EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

Entity.Dispose Method ()

 

Releases all resources used by the current instance of the Entity class.

Namespace:   Microsoft.WindowsAzure.Messaging
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.Messaging.Managed (in Microsoft.WindowsAzure.Messaging.Managed.dll)

public void Dispose()
Return to top
Pokaż: