EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

RoleEnvironment.Changed Event

 

Occurs after a change to the service configuration is applied to the running instances of a role.

Namespace:   Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime (in Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime.dll)

public static event EventHandler<RoleEnvironmentChangedEventArgs> Changed

The Changed event and the Changing event are used together to identify and manage configuration changes to the service model. The RoleEnvironmentChangedEventArgs object provides the settings that were changed in the service configuration. You can use the Changing event to decide when the changes are applied.

The following code example shows how to write the list of configuration changes that were made to the role instance when the Changed event is raised:


public override bool OnStart()
{
   RoleEnvironment.Changed += RoleEnvironmentChanged;

   return base.OnStart();
}

private void RoleEnvironmentChanged(object sender, RoleEnvironmentChangedEventArgs e)
{
   // Get the list of configuration changes
   var settingChanges = e.Changes.OfType<RoleEnvironmentConfigurationSettingChange>();

   foreach (var settingChange in settingChanges) 
   {
      Trace.WriteLine("Setting: " + settingChange.ConfigurationSettingName, "Information");
   }
}
Return to top
Pokaż: