Ten artykuł został przetłumaczony przez maszynę. Aby wyświetlić jego treść w języku angielskim, zaznacz pole wyboru Angielski. Możesz też wyświetlić angielski tekst w okienku wyskakującym, przesuwając wskaźnik myszy nad konkretny tekst”.
Tłumaczenie
Angielski

Metoda Dictionary<TKey, TValue>.ContainsKey — (TKey)

.NET Framework (current version)
 

Data opublikowania: październik 2016

Określa, czy Dictionary<TKey, TValue> zawiera określonego klucza.

Przestrzeń nazw:   System.Collections.Generic
Zestaw:  mscorlib (w mscorlib.dll)

public bool ContainsKey(
	TKey key
)

Parametry

key
Type: TKey

Klawisz, aby zlokalizować w Dictionary<TKey, TValue>.

Wartość zwracana

Type: System.Boolean

true Jeśli Dictionary<TKey, TValue> zawiera element z określonym klucza; w przeciwnym razie false.

Exception Condition
ArgumentNullException

key jest null.

Ta metoda zbliża się operacją O(1).

Poniższy przykład kodu pokazuje, jak używać ContainsKey metody, aby sprawdzić, czy istnieje klucz przed wywołaniem Add metody. Ponadto przedstawiono sposób użycia TryGetValue metody do pobierania wartości, która jest to wydajny sposób, aby pobrać wartości, gdy program próbuje często klucze, które nie znajdują się w słowniku. Na koniec widoczny jest najmniej wydajny sposób, aby sprawdzić czy klucze istnieją przy użyciu Item Właściwości (indeksatora w języku C#).

Ten przykład kodu jest częścią większego przykładu przewidzianego dla Dictionary<TKey, TValue> klasy (openWith jest nazwą słownik używany w tym przykładzie).

// ContainsKey can be used to test keys before inserting 
// them.
if (!openWith.ContainsKey("ht"))
{
  openWith.Add("ht", "hypertrm.exe");
  Console.WriteLine("Value added for key = \"ht\": {0}", 
    openWith["ht"]);
}
// When a program often has to try keys that turn out not to
// be in the dictionary, TryGetValue can be a more efficient 
// way to retrieve values.
string value = "";
if (openWith.TryGetValue("tif", out value))
{
  Console.WriteLine("For key = \"tif\", value = {0}.", value);
}
else
{
  Console.WriteLine("Key = \"tif\" is not found.");
}
// The indexer throws an exception if the requested key is
// not in the dictionary.
try
{
  Console.WriteLine("For key = \"tif\", value = {0}.", 
    openWith["tif"]);
}
catch (KeyNotFoundException)
{
  Console.WriteLine("Key = \"tif\" is not found.");
}

Platforma uniwersalna systemu Windows
Dostępne od 8
.NET Framework
Dostępne od 2.0
Biblioteka klas przenośnych
Obsługiwane w: przenośne platformy .NET
Silverlight
Dostępne od 2.0
Windows Phone Silverlight
Dostępne od 7.0
Windows Phone
Dostępne od 8.1
Powrót do początku
Pokaż: