Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

TableOperation.InsertOrMerge Method

Updated: May 15, 2014

Creates a new table operation that inserts the given entity into a table if the entity does not exist; if the entity does exist then its contents are merged with the provided entity.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.Storage.Table
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

'Deklaracja
Public Shared Function InsertOrMerge ( _
	entity As ITableEntity _
) As TableOperation

Parameters

entity

The ITableEntity object to be inserted or merged.

Return Value

The TableOperation object.

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 and Windows Server 2012

 

Pokaż:
© 2015 Microsoft