pokaż:
© 2015 Microsoft