EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

BlobRequest Class

 

Updated: February 24, 2017

Provides a set of helper methods for constructing a request against the Blob service.

Namespace:   Microsoft.WindowsAzure.Storage.Blob.Protocol
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

System.Object
  Microsoft.WindowsAzure.Storage.Blob.Protocol.BlobRequest

public static class BlobRequest

NameDescription
System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticWriteBlockListBody(IEnumerable<PutBlockListItem>, Stream)

Writes the body of the block list to the specified stream in XML format.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticWriteSharedAccessIdentifiers(SharedAccessBlobPolicies, Stream)

Writes a collection of shared access policies to the specified stream in XML format.

Any public static ( Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Return to top
Pokaż: