Baza Wiedzy MSDN
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

NetMessagingTransportBindingElement.IPolicyExportExtension.ExportPolicy Method (MetadataExporter, PolicyConversionContext)

 

Exports a custom policy assertion.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

Private Sub ExportPolicy (
	exporter As MetadataExporter,
	context As PolicyConversionContext
)
	Implements IPolicyExportExtension.ExportPolicy

Parameters

exporter
Type: System.ServiceModel.Description.MetadataExporter

The MetadataExporter object that you can use to modify the exporting process.

context
Type: System.ServiceModel.Description.PolicyConversionContext

The PolicyConversionContext object that you can use to insert your custom policy assertion.

Return to top
Pokaż:
© 2016 Microsoft