EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

JobTemplateType Enumeration

Updated: November 15, 2012

Describes the types of job templates based on the accessiblity level.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)

public enum JobTemplateType

Member nameDescription
AccountLevel Templates that can only be used by the account that created the template.

SystemLevel Templates that can be used by everyone.

Zawartość społeczności

Pokaż: