EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

Queue.ReceiveAsync<T> Method (TimeSpan)

 

Begins an asynchronous request to receive data from a connected object with the specified server wait time.

Namespace:   Microsoft.WindowsAzure.Messaging
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.Messaging.Managed (in Microsoft.WindowsAzure.Messaging.Managed.dll)

public Task<T> ReceiveAsync<T>(
	TimeSpan serverWaitTime
)

Parameters

serverWaitTime
Type: System.TimeSpan

The time span the server waits for processing messages before it times out.

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task<T>

An asynchronous request to receive data from a connected object with the specified server wait time.

Type Parameters

T

The object type.

Return to top
Pokaż: