EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

ErrorDetail Class

Updated: November 15, 2012

Describes an error encountered during the execution of a task.

System.Object
  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.ErrorDetail

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)

public class ErrorDetail

The ErrorDetail type exposes the following members.

  NameDescription
Public methodErrorDetailInitializes a new instance of the ErrorDetail class.
Top

  NameDescription
Public propertyCode Gets or sets the error code.
Public propertyMessage Gets or sets the error message.
Top

  NameDescription
Public methodEquals (Inherited from Object.)
Protected methodFinalize (Inherited from Object.)
Public methodGetHashCode (Inherited from Object.)
Public methodGetType (Inherited from Object.)
Protected methodMemberwiseClone (Inherited from Object.)
Public methodToString (Inherited from Object.)
Top

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.
Pokaż: