EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

CreateUriFromDynamicValue Class

 

An activity to create a Uri from an input DynamicValue.

Namespace:   Microsoft.Activities
Assembly:  Microsoft.Activities (in Microsoft.Activities.dll)

System.Object
  System.Activities.Activity
    System.Activities.ActivityWithResult
      System.Activities.Activity<TResult>
        System.Activities.CodeActivity<TResult>
          Microsoft.Activities.CreateUriFromDynamicValue

[ContentPropertyAttribute("Options")]
public sealed class CreateUriFromDynamicValue : CodeActivity<string>

NameDescription
System_CAPS_pubmethodCreateUriFromDynamicValue()

Initializes a new instance of the CreateUriFromDynamicValue class.

System_CAPS_pubmethodCreateUriFromDynamicValue(InArgument<DynamicValue>)

Initializes a new instance of the CreateUriFromDynamicValue class.

NameDescription
System_CAPS_protpropertyCacheId

(Inherited from Activity.)

System_CAPS_pubpropertyDisplayName

(Inherited from Activity.)

System_CAPS_pubpropertyId

(Inherited from Activity.)

System_CAPS_protpropertyImplementationVersion

(Inherited from CodeActivity<TResult>.)

System_CAPS_pubpropertyOptions

Gets or sets a DynamicValue containing elements of a Uri such as scheme, host, port, path, query, and fragment.

System_CAPS_pubpropertyResult

(Inherited from Activity<TResult>.)

System_CAPS_pubpropertyResultType

(Inherited from ActivityWithResult.)

NameDescription
System_CAPS_pubmethodEquals(Object)

(Inherited from Object.)

System_CAPS_pubmethodGetHashCode()

(Inherited from Object.)

System_CAPS_pubmethodGetType()

(Inherited from Object.)

System_CAPS_pubmethodToString()

(Inherited from Activity.)

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Return to top

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż: