Czy ta strona była przydatna?
Twoja opinia na temat zawartości jest dla nas bardzo ważna. Powiedz nam co myślisz.
Dodatkowe opinie?
Pozostało znaków: 1500
Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

DirectoryConfiguration Class

Updated: April 23, 2013

Represents the configuration of a directory to which file-based logs are written.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.Diagnostics
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.Diagnostics (in Microsoft.WindowsAzure.Diagnostics.dll)

public class DirectoryConfiguration

The DirectoryConfiguration class provides properties to configure a directory for storing logs and diagnostic data. By default, directories for IIS logs (for web roles only), failed request logs, and crash dumps are automatically configured. You can also configure additional custom logs.

The DirectoryConfiguration object is used by your role instance’s DiagnosticMonitorConfiguration. Specifically, you add the DirectoryConfiguration to the DataSources collection of a DiagnosticMonitorConfiguration class.

Example

The following code snippet demonstrates how to use DirectoryConfiguration in the context of a remotely updating a role’s diagnostics configuration. This snippet gets the diagnostics configuration of each instance in a specific role, creates a new DirectoryConfiguration object, specifies the container name for crash dumps, and sets the new configuration.

// Get the connection string. It's recommended that you store the connection string in your web.config or app.config file.
// Use the ConfigurationManager type to retrieve your storage connection string. You can find the account name and key in
// the Azure Management Portal (http://manage.windowsazure.com).
//string connectionString = "DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=<AccountName>;AccountKey=<AccountKey>";
string connectionString = System.Configuration.ConfigurationManager.ConnectionStrings["StorageConnectionString"].ConnectionString;

// The deployment ID and role name for your application can be obtained from the 
// Azure Management Portal (http://manage.windowsazure.com). See your 
// application dashboard under Cloud Services.
string deploymentID = "e2ab8b6667644666ba627bdf6f5e4daa";
string roleName = "WebRole1";

// Get the DeploymentDiagnosticManager object for your deployment.
DeploymentDiagnosticManager diagManager = new DeploymentDiagnosticManager(connectionString, deploymentID);

// Get the RoleInstanceDiagnosticManager objects for each instance of your role.
IEnumerable<RoleInstanceDiagnosticManager> instanceManagers = diagManager.GetRoleInstanceDiagnosticManagersForRole(roleName);

// Iterate through the role instances and update the configuration.
foreach (RoleInstanceDiagnosticManager roleInstance in instanceManagers)
{
  DiagnosticMonitorConfiguration diagnosticConfiguration = roleInstance.GetCurrentConfiguration();

  // Create a new DirectoryConfiguration object.
  DirectoryConfiguration directoryConfiguration = new DirectoryConfiguration();

  // Add the name for the blob container in Azure storage.
  directoryConfiguration.Container = "wad-crash-dumps";

  // Add the directory size quota for the blob container.
  directoryConfiguration.DirectoryQuotaInMB = 2048;

  // Add the directoryConfiguration to the Directories collection.
  diagnosticConfiguration.Directories.DataSources.Add(directoryConfiguration);

  // Schedule a transfer period of 30 minutes.
  diagnosticConfiguration.Directories.ScheduledTransferPeriod = TimeSpan.FromMinutes(30.0);

  // Set the configuration.
  roleInstance.SetCurrentConfiguration(diagnosticConfiguration);
}

System.Object
  Microsoft.WindowsAzure.Diagnostics.DirectoryConfiguration

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 and Windows Server 2012

Target Platforms

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2015 Microsoft