EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

JobStateChangedEventArgs Class

Updated: November 15, 2012

Describes the change of state of an IJob that was submitted.

System.Object
  System.EventArgs
    Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.JobStateChangedEventArgs

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)

public class JobStateChangedEventArgs : EventArgs

The JobStateChangedEventArgs type exposes the following members.

  NameDescription
Public methodJobStateChangedEventArgs Initializes a new instance of the JobStateChangedEventArgs class.
Top

  NameDescription
Public propertyCurrentState Gets the current state of the job.
Public propertyPreviousState Gets the previous state of the job.
Top

  NameDescription
Public methodEquals (Inherited from Object.)
Protected methodFinalize (Inherited from Object.)
Public methodGetHashCode (Inherited from Object.)
Public methodGetType (Inherited from Object.)
Protected methodMemberwiseClone (Inherited from Object.)
Public methodToString (Inherited from Object.)
Top

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Zawartość społeczności

Pokaż: