Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
Ten artykuł był przetłumaczony komputerowo. Oryginalny tekst zobaczysz, umieszczając wskaźnik myszy nad zdaniami w artykule. Więcej informacji.
Tłumaczenie
Oryginał

Metoda Dictionary<TKey, TValue>.ContainsKey —

.NET Framework 4.5

Określa, czy Dictionary<TKey, TValue> zawiera określonego klucza.

Przestrzeń nazw:  System.Collections.Generic
Zestaw:  mscorlib (w mscorlib.dll)

public bool ContainsKey(
	TKey key
)

Parametry

key
Typ: TKey
Klawisz, aby zlokalizować w Dictionary<TKey, TValue>.

Wartość zwracana

Typ: System.Boolean
true Jeśli Dictionary<TKey, TValue> zawiera element z określonym kluczem; w przeciwnym razie false.

Implementuje

IDictionary<TKey, TValue>.ContainsKey(TKey)
IReadOnlyDictionary<TKey, TValue>.ContainsKey(TKey)

WyjątekWarunek
ArgumentNullException

key wynosi null.

Ta metoda osiąga operacji O(1).

Poniższy przykład kodu pokazuje, jak używać ContainsKey metoda, aby sprawdzić, czy klucz przed telefonicznej Add metody. Również pokazuje sposób używania TryGetValue metodę pobierania wartości, która jest wydajnym sposobem pobierania wartości, gdy program próbuje często klucze, których nie ma w słowniku. Wreszcie, pokazuje najniekorzystniejszym sposobem sprawdzenia czy klucze istnieją, za pomocą Item właściwość (indeksowanie w języku C#).

Ten przykład kodu jest częścią większego przykładu przewidzianego dla klasy Dictionary<TKey, TValue>.


// ContainsKey can be used to test keys before inserting 
// them.
if (!openWith.ContainsKey("ht"))
{
  openWith.Add("ht", "hypertrm.exe");
  Console.WriteLine("Value added for key = \"ht\": {0}", 
    openWith["ht"]);
}


...


// When a program often has to try keys that turn out not to
// be in the dictionary, TryGetValue can be a more efficient 
// way to retrieve values.
string value = "";
if (openWith.TryGetValue("tif", out value))
{
  Console.WriteLine("For key = \"tif\", value = {0}.", value);
}
else
{
  Console.WriteLine("Key = \"tif\" is not found.");
}


...


// The indexer throws an exception if the requested key is
// not in the dictionary.
try
{
  Console.WriteLine("For key = \"tif\", value = {0}.", 
    openWith["tif"]);
}
catch (KeyNotFoundException)
{
  Console.WriteLine("Key = \"tif\" is not found.");
}


.NET Framework

Obsługiwane w: 4.5.2, 4.5.1, 4.5, 4, 3.5, 3.0, 2.0

.NET Framework Client Profile

Obsługiwane w: 4, 3.5 z dodatkiem SP1

Portable Class Library

Obsługiwane w: Portable Class Library

.NET dla aplikacji do sklepu Windows Store

Obsługiwane w: Windows 8

.NET dla aplikacji dla Windows Phone

Obsługiwane w: Windows Phone 8, Silverlight 8.1

Windows Phone 8.1, Windows Phone 8, Windows 8.1, Windows Server 2012 z dodatkiem R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Vista z dodatkiem SP2, Windows Server 2008 (instalacja roli Server Core jest nieobsługiwana), Windows Server 2008 R2 (instalacja roli Server Core jest obsługiwana, gdy jest zainstalowany dodatek SP1 lub nowszy; procesory Itanium nie są obsługiwane)

Program .NET Framework nie obsługuje wszystkich wersji każdej platformy. Aby uzyskać listę wszystkich obsługiwanych wersji, zobacz Wymagania systemowe programu .NET Framework.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2015 Microsoft