EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

CloudMediaContext.IngestManifestFiles Property

Updated: December 5, 2014

Gets the collection of manifest asset files in the system

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)

public override IngestManifestFileCollection IngestManifestFiles { get; }
Pokaż: