EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

TopicClient.MessagingFactory Property

 

Gets or sets the messaging factory that was used in creating this TopicClient object.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public MessagingFactory MessagingFactory { get; private set; }

Property Value

Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.MessagingFactory

The messaging factory that was used in creating this TopicClient object.

Return to top
Pokaż: