EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

NamespaceManager.EndUpdateSubscription Method (IAsyncResult)

 

Ends an asynchronous request to update subscription.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public SubscriptionDescription EndUpdateSubscription(
	IAsyncResult result
)

Parameters

result
Type: System.IAsyncResult

An IAsyncResult object that represents the result of the update subscription operation.

Return Value

Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.SubscriptionDescription

A SubscriptionDescription handle to the subscription, or null if the subscription does not exist in the service namespace.

Return to top
Pokaż: