Czy ta strona była przydatna?
Twoja opinia na temat zawartości jest dla nas bardzo ważna. Powiedz nam co myślisz.
Dodatkowe opinie?
Pozostało znaków: 1500
Eksportuj (0) Drukuj
Rozwiń wszystko
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

DiagnosticMonitor.Start Method (CloudStorageAccount, DiagnosticMonitorConfiguration)

Starts a diagnostic monitor using the specified storage account and diagnostic monitor configuration.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.Diagnostics
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.Diagnostics (in Microsoft.WindowsAzure.Diagnostics.dll)

'Użycie
Dim storageAccount As CloudStorageAccount
Dim initialConfiguration As DiagnosticMonitorConfiguration
Dim returnValue As DiagnosticMonitor

returnValue = DiagnosticMonitor.Start(storageAccount, initialConfiguration)

[EditorBrowsableAttribute(EditorBrowsableState.Advanced)] 
public static DiagnosticMonitor Start (
	CloudStorageAccount storageAccount,
	DiagnosticMonitorConfiguration initialConfiguration
)
/** @attribute EditorBrowsableAttribute(EditorBrowsableState.Advanced) */ 
public static DiagnosticMonitor Start (
	CloudStorageAccount storageAccount, 
	DiagnosticMonitorConfiguration initialConfiguration
)
EditorBrowsableAttribute(EditorBrowsableState.Advanced) 
public static function Start (
	storageAccount : CloudStorageAccount, 
	initialConfiguration : DiagnosticMonitorConfiguration
) : DiagnosticMonitor

Parameters

storageAccount

Type: Microsoft.WindowsAzure.CloudStorageAccount

A CloudStorageAccount for storing diagnostic data.

initialConfiguration

Type: Microsoft.WindowsAzure.Diagnostics.DiagnosticMonitorConfiguration

A DiagnosticMonitorConfiguration object that provides a custom initial configuration.

Return Value

Type: Microsoft.WindowsAzure.Diagnostics.DiagnosticMonitor

Returns DiagnosticMonitor.

Data buffers are transferred to the specified CloudStorageAccount. The DiagnosticMonitorConfiguration object provides specific configuration options for your role instance.

noteNote
If your storage account is misconfigured, your role instance will start without diagnostics. To ensure that diagnostics will start, verify that your storage account is configured correctly before calling the Start(CloudStorageAccount,DiagnosticMonitorConfiguration) method.

Example

The following code snippet creates a DiagnosticMonitorConfiguration object, modifies the default configuration, and starts the DiagnosticMonitor by using a CloudStorageAccount:

public class WebRole : RoleEntryPoint
{
  public override bool OnStart()
  {
    // Create a CloudStorageAccount object using your credentials.
    StorageCredentialsAccountAndKey credentials = new StorageCredentialsAccountAndKey(accountName, accountKey);
    CloudStorageAccount storageAccount = new CloudStorageAccount(credentials, true);

    // Create a new DiagnosticMonitorConfiguration object.
    DiagnosticMonitorConfiguration dmConfig = DiagnosticMonitor.GetDefaultInitialConfiguration();

    // Transfer the default log containers to a storage account every 30 minutes.
    dmConfig.Directories.ScheduledTransferPeriod = TimeSpan.FromMinutes(30.0);

    // Start the DiagnosticMonitor with the new DiagnosticMonitorConfiguration.
    try
    {
      DiagnosticMonitor.Start(storageAccount, dmConfig);
    {
    catch (ArgumentException ae)
    {
      // Handle any exceptions.
      System.Diagnostics.Trace.WriteLine(“Could not start the DiagnosticMonitor.” + ae.Message);
    }

    return base.OnStart();
  }
}

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7 and Windows Server 2008

Target Platforms

Zawartość społeczności

Pokaż:
© 2015 Microsoft