EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

IIngestManifest.Name Property

Updated: June 25, 2013

Gets or sets the friendly name for your Asset.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)

string Name { get; set; }

Property Value

Type: System.String
The friendly name for your Asset.

This property is optional.

Pokaż: