EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

MessageClientEntity.ThrowIfDisposed Method

Throws an exception if the message client entity is disposed.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

protected void ThrowIfDisposed()

Zawartość społeczności

Pokaż: