EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

IngestManifestCollection Class

Updated: June 25, 2013

Represents IQueryable collection of IIngestManifest.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)

public class IngestManifestCollection : CloudBaseCollection<IIngestManifest>

The IngestManifestCollection type exposes the following members.

  NameDescription
Public propertyElementType Gets the type of the element(s) that are returned when the expression tree associated with this instance of IQueryable is executed. (Inherited from BaseCollection<T>.)
Public propertyExpression Gets the expression tree that is associated with the instance of IQueryable. (Inherited from BaseCollection<T>.)
Public propertyMediaContextGets or sets MediaContextBase. (Inherited from BaseCollection<T>.)
Public propertyProvider Gets the query provider that is associated with this data source. (Inherited from BaseCollection<T>.)
Protected propertyQueryable Gets the queryable collection of items. (Inherited from CloudBaseCollection<T>.)
Top

  NameDescription
Public methodCreate(String)Creates the manifest with the specified name.
Public methodCreate(String, String)Creates the manifest with the specified name and storage account.
Public methodCreateAsync(String) Creates the manifest asynchronously.
Public methodCreateAsync(String, String)
Public methodEquals (Inherited from Object.)
Protected methodFinalize (Inherited from Object.)
Public methodGetEnumerator Returns an enumerator that iterates through the collection. (Inherited from BaseCollection<T>.)
Public methodGetHashCode (Inherited from Object.)
Public methodGetType (Inherited from Object.)
Protected methodMemberwiseClone (Inherited from Object.)
Public methodToString (Inherited from Object.)
Top

  NameDescription
Explicit interface implemetationPrivate methodIEnumerable.GetEnumerator Returns an enumerator that iterates through a collection. (Inherited from BaseCollection<T>.)
Top

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Zawartość społeczności

Pokaż: