Zalecamy używanie programu Visual Studio 2017

Pisanie kodu w edytorze kodu i tekstu

 

Aby uzyskać najnowszą dokumentację programu Visual Studio 2017 RC, zobacz stronę z dokumentacją tego programu.

Edytor programu Visual Studio oferuje wiele funkcji, które ułatwiają zapisu i zarządzania nimi kodu. Można rozwijać i Zwiń różnych bloków kodu przy użyciu konspektu. Można dowiedzieć się więcej o kodzie używasz za pomocą technologii IntelliSense, przeglądarki obiektów, i wywołać hierarchii. Aby przejść w kodzie, można korzystać z funkcji takich jak Przejdź do, Przejdź do definicji, i Znajdź wszystkie odwołania. Można wstawić bloków kodu za pomocą wstawki kodu i może wygenerować kod za pomocą funkcji, takich jak Generowanie z użycia. Edytor programu Visual Studio 2015 przed nigdy nie był używany, przeglądać edycji kodu dla zestawienie.

Kodu można wyświetlić na wiele sposobów. Aby wyświetlić widok klasy rozwiązania, możesz otworzyć Widok klasy okna lub rozwiń węzły w Eksploratora rozwiązań w obszarze plików klas.

Możesz wyszukać i Zastąp tekst dla jednego lub wielu plików. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Znajdowanie i zastępowanie tekstu. Jeśli używasz wyrażenia regularne, należy pamiętać, że znajdowanie i zamienianie teraz używać wyrażeń regularnych .NET. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Używanie wyrażeń regularnych w Visual Studio.

Różne języki Visual Studio oferuje różnych zestawów funkcji, a w niektórych przypadkach funkcje działają inaczej w różnych językach. Wiele z tych różnic są określane w opis funkcji, ale więcej informacji można wyświetlić sekcje na określonych języków Visual Studio.

System_CAPS_ICON_important.jpg Ważne

Program Visual Studio i ustawień, którego używasz może mieć wpływ na funkcje środowiska IDE. Może się różnić od tych opisane w tym temacie.

Oznaczanie składni koloramiNiektóre elementy składni kodu i znaczników plików są kolorowe inaczej wyróżniających się. Na przykład słowa kluczowe (takie jak using w języku C# i Imports w języku Visual Basic) są jeden kolor, ale typów (takich jak Console i Uri) są innym kolorem. Inne elementy składni są także kolorować, takich jak literały i komentarze. C++ używa kolorów do rozróżniania między typy, wyliczeń i makra, między innymi tokeny.

Możesz zobaczyć domyślny kolor dla każdego typu, a kolor dla dowolnego elementu składni można zmienić Czcionki i kolory, środowisko, opcje — Okno dialogowe, które można otworzyć z narzędzia menu.
Błąd i ostrzeżenie znacznikiJak dodawać kod i tworzyć rozwiązania, może zostać wyświetlony falistą () innym kolorze (nazywana squiggles) lub (b) żarówki wyświetlanych w kodzie. Czerwony squiggles oznaczenia błędy składni, niebieski oznacza błędy kompilatora, zielony oznacza ostrzeżenia i purpurowy oznacza innych typów błędów.Żarówki zasugerować rozwiązania problemów i ułatwiają tworzenie aplikacji poprawki.

Możesz zobaczyć domyślny kolor dla każdego błędu i ostrzeżenia wężyk w Narzędzia/Opcje/środowisko/czcionki i kolory okno dialogowe. Poszukaj Błąd składniowy, błąd kompilatora, Ostrzeżenie, i inny błąd.
Dopasowywanie nawiasówGdy kursor umieszczony na otwieranie nawiasów w pliku kodu, wyróżniony go i nawias zamykający. Ta funkcja zapewnia natychmiast niewłaściwie lub brak nawiasów. Można włączyć nawiasów włączyć lub wyłączyć dopasowywanie z Automatyczne wyróżnianie ogranicznik ustawienie (Narzędzia/Opcje/edytora). Możesz zmienić kolor wyróżnienia w kolorów i czcionek, ustawienie (Narzędzia/Opcje/środowiska). Poszukaj nawiasy dopasowanie (wyróżnianie) lub nawiasy dopasowanie (prostokąt).
Numery wierszyNumery wierszy mogą być wyświetlane w oknie kodu do lewego marginesu. Nie są wyświetlane domyślnie. Można włączyć tę opcję Edytor tekstu wszystkie języki ustawienia (Narzędzia/Opcje/Editor/All w językach). Aby wyświetlić numery wierszy dla poszczególnych języków programowania, zmiana ustawień w tych językach (Narzędzia / Opcje / Edytor tekstu / < język >). W przypadku numerów wierszy wydrukować, należy wybrać Dołącz numery wierszy wydrukować okno dialogowe.
Śledzenie zmianKolor lewego marginesu służy do śledzenia zmian wprowadzonych w pliku. Zmiany wprowadzone przez użytkownika, ponieważ plik został otwarty, ale nie zapisane są wskazywane przez żółty pasek do lewego marginesu (nazywana margines wyboru). Po zapisaniu zmiany (lecz przed zamknięciem pliku), że na pasku przechodzi w stan zielony. Jeśli po zapisaniu pliku można cofnąć zmiany, że na pasku przechodzi w stan pomarańczowy. Aby włączyć tę funkcję i Włącz, należy zmienić śledzić zmiany opcji w Edytor tekstu ustawienia (Narzędzia/Opcje/edytora).
Wybranie kodu i tekst.Można zaznaczyć tekst w trybie standardowego ciągły lub w trybie pole, w którym można wybrać prostokątne fragment tekstu, a nie zestaw wierszy. Aby dokonać wyboru w trybie pola, przeciągnij wskaźnik myszy nad wyborem naciśnij klawisz ALT (lub naciśnij klawisz ALT + SHIFT + < strzałka >). Zaznaczenie zawiera wszystkie znaki w prostokącie zdefiniowanym przez znak pierwszy i ostatni znak w zaznaczeniu. Nic wpisać lub wkleić zaznaczony obszar zostanie wstawiony w tym samym punkcie w każdym wierszu.
PowiększMożna powiększyć lub pomniejszyć w dowolnym oknie kodu naciskając klawisz CTRL i przenoszenia kółka przewijania myszy (lub CTRL + SHIFT +. w celu zwiększenia i klawisze CTRL + SHIFT +, aby zmniejszyć). Umożliwia także pole powiększenia w lewym dolnym rogu okna kod do ustawienia powiększenia określonej wartości procentowej. Funkcja powiększenia nie działa w systemie windows narzędzie.
Pamięć wirtualnaDomyślnie wierszy w Visual Studio edytory zakończona po ostatnim znaku, aby strzałka w prawo na końcu wiersza przenosi kursor do początku następnego wiersza. W niektórych innych edytorów wiersza nie kończy się po ostatnim znaku, a użytkownik może umieść kursor w wierszu. Można włączyć wirtualnej miejsca w edytorze w Narzędzia/Opcje/Editor/All w językach ustawień. Należy pamiętać, że możesz włączyć albo Przestrzeń wirtualna lub Zawijanie, ale nie oba jednocześnie.
DrukowanieZa pomocą opcji w wydrukować okno dialogowe Dołącz numery wierszy lub ukrywania zwinięty regionów kodu podczas drukowania pliku. W Ustawienia strony okno dialogowe, również można wydrukować pełną ścieżkę i nazwę pliku, wybierając nagłówku.

Można ustawić opcje drukowania w kolorze w Narzędzia/Opcje/środowisko/czcionki i kolory okno dialogowe. Wybierz drukarki w Pokaż ustawienia dla listy, aby dostosować drukowania w kolorze. Można określić różne kolory dla drukowanie pliku niż do edycji pliku.
Globalne Cofnij i ponówCofnij ostatnią akcję globalne i Wykonaj ponownie ostatnią akcję globalne poleceń na edytować menu cofnąć lub ponowić globalne akcje, które mają wpływ na wiele plików. Akcje globalne obejmują zmiany nazwy klasy lub obszar nazw, wykonanie operacji znajdowania i zamieniania na rozwiązanie refaktoryzacji bazy danych lub innych akcji, która zmienia się kilka plików. Można zastosować globalnego cofania i wykonaj ponownie polecenia do akcji w bieżącej sesji programu Visual Studio, nawet po zamknięciu rozwiązania, w którym została zastosowana akcji.

Wiele zaawansowanych funkcji można znaleźć w edycji/zaawansowane podmenu. Nie wszystkie te funkcje są dostępne dla wszystkich typów plików kodu.

Formatuj dokumentUstawia właściwe wcięcia wierszy kodu i przechodzi nawiasy klamrowe oddzielić wiersze w dokumencie.
Formatuj zaznaczenieUstawia właściwe wcięcia wierszy kodu i przechodzi nawiasy klamrowe oddzielić wierszy w zaznaczeniu.
Tabify wybranych wierszyZmiany spacji wiodących do tabulatorów odpowiednim miejscu.
Untabify wybranych wierszyZmiany początkowe tabulatorów na spacje. Jeśli chcesz przekonwertować wszystkie spacje w pliku na kartach (lub wszystkie karty, aby spacje), można użyć Edit.ConvertSpacesToTabs i Edit.ConvertTabsToSpaces polecenia. Te polecenia nie są wyświetlane w menu programu Visual Studio, ale możesz je wywołać z okna Szybki dostęp lub okno polecenia.
Zmień na wielkie literyZmienia wszystkie znaki w zaznaczeniu na wielkie litery, lub jeśli nie zaznaczono, zmienia znak w punkcie wstawiania na wielkie litery.
Wybierz małe literyZmienia wszystkie znaki w zaznaczeniu na małe litery, lub jeśli nie zaznaczono, zmienia znak w punkcie wstawiania na małe litery.
Sprawdź poprawność dokumentuWeryfikuje pliki w kodzie JScript.
Usuń poziomej biały znakUsuwa tabulatorów lub spacji na końcu bieżącego wiersza.
Wyświetl znak odstępuWyświetla spacje jako kropki zostaje zgłoszone i na kartach jako strzałki. Na końcu pliku jest wyświetlany jako prostokątne symbolu. Jeśli Narzędzia/Opcje/tekstu Editor/All języków/Word zawijania/Pokaż symbole widoczne dla zawijanie jest zaznaczona, ten symbol jest również wyświetlany.
ZawijaniePowoduje, że wszystkie wiersze w dokumencie mają być wyświetlane w oknie kodu. Można włączyć zawijanie i Włącz w ustawieniach Edytor tekstu wszystkie języki (Narzędzia/Opcje/w językach Editor/All).
Usuń zaznaczenie jako komentarzDodaje komentarz znaków do zaznaczenia lub bieżącego wiersza.
Oznacz zaznaczenie jako komentarzUsuwa komentarz znaków z wyboru lub bieżącego wiersza.
Zwiększ wcięcie wierszaDodaje kartę (lub równoważne spacje) do wybranych wierszy lub bieżącego wiersza.
Zmniejsz wcięcie wierszaUsuwa tabulacji (lub równoważne spacje) z wybranych wierszy lub bieżącego wiersza.
Wybierz TagW dokumencie, który zawiera znaczniki (na przykład, XML lub HTML) wybiera tagu.
Wybierz zawartość taguW dokumencie, który zawiera znaczniki (na przykład, XML lub HTML) zaznacza zawartość.

Umieszczenie w dokumencie na różne sposoby. Oprócz standardowych operacji, można użyć Przejdź do tyłu (lub CTRL + MINUS) i Przejdź do przodu (CTRL + SHIFT + MINUS) przycisków na pasku narzędzi, aby przejść do wstawiania punktu poprzednich lokalizacji lub powrót do nowszej lokalizacje w aktywnym dokumencie. Te przyciski zachować 20 ostatnich lokalizacje punktu wstawiania.

Forward and back navigation buttons

Umożliwia także paska przewijania udoskonalone w oknie kodu można uzyskać z lotu ptaka kodu. W trybie mapy, zobacz Podgląd kodu, gdy kursor zostanie przesunięty w górę i w dół paska przewijania, aby uzyskać więcej informacji, zobacz Porady: śledzenie kodu przez dostosowania paska przewijania.

Następujące polecenia są specyficzne dla kodu nawigacji metody:

Przejdź do < numer wiersza >(Edycji/przejdź do lub CTRL + G): przenoszenie do liczby wybranego wiersza w aktywnym dokumencie.
Przejdź do(Edycji/Nawiguj do lub CTRL +,): umożliwia znalezienie pliku lub symbol w aktywne rozwiązanie. Pomaga wybierz zbiór zgodnych wyników w wyniku zapytania. Można wyszukiwać słów kluczowych, które znajdują się w symbol przy użyciu camel wielkości liter i podkreślenia znaków do dzielenia symbol na słów kluczowych.
Znajdź wszystkie odwołania(menu kontekstowe): umożliwia znalezienie wszystkie odwołania do wybranego elementu w rozwiązaniu.
Przejdź do definicji(menu kontekstowe lub F12): umożliwia znalezienie definicji wybranego elementu.
Peek Definition(menu kontekstowe lub Alt + F12): umożliwia znalezienie definicji wybranego elementu i wyświetla je w oknie podręcznym. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Porady: Podgląd i edycja kodu za pomocą definicji wglądu (Alt+F12).
Następna metoda, Poprzednia metoda(Edit/Next metody, metoda poprzedniego) pliki kodu w języku Visual Basic, użyj następujących poleceń można przenieść do wstawiania wskaż różnych metod.
Wyróżnianie odwołaniaPo kliknięciu przycisku symbol w kodzie źródłowym wszystkich wystąpień tego symbolu są podświetlone w dokumencie. Zaznaczony symbole mogą obejmować deklaracje i odwołania i wiele innych symboli, które Znajdź wszystkie odwołania zwróci. Należą do nich nazwy klas, obiekty, zmienne, metod i właściwości. W kodzie języka Visual Basic słowa kluczowe dla wielu struktur kontroli są wyróżnione. Aby przejść do następnej lub poprzedniej zaznaczony symbol, naciśnij strzałkę CTRL + SHIFT + Strzałka w dół lub CTRL + SHIFT + Strzałka w górę strzałki. Możesz zmienić kolor wyróżnienia w Narzędzia/Opcje/środowisko/czcionki i kolory/wyróżnione odwołania.
Znajdź informacje dotyczące koduMożna znaleźć informacje dotyczące konkretnego kodu, takich jak zmiany oraz autorze tych zmian, odwołuje się do, usterki, pozycje robocze, przeglądanie i jednostki stan testu podczas korzystania z funkcji CodeLens w edytorze kodu. Funkcja CodeLens działa jak heads-up display, korzystając z programu Visual Studio Enterprise z programem Team Foundation Server. Zobacz Znajdowanie zmian w kodzie i innych elementów historii kodu.

Można również użyć pasek nawigacyjny, oznacza to, że dwa pola listy rozwijanej wyświetlane u góry okna Kod, aby przejść w pliku kodu. Ten pasek umożliwia przejść bezpośrednio do określonego typu lub jednego z członków w ramach danego typu. Na pasku nawigacyjnym pojawia się z Visual Basic i C# oraz pliki kodu C++.

Aby ukryć pasek nawigacyjny, należy zmienić pasek nawigacyjny opcję w ustawieniach Edytor tekstu wszystkie języki (Narzędzia/Opcje/Editor/All w językach, lub zmienić ustawienia dla poszczególnych języków). Aby można przejść w polach listy rozwijanej w następujący sposób:

  • Aby przenieść fokus w oknie kodu na pasku nawigacyjnym, naciśnij kombinację klawiszy skrótu CTRL + F2.

  • Aby przywrócić fokus na pasku nawigacyjnym okna kodu, naciśnij klawisz ESC.

  • Aby przesunąć element element na pasku nawigacyjnym, naciśnij klawisz TAB.

  • Zaznacz element na pasku nawigacyjnym, który ma fokus i powracanie do środowiska IDE, naciśnij klawisz ENTER

  • Aby przejść do klasy lub typu, kliknij jego nazwę na liście rozwijanej po lewej.

  • Aby przejść bezpośrednio do procedury w klasie, kliknij procedurę na liście rozwijanej po prawej.

W klasie częściowe mogą wyszarzony elementów członkowskich zdefiniowanych poza bieżący plik kodu.

Ustawień importu i eksportu: można udostępniać ustawienia innego projektanta, mają być zgodne ze standardem lub przywrócić ustawienia domyślne programu Visual Studio przy użyciu ustawień Kreatora importu i eksportu ustawienia na narzędzia menu. Można zmienić ustawienia ogólne lub języka i ustawienia specyficzne dla projektu.

Mapowania klawiatury: można zdefiniowane klawisze skrótu nowe lub zmienione istniejące w ustawieniach narzędzia/Opcje/środowisko/klawiatury. Aby uzyskać więcej informacji na temat klawisze skrótu, zobacz Domyślne skróty klawiaturowe.

Dla informacji o opcjach edytora specyficzny dla języka zobacz:

Visual Studio IDE

Pokaż: