EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

OperationContext.SendingRequest Event

 

Updated: February 24, 2017

Occurs immediately before a request is signed.

Namespace:   Microsoft.WindowsAzure.Storage
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

public event EventHandler<RequestEventArgs> SendingRequest
Return to top
Pokaż: