EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

MobileServiceTableSerializer.Deserialize<T> Method (JToken)

Deserializes a JSON value into an instance of type T.

Supported only in Windows Phone 8 apps.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MobileServices
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MobileServices.Managed (in Microsoft.WindowsAzure.MobileServices.Managed.dll)

public static T Deserialize<T>(
	JToken value
)

Type Parameters

T

The type of object to deserialize.

Parameters

value
Type: JToken
The JSON value.

Return Value

Type: T
A JSON value to deserialize.

Zawartość społeczności

Pokaż: