Baza Wiedzy MSDN
Zwiń spis treści
Rozwiń spis treści
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

JobCollection.Create Method (String)

[This topic is pre-release documentation and is subject to change in future releases. Blank topics are included as placeholders.]

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)

'Użycie
Dim instance As JobCollection
Dim name As String
Dim returnValue As IJob

returnValue = instance.Create(name)

public IJob Create (
	string name
)
public IJob Create (
	String name
)
public function Create (
	name : String
) : IJob

Parameters

name

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows 7, Windows Server 2008, Windows 8 Beta

Target Platforms


Build Date:

2012-06-07
Pokaż:
© 2016 Microsoft