Ten artykuł został przetłumaczony przez maszynę. Aby wyświetlić jego treść w języku angielskim, zaznacz pole wyboru Angielski. Możesz też wyświetlić angielski tekst w okienku wyskakującym, przesuwając wskaźnik myszy nad konkretny tekst”.
Tłumaczenie
Angielski

Właściwość SaveFileDialogArray.Item — (Int16)

.NET Framework (current version)
 

Pobiera określony element obiektu SaveFileDialogArray przez indeks. Tylko do odczytu.

Przestrzeń nazw:   Microsoft.VisualBasic.Compatibility.VB6
Zestaw:  Microsoft.VisualBasic.Compatibility (w Microsoft.VisualBasic.Compatibility.dll)

public SaveFileDialog this[
	short Index
] { get; }

Parametry

Index
Type: System.Int16

A Short który określa położenie elementu tablicy formantów.

Wartość właściwości

Type: System.Windows.Forms.SaveFileDialog

A SaveFileDialog w określonym Index w tablicy formantów.

Item Właściwość jest domyślną właściwością tablicy formantów. Dlatego następujące wiersze kodu są równoważne.

MsgBox(CStr(SaveFileDialogArray.Item(1).Text))
MsgBox(CStr(SaveFileDialogArray(1).Text))
System_CAPS_noteUwaga

Funkcje i obiekty w Microsoft.VisualBasic.Compatibility.VB6 przestrzeni nazw są dostarczane do użycia przez narzędzia służące do uaktualniania programu Visual Basic 6.0 do Visual Basic. W większości przypadków te funkcje i obiekty powielają funkcjonalność dostępną w innych przestrzeniach nazw .NET Framework. Są one niezbędne, tylko gdy model kodu programu Visual Basic 6.0 różni się znacząco od .NET Framework implementacji.

.NET Framework
Dostêpne od 2.0
Powrót do początku
Pokaż: