Baza Wiedzy MSDN
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

NamespaceManager.EndCreateTopic Method (IAsyncResult)

 

Ends an asynchronous request to create a topic.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public TopicDescription EndCreateTopic(
	IAsyncResult result
)

Parameters

result
Type: System.IAsyncResult

An IAsyncResult object that represents the result of the topic creation operation.

Return Value

Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.TopicDescription

The TopicDescription of the newly created topic.

Exception Condition
ArgumentNullException

result is null.

Return to top
Pokaż:
© 2015 Microsoft