EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

DataCacheItemVersion.Equality Operator (DataCacheItemVersion, DataCacheItemVersion)

 

Indicates whether the two DataCacheItemVersion objects are equal.

Namespace:   Microsoft.ApplicationServer.Caching
Assembly:  Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core (in Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core.dll)

public static bool operator ==(
	DataCacheItemVersion left,
	DataCacheItemVersion right
)

Parameters

left
Type: Microsoft.ApplicationServer.Caching.DataCacheItemVersion

The first object to compare.

right
Type: Microsoft.ApplicationServer.Caching.DataCacheItemVersion

The second object to compare.

Return Value

Type: System.Boolean

True if the two specified objects are equal; otherwise, false.

Return to top
Pokaż: