EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

SubscriptionClient.EndAcceptSessionReceiver Method

Ends the asynchronous operation of accepting a session receiver.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus.Messaging (in Microsoft.ServiceBus.Messaging.dll)

public SessionReceiver EndAcceptSessionReceiver(
	IAsyncResult result
)

Parameters

result
Type: System.IAsyncResult
An IAsyncResult that references the AcceptSessionReceiver().
Pokaż: