EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

CloudMediaContext.IngestManifestAssets Property

Updated: December 5, 2014

Gets the collection of manifest assets in the system

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)

public override IngestManifestAssetCollection IngestManifestAssets { get; }

Zawartość społeczności

Pokaż: