EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

ServiceBusNamespaceClient.EndCreateQueue Method

Ends an asynchronous request to create a queue.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus.Messaging (in Microsoft.ServiceBus.Messaging.dll)

public Queue EndCreateQueue(
	IAsyncResult result
)

Parameters

result
Type: System.IAsyncResult
An IAsyncResult object that references the create queue request.

Return Value

Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.Queue
A newly-created Queue object.
Pokaż: