Czy ta strona była przydatna?
Twoja opinia na temat zawartości jest dla nas bardzo ważna. Powiedz nam co myślisz.
Dodatkowe opinie?
Pozostało znaków: 1500
Baza Wiedzy MSDN
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

Get Deployment

 

Updated: June 29, 2015

The Get Deployment operation returns configuration information, status, and system properties for a deployment.

The Get Deployment request can be used to retrieve deployment events for a single deployment slot (staging or production) or for a specific deployment name. If you want to retrieve information by deployment name, you must first get the unique name for the deployment. This unique name is part of the response when you make a request to get the deployment in a deployment slot.

For example, if you have a cloud service deployed to the production environment, you can get the unique name by making a request to …/deploymentslots/production. The response includes a Name element for the cloud service. That Name element value can be used to make a request to …/deployments/<Name> if you want to retrieve information about that specific deployment.

To generate the request URI, replace <subscription-id> with your subscription ID, <cloudservice-name> with the name of the cloud service, <deployment-slot> with staging or production, or <deployment-name> with the name of the deployment.

Method

Request URI

GET

https://management.core.windows.net/<subscription-id>/services/hostedservices/<cloudservice-name>/deploymentslots/<deployment-slot>

GET

https://management.core.windows.net/<subscription-id>/services/hostedservices/<cloudservice-name>/deployments/<deployment-name>

You must make sure that the request that is made to the management service is secure. For additional details, see Authenticating Service Management Requests.

The following table describes the request headers.

Request Header

Description

x-ms-version

Required. Specifies the version of the operation to use for this request. This header should be set to 2009-10-01 or higher. For more information about versioning headers, see Service Management Versioning.

The response includes an HTTP status code, a set of response headers, and a response body.

A successful operation returns status code 200 (OK). For information about status codes, see Service Management Status and Error Codes.

The response for this operation includes the following headers. The response may also include additional standard HTTP headers. All standard headers conform to the HTTP/1.1 protocol specification.

Response Header

Description

x-ms-request-id

A value that uniquely identifies a request made against the management service.

The following example shows the format of the response body:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Deployment xmlns="http://schemas.microsoft.com/windowsazure">
 <Name>name-of-deployment</Name>
 <DeploymentSlot>current-deployment-environment</DeploymentSlot>
 <PrivateID>identifier-of-deployment</PrivateID>
 <Status>status-of-deployment</Status>
 <Label>base64-encoded-name-of-deployment</Label>
 <Url>url-of-deployment</Url>
 <Configuration>base-64-encoded-configuration-file</Configuration>
 <RoleInstanceList>
  <RoleInstance>
   <RoleName>name-of-role</RoleName>
   <InstanceName>name-of-role-instance</InstanceName>
   <InstanceStatus>status-of-role-instance</InstanceStatus>
   <ExtendedInstanceStatus>additional-status-details</ExtendedInstanceStatus>
   <InstanceUpgradeDomain>update-domain-of-role-instance</InstanceUpgradeDomain>
   <InstanceFaultDomain>fault-domain-of-role-instance</InstanceFaultDomain>
   <InstanceSize>size-of-role-instance</InstanceSize>
   <InstanceStateDetails>state-of-role-instance</InstanceStateDetails>
   <InstanceErrorCode>error-code-returned-for-role-instance</InstanceErrorCode>
   <IpAddress>ip-address-of-role-instance</IpAddress>
   <InstanceEndpoints>
    <InstanceEndpoint>
     <Name>name-of-endpoint</Name>
     <Vip>virtual-ip-address-of-instance-endpoint</Vip>
     <PublicPort>public-facing-port-of-instance-endpoint</PublicPort>
     <LocalPort>internal-facing-port-of-instance-endpoint</LocalPort>
     <Protocol>protocol-of-instance-endpoint</Protocol>
    </InstanceEndpoint>
   </InstanceEndpoints>
   <PowerState>state-of-role-instance</PowerState>
   <HostName>dns-name-of-service</HostName>
   <RemoteAccessCertificateThumbprint>cert-thumbprint-for-remote-access</RemoteAccessCertificateThumbprint>
   <GuestAgentStatus>
    <ProtocolVersion>version-of-protocol</ProtocolVersion>
    <Timestamp>status-report-time</Timestamp>
    <GuestAgentVersion>version-of-agent</GuestAgentVersion>
    <Status>status-of-agent</Status>
    <FormattedMessage>
     <Language>language-of-message</Language>
     <Message>agent-message</Message>
    </FormattedMessage>
   </GuestAgentStatus>
   <ResourceExtensionStatusList>
    <ResourceExtensionStatus>
     <HandlerName>name-of-extension</HandlerName>
     <Version>version-of-extension</Version>
     <Status>status-of-extension</Status>
     <Code>status-code-of-extension</Code>
     <FormattedMessage>
      <Language>language-of-message</Language>
      <Message>extension-message</Message>
     </FormattedMessage>
     <ExtensionSettingStatus>
      <Timestamp>status-report-time</Timestamp>
      <Name>name-of-setting</Name>
      <Operation>operation-performed</Operation>
      <Status>status-of-setting</Status>
      <Code>status-code</Code>
      <FormattedMessage>
       <Language>language-of-status-message</Language>
       <Message>status-message</Message>
      </FormattedMessage>
      <SubStatusList>
       <SubStatus>
        <Name>name-of-substatus-object</Name>
        <Status>status-of-object</Status>
        <FormattedMessage>
         <Language>language-of-message</Language>
         <Message>status-message</Message>
        </FormattedMessage>
       </SubStatus>          
      </SubStatusList>
     </ExtensionSettingStatus>
    </ResourceExtensionStatus>
   </ResourceExtensionStatusList>
   <PublicIPs>
    <PublicIP>
     <Name>name-of-public-ip</Name>
     <Address>ip-address</Address>
     <IdleTimeoutInMinutes>timeout-for-tcp-idle-connection</IdleTimeoutInMinutes>
     <DomainNameLabel>domain-label</DomainNameLabel>
     <Fqdns>
      <Fqdn>fqdn</Fqdn>
     </Fqdns>
    <PublicIP>
   <PublicIPs>
   <NetworkInterfaces>
    <NetworkInterface>
     <Name>interface-name</Name>
     <MacAddress>mac-address</MacAddress>
     <IPConfigurations>
      <IPConfiguration>
       <SubnetName>subnet-name</SubnetName>
       <Address>ip-address</Address>
      </IPConfiguration>
     <IPConfigurations>
    </NetworkInterface>
   </NetworkInterfaces>
  </RoleInstance>
 </RoleInstanceList>
 <UpgradeStatus>
  <UpgradeType>type-of-upgrade</UpgradeType>
  <CurrentUpgradeDomainState>current-status-of-upgrade</CurrentUpgradeDomainState>
  <CurrentUpgradeDomain>n</CurrentUpgradeDomain>
 </UpgradeStatus>
 <UpgradeDomainCount>number-of-upgrade-domains-in-deployment</UpgradeDomainCount>
 <RoleList>
  <Role>
   <RoleName>name-of-role</RoleName>
   <OsVersion>operating-system-version</OsVersion>
   <ConfigurationSets>
    <ConfigurationSet>
     <ConfigurationSetType>NetworkConfiguration</ConfigurationSetType>
     <InputEndpoints>
      <InputEndpoint>
       <Port>port-number-of-input-endpoint-in-network</Port>
       <Protocol>protocol-of-input-endpoint-in-network</Protocol>
       <Vip>virtual-ip-address-of-input-endpoint-in-network</Vip>
      </InputEndpoint>
     </InputEndpoints>
     <PublicIPs>
      <PublicIP>
       <Name>PublicIPName</Name>
       <StaticVirtualNetworkIPAddress></StaticVirtualNetworkIPAddress>
       <IdleTimeoutInMinutes></IdleTimeoutInMinutes>
       <DomainNameLabel>domain-name</DomainNameLabel>
      </PublicIP>
     </PublicIPs>
     <NetworkInterfaces>
      <NetworkInterface>
       <Name>interface-name</Name>
       <IPConfigurations>
        <IPConfiguration>
         <SubnetName>subnet-name</SubnetName>
         <StaticVirtualNetworkIPAddress>ip-address</StaticVirtualNetworkIPAddress>
        </IPConfiguration>
       </IPConfigurations>
      </NetworkInterface>
     <NetworkInterfaces>
    </ConfigurationSet>
   </ConfigurationSets>
  </Role>
  <Role>
   <RoleName>name-of-role</RoleName>
   <OsVersion>operating-system-version</OsVersion>
   <RoleType>PersistentVMRole</RoleType>
   <ConfigurationSets>
    <ConfigurationSet>
     <ConfigurationSetType>NetworkConfiguration</ConfigurationSetType>
     <InputEndpoints>
      <InputEndpoint>
       <LoadBalancedEndpointSetName>name-of-load-balanced-endpoint-set</LoadBalancedEndpointSetName>
       <LocalPort>internal-facing-port-of-input-endpoint</LocalPort>
       <Name>name-of-input-endpoint</Name>
       <Port>external-facing-port-of-input-endpoint</Port>
       <LoadBalancerProbe>
        <Path>path-of-probe</Path>
        <Port>port-assigned-to-probe</Port>
        <Protocol>protocol-of-probe-port</Protocol>
       </LoadBalancerProbe>
       <LoadBalancerName>name-of-internal-loadbalancer</LoadBalancerName>
       <IdleTimeoutInMinutes>timeout-for-tcp-idle-connection</IdleTimeoutInMinutes>
       <Protocol>protocol-of-input-endpoint</Protocol>
       <Vip>virtual-ip-address-of-input-endpoint</Vip>
      </InputEndpoint>
     <InputEndpoints>
     <SubnetNames>
      <SubnetName>name-of-subnet</SubnetName>
     </SubnetNames>
     <StaticVirtualNetworkIPAddress>ip-address</StaticVirtualNetworkIPAddress>
    </ConfigurationSet>
   </ConfigurationSets>
   <ResourceExtensionReferences>
    <ResourceExtensionReference>
     <ReferenceName>name-of-reference</ReferenceName>
     <Publisher>name-of-publisher</Publisher>
     <Name>name-of-extension</Name>
     <Version>version-of-extension</Version>
     <ResourceExtensionParameterValues>
      <ResourceExtensionParameterValue>
       <Key>name-of-parameter-key</Key>
       <Value>parameter-value</Value>
       <Type>type-of-parameter</Type>
      </ResourceExtensionParameterValue>
     </ResourceExtensionParameterValues>
     <State>state-of-resource</State>
    </ResourceExtensionReference>
   </ResourceExtensionReferences>
   <AvailabilitySetName>name-of-availability-set</AvailabilitySetName>
   <DataVirtualHardDisks>
    <DataVirtualHardDisk>
     <HostCaching>host-caching-mode-of-data-disk</HostCaching>
     <DiskName>name-of-data-disk</DiskName>
     <Lun>logical-unit-number-of-data-disk</Lun>
     <LogicalDiskSizeInGB>size-of-data-disk</LogicalDiskSizeInGB>
     <MediaLink>path-to-vhd</MediaLink>
     <IOType>IO-Type<IOType>
    </DataVirtualHardDisk>
   </DataVirtualHardDisks>
   <OSVirtualHardDisk>
    <HostCaching>host-caching-mode-of-os-disk</HostCaching>
    <DiskName>name-of-os-disk</DiskName>
    <MediaLink>path-to-vhd</MediaLink>
    <SourceImageName>image-used-to-create-os-disk</SourceImageName>
    <OS>operating-system-on-os-disk</OS>
    <RemoteSourceImageLink>path-to-source-image</RemoteSourceImageLink>
     <IOType>IO-Type<IOType>
   </OSVirtualHardDisk>
   <RoleSize>size-of-instance</RoleSize>
   <ProvisionGuestAgent>install-an-agent</ProvisionGuestAgent>
  </Role>
 </RoleList>
 <SdkVersion>sdk-version-used-to-create-package</SdkVersion>
 <Locked>status-of-deployment-write-allowed</Locked>
 <RollbackAllowed>rollback-operation-allowed</RollbackAllowed>
 <VirtualNetworkName>name-of-virtual-network</VirtualNetworkName>
 <Dns>
  <DnsServers>
   <DnsServer>
    <Name>name-of-dns-server</Name>
    <Address>address-of-dns-server</Address>
   </DnsServer>
  </DnsServers>
 </Dns>
 <LoadBalancers>
  <LoadBalancer>
   <Name>name-of-internal-load-balancer</Name>
   <FrontendIpConfiguration>
    <Type>type-of-ip-address</Type>
    <SubnetName>name-of-subnet</SubnetName>
    <StaticVirtualNetworkIPAddress>static-ip-address</StaticVirtualNetworkIPAddress>
   </FrontendIpConfiguration>
  </LoadBalancer>
 </LoadBalancers>
 <ExtendedProperties>
  <ExtendedProperty>
   <Name>name-of-property</Name>
   <Value>value-of-property</Value>
  </ExtendedProperty>
 </ExtendedProperties>
 <PersistentVMDowntime>
  <StartTime>start-of-downtime</StartTime>
  <EndTime>end-of-downtime</EndTime>
  <Status>status-of-downtime</Status>
 </PersistentVMDowntime>
 <VirtualIPs>
  <VirtualIP>
   <Address>virtual-ip-address-of-deployment</Address>
   <IsReserved>indicator-of-ip-reservation</IsReserved>
   <ReservedIPName>name-of-reserved-ip</ReservedIpName>
   <Type>type-of-ip</Type>
  </VirtualIP>
 </VirtualIPs>
 <ExtensionConfiguration>
  <AllRoles>
   <Extension>
    <Id>identifier-of-extension</Id>
    <SequenceNumber>configuration-sequence</SequenceNumber>
    <State>state-of-extension</State>
   </Extension>
  </AllRoles>
  <NamedRoles>
   <Role>
    <RoleName>role_name1</RoleName>
    <Extensions>
     <Extension>
      <Id>identifier-of-extension</Id>
      <SequenceNumber>configuration-sequence</SequenceNumber>
      <State>state-of-extension</State>
     </Extension>
    </Extensions>
   </Role>
  </NamedRoles>
 </ExtensionConfiguration>
 <ReservedIPName>name-of-reserved-ip</ReservedIpName>
 <InternalDnsSuffix>dns-suffix</InternalDnsSuffix>
</Deployment>

The following table describes the elements in the response body.

Element name

Description

Name

Specifies the name of the deployment.

DeploymentSlot

Specifies the environment to which the cloud service is deployed, either staging or production.

PrivateID

Specifies a unique identifier generated internally by Azure for this deployment.

Status

Specifies the status of the deployment.

Possible values are:

 • Running

 • Suspended

 • RunningTransitioning

 • SuspendedTransitioning

 • Starting

 • Suspending

 • Deploying

 • Deleting

Label

Specifies a base-64-encoded identifier of the deployment. This identifier can be used for your tracking purposes.

Url

Specifies the URL that is used to access the cloud service.

For example, if the service name is MyService you could access the access the service by calling: http:// MyService.cloudapp.net

Configuration

Specifies the base-64-encoded configuration file of the deployment.

RoleInstanceList

Contains the list of role instances in the deployment.

UpgradeStatus

Contains settings for how the deployment is upgraded.

UpgradeDomainCount

Contains an integer that represents the total number of upgrade domains for the deployment.

The UpgradeDomainCount element is only available using version 2011-06-01 or higher.

RoleList

Contains the list of roles in the deployment.

SdkVersion

Specifies the version of the SDK that was used to generate the package for the deployment.

The SdkVersion element is only available using version 2011-06-01 or higher.

Locked

True to prevent a new write operation on the deployment while it is being updated; otherwise false.

The Locked element is only available using version 2011-06-01 or higher.

RollbackAllowed

True if the RollbackDeploymentUpdateOrUpgrade operation is allowed on the deployment; otherwise false.

The RollbackAllowed element is only available using version 2011-06-01 or higher.

CreatedTime

Specifies the time that the deployment was created.

LastModifiedTime

Specifies the last time that the deployment was modified.

VirtualNetworkName

Specifies the name of the Virtual Network that the Virtual Machine connects to.

The VirtualNetworkName element is only available using version 2012-03-01 or higher.

Dns

Contains the DNS settings that are specified for deployment.

The Dns element is only available using version 2012-03-01 or higher.

LoadBalancers

Contains a list of internal load balancers that can be assigned to input endpoints.

The LoadBalancers element is only available using version 2014-05-01 or higher.

ExtendedProperties

Specifies the properties that are used to provide more information about a deployment.

PersistentVMDowntime

Specifies information about when the virtual machine has been started and stopped.

The PersistentVMDowntime element is only available using version 2012-03-01 or higher.

VirtualIPs

Specifies the virtual IP addresses for the deployment.

The VirtualIPs element is only available using version 2012-03-01 or higher.

ExtensionConfiguration

Specifies an extension that is added to the cloud service. In Azure, a process can run as an extension of a cloud service. You can add an extension to a cloud service by using Add Extension and you can add the extension to the deployment by using Upgrade Deployment or Change Deployment Configuration.

The ExtensionConfiguration element is only available using version 2013-03-01 or higher.

ReservedIPName

Specifies the name of a reserved IP address that is to be assigned to the deployment.

The ReservedIPName element is only available using version 2014-05-01 or higher.

InternalDnsSuffix

Specifies the domain name suffix for internal name resolution that is automatically assigned by Azure. All instances of Virtual Machines in a deployment are automatically assigned the domain name suffix. All instances of web roles or worker roles in a deployment are automatically assigned the domain name suffix when at least one role is assigned a computer name by using the vmName attribute. A deployment that is in a VNET with a DNS server configured is not assigned an internal domain name suffix. For more information, see Name Resolution.

The InternalDnsSuffix element is only available using version 2013-11-01 or higher.

Contains the list of role instances in the deployment.

Element name

Description

RoleName

Specifies the name of the role.

InstanceName

Specifies the name of a specific role instance, if an instance of the role is running.

InstanceStatus

Specifies the current status of a role instance.

Status Message

Description

Unknown

Indicates that the role state is currently unknown.

CreatingVM

Indicates that resources are being created for a Virtual Machine.

StartingVM

Indicates that a Virtual Machine is starting.

CreatingRole

Indicates that resources are being created for a role instance.

StartingRole

Indicates that a role instance is starting.

ReadyRole

Indicates that a role instance has started and is ready to be used.

BusyRole

Indicates that a role instance is unavailable for requests. This state is usually generated while the role instance is being created or stopped.

StoppingRole

Indicates that a role instance is stopping.

StoppingVM

Indicates that a Virtual Machine is stopping.

DeletingVM

Indicates that a Virtual Machine is being deleted.

StoppedVM

Indicates that a Virtual Machine is not running. This is the final state of the shutdown process, and no other status messages should be received after StoppedVM.

RestartingRole

Indicates that a role instance has unexpectedly stopped or has failed to start. This status indicates that there is a problem with the role instance that is causing it to crash or preventing it from starting, and must be corrected before the role instance can be started. The InstanceStateDetails and InstanceErrorCode fields can hold information about the role error that caused this state.

CyclingRole

Indicates that a role has continually crashed after being started by Azure. This status indicates that there is a problem with the role that prevents it from starting, and may be generated after the StartingRole even ReadyRole statuses are received. The problem in the role must be found and corrected before the role can be started. The InstanceStateDetails and InstanceErrorCode fields can hold information about the role error that caused this state, which may be useful for identifying and debugging the problem. The CyclingRole element is only returned if the version is 2014-02-01 or lower.

FailedStartingRole

The role has continually failed to start. This status indicates that there is a problem with the role instance that prevents it from starting, and may be generated after the process returns StartingRole. The problem in the role must be found and corrected before the role can be started. The InstanceStateDetails and InstanceErrorCode fields can hold information about the role error that caused this state, which may be useful for identifying and debugging the problem.

FailedStartingVM

Indicates that a Virtual Machine has continually failed to start. This status is generated by Azure, and does not indicate an error with the role. It may be generated after the StartingRole state.

UnresponsiveRole

Indicates that a role instance has timed out before receiving a status message and is not responding to requests.

StoppedDeallocated

Indicates that a role instance has been stopped and all allocated resources have been released. This stops billing for the role instance. Role instances that have a status of StoppedDeallocated are only returned in the role instance list if the version is 2013-06-01 or higher. If all role instances in the deployment have a status of StoppedDeallocated, the deployment is not returned if the version is lower than 2013-06-01.

Preparing

Indicates that the blob is being copied from the remote source location. This status is only returned f the version is 2014-05-01 or higher.

ExtendedInstanceStatus

Specifies additional status details if available for the deployment. If a blob is being copied from a remote source location to a storage account, the value of this element contains the percentage of the blob that has been copied.

The ExtendedInstanceStatus element is only available using version 2015-05-01 or higher.

InstanceUpgradeDomain

Specifies the upgrade domain that the role instance belongs to. During an upgrade deployment, all roles in the same upgrade domain are upgraded at the same time.

The InstanceUpgradeDomain element is only available using version 2011-06-01 or higher.

InstanceFaultDomain

Specifies the fault domain that the role instance belongs to. Role instances in the same fault domain may be vulnerable to the failure of a single piece of hardware.

The InstanceFaultDomain element is only available using version 2011-06-01 or higher.

InstanceSize

Specifies the size of the role instance.

The InstanceSize element is only available using version 2011-06-01 or higher.

InstanceStateDetails

Provides a snapshot of the state of the role instance at the time that the operation was called.

The InstanceStateDetails element is only available using version 2011-10-01 or higher.

InstanceErrorCode

The error code of the latest role start.

For Virtual Machines the error codes are:

 • WaitTimeout - The role instance did not communicate within 25 minutes. Typically this indicates that it did not start or that the guest agent is not installed.

 • VhdTooLarge - The VHD image selected was too large for the role instance.

 • AzureInternalError – An internal error has occurred that has caused to role instance to fail to start. Contact support for additional assistance.

For web and worker roles this field returns an error code that can be provided to Azure support to assist in resolution of errors. Typically this field will be empty.

The InstanceErrorCode element is only available using version 2011-10-01 or higher.

IpAddress

Specifies the IP address of the role instance (DIP).

The IpAddress element is only available using version 2012-03-01 or higher.

InstanceEndpoints

Contains the list of instance endpoints for the role.

PowerState

The running state of the virtual machine.

The following are possible values:

 • Starting

 • Started

 • Stopping

 • Stopped

 • Unknown

HostName

Specifies the DNS host name of the cloud service in which the role instance is running. This element is only listed for Virtual Machine deployments.

RemoteAccessCertificateThumbprint

Specifies the thumbprint of the RDP server certificate (in Windows) or SSH server certificate (in Linux). The thumbprint is only used for Virtual Machines that have been created from an image.

The RemoteAccessCertificateThumbprint element is only available using version 2012-08-01 or higher.

GuestAgentStatus

Specifies information about the agent that is installed on an instance.

The GuestAgentStatus element is only available using version 2014-04-01 or higher.

ResourceExtensionStatusList

Specifies information about the extensions that are installed on an instance.

The ResourceExtensionStatusList element is only available using version 2014-04-01 or higher.

PublicIPs

Optional. Contains a public IP address that can be used in addition to default virtual IP address for the Virtual Machine.

The PublicIPs element is only available using version 2014-05-01 or higher.

NetworkInterfaces

Optional, A set of secondary network interfaces. The number of secondary network interfaces allowed depends on the size of the virtual machine.

The NetworkInterfaces element is only available using version 2014-08-01 or higher.

Contains the list of instance endpoints for the role.

Element name

Description

Name

Specifies the name of the endpoint.

Vip

Specifies the virtual IP address of the endpoint.

The Vip element is only available using version 2011-06-01 or higher.

PublicPort

Specifies the external port that is used by the endpoint.

LocalPort

Specifies the internal port that is used by the endpoint.

Protocol

Specifies the protocol of traffic on the endpoint.

Specifies information about an upgrade occurring on the deployment.

Element name

Description

UpgradeType

Specifies the type of the upgrade.

Possible values are:

 • Auto

 • Manual

 • Simultaneous

CurrentUpgradeDomainState

Specifies the current state of the upgrade. Possible values are Before and During.

CurrentUpgradeDomain

Contains an integer value that identifies the current upgrade domain. Upgrade domains are identified with a zero-based index: the first upgrade domain has an ID of 0, the second has an ID of 1, and so on.

Contains the list of roles in the deployment.

Element name

Description

RoleName

Specifies the name of the role.

OsVersion

Specifies the version of the operating system on which the role instances are running.

RoleType

Specifies the type of the role. This element is only listed for Virtual Machine deployments and by default is PersistentVMRole.

ConfigurationSets

Contains a collection of values that represents system or application configuration settings.

AvailabilitySetName

Specifies the name of a collection of virtual machines.

DataVirtualHardDisks

Contains the parameters that are used to add a data disk to a Virtual Machine.

OSVirtualHardDisk

Contains the parameters that are used to create the operating system disk for a Virtual Machine.

RoleSize

Specifies the size of the role instance.

ProvisionGuestAgent

Optional. Indicates whether the VM Agent is installed on the Virtual Machine. To run a resource extension in a Virtual Machine, this service must be installed.

Possible values are:

 • true

 • false

ResourceExtensionReferences

Optional. Contains a collection of resource extensions that are to be installed on the Virtual Machine. This element is used if ProvisionGuestAgent is set to true.

Contains a collection of objects that provide system or application data.

Element name

Description

ConfigurationSetType

Specifies the configuration type for the configuration set. This is currently always set to NetworkConfiguration.

InputEndpoints

Contains a collection of external endpoints for a Virtual Machine.

SubnetNames

Contains a list of Virtual Network subnet names to which the deployment belongs.

PublicIPs

Optional. Contains a public IP address that can be used in addition to default virtual IP address for the Virtual Machine.

The PublicIPs element is only available using version 2014-05-01 or higher.

NetworkInterfaces

Optional, A set of secondary network interfaces. The number of secondary network interfaces allowed depends on the size of the virtual machine.

The NetworkInterfaces element is only available using version 2014-08-01 or higher.

StaticVirtualNetworkIPAddress

Specifies the internal IP address for the Virtual Machine in a Virtual Network. If this element is specified, the SubnetNames element will contain only one subnet. The IP address specified in this element belongs to the subnet that is defined in SubnetNames.

The StaticVirtualNetworkIPAddress element is only available using version 2013-11-01 or higher.

Contains a collection of external endpoints for a Virtual Machine.

Element name

Description

LoadBalancedEndpointSetName

Specifies a name of a set of load-balanced endpoints. This element is only listed for Virtual Machine deployments.

LocalPort

Specifies the internal port on which the Virtual Machine is listening to serve the endpoint. This element is only listed for Virtual Machine deployments.

Name

Specifies the name for the external endpoint. This element is only listed for Virtual Machine deployments.

Port

Specifies the external port to use for the endpoint.

LoadBalancerProbe

Contains the endpoint settings which the Azure load balancer uses to monitor the availability of a Virtual Machine before forwarding traffic to the endpoint.

LoadBalancerName

Optional. Specifies the name of the internal load balancer that is associated with this endpoint. The internal load balancer name is specified in LoadBalancers.

The LoadBalancerName element is only available using version 2014-05-01 or higher.

IdleTimeoutInMinutes

Optional. Specifies the timeout for the TCP idle connection. The value can be set between 4 and 30 minutes. The default value is 4 minutes. This element is only used when the protocol is set to TCP.

The IdleTimeoutInMinutes element is only available using version 2014-06-01 or higher.

Protocol

Specifies the transport protocol for the endpoint.

Possible Values are:

 • TCP

 • UDP

Vip

Specifies the virtual IP address for the endpoint.

Contains the endpoint settings which the Azure load balancer uses to monitor the availability of a Virtual Machine before forwarding traffic to the endpoint.

Element name

Description

Path

Specifies the relative path name to inspect to determine the availability status. If Protocol is set to TCP, this value must be NULL.

Example:

path

The probe will use https://example.com/path to perform the probe.

Port

Specifies the port to use to inspect the availability status.

Protocol

Specifies the protocol to use to inspect the availability status.

Possible values are:

 • HTTP

 • TCP

Specifies the custom DNS settings that are specified for deployment.

Element name

Description

Name

Specifies the name of the DNS server.

Address

Specifies the IP address of the DNS server.

Specifies the properties that are used to provide more information about a deployment.

Element name

Description

Name

Specifies the name of a property that is associated with the deployment.

Value

Specifies the value of a property that is associated with the deployment.

Specifies information about when the Virtual Machine has been started and stopped.

Element name

Description

StartTime

Specifies the time that the Virtual Machine was started.

EndTime

Specifies the time that the Virtual Machine was stopped.

Status

Specifies the status of the Virtual Machine.

Contains the virtual IP addresses that are specified for the deployment.

Element name

Description

Address

Specifies the virtual IP address of the deployment.

IsReserved

Indicates whether the virtual IP address is reserved.

Possible values are:

 • true

 • false

ReservedIPName

Specifies the name of a reserved IP address that was assigned to the deployment.

Type

Specifies a value of Private if the virtual IP address is associated with an internal load balancer.

Contains a list of subnets to which the Virtual Machine will belong.

Element name

Description

SubnetName

Required. Specifies the name of a subnet to which the Virtual Machine belongs.

Contains the parameters that are used to add a data disk to a Virtual Machine.

Element name

Description

HostCaching

Specifies the platform caching behavior of the data disk blob for read/write efficiency.

Possible values are:

 • None

 • ReadOnly

 • ReadWrite

The default vault is ReadOnly.

DiskName

Specifies the name of the VHD to use to create the data disk for the Virtual Machine.

Lun

Specifies the Logical Unit Number (LUN) for the data disk. The LUN specifies the slot in which the data drive appears when mounted for usage by the Virtual Machine. This element is only listed when more than one data disk is attached to a Virtual Machine.

Valid values are 0 – 31.

LogicalDiskSizeInGB

Specifies the size, in GB, of the disk to be attached to the Virtual Machine.

MediaLink

Specifies the location in Azure storage of the VHD that is associated with the disk.

Example:

http://example.blob.core.windows.net/disks/mydatadisk.vhd

IOType

This property identifies the type of the storage account for the backing VHD.

If the backing VHD is in an Provisioned Storage account, “Provisioned” is returned otherwise “Standard” is returned.Note: This value is populated by Azure platform when the disk is created, not by the user.

This property is only returned with a version header of 2014-10-01 or newer.

Contains the parameters that are used to create the operating system disk for a Virtual Machine.

Element name

Description

HostCaching

Specifies the platform caching behavior of the operating system disk blob for read/write efficiency.

Possible values are:

 • ReadOnly

 • ReadWrite

DiskName

Specifies the name an operating system image in the image repository.

MediaLink

Specifies the location in Azure storage of the VHD that is associated with the operating system disk.

SourceImageName

Specifies the name of the source image that was used to create the operating system disk.

OS

Specifies the operating system that is running on the Virtual Machine.

Possible values are:

 • Windows

 • Linux

RemoteSourceImageLink

Specifies a URI to the location where an OS image is stored that was used to create the Virtual Machine. This location can be a different location than the user or platform repositories in Azure. An image is always associated with a VHD, which is a .vhd file stored as a page blob in a storage account. If you specify the path to an image with this element, an associated VHD is created and you must use the MediaLink element to specify the location in storage where the VHD will be located. If this element is used, SourceImageName is not used.

The RemoteSourceImageLink element is only available using version 2014-05-01 or higher.

IOType

This property identifies the type of the storage account for the backing VHD.

If the backing VHD is in an Provisioned Storage account, “Provisioned” is returned otherwise “Standard” is returned.

Note: This value is populated by Azure platform when the disk is created, not by the user.

This property is only returned with a version header of 2014-10-01 or newer

Contains a collection of resource extensions that are to be installed on the Virtual Machine. A resource extension is a software component that is installed on the Virtual Machine. The VM Agent must be installed on the Virtual Machine to install resource extensions.

Element name

Description

ResourceExtensionReference

Required. Specifies the properties of a resource extension that should be installed on the Virtual Machine.

ReferenceName

Required. Specifies the reference name of the resource extension.

Publisher

Required. Specifies the name of the publisher who created the resource extension. You can use List Resource Extensions to find the publisher name of a resource extension.

Name

Required. Specifies the name of the resource extension. You can use List Resource Extensions to find the names of available resource extensions.

Version

Required. Specifies the version of the resource extension. You can use List Resource Extension Versions to find the version of the resource extension.

ResourceExtensionParameterValues

Optional. Contains a collection of parameters that are passed to the resource extension when it is installed.

State

Optional. Specifies the state of the resource extension.

Possible values are:

 • Enable

 • Disable

The default value is Enable.

Contains a collection of parameters that are passed to the resource extension when it is installed.

Element name

Description

ResourceExtensionParameterValue

Required. Specifies the key, value, and type of the parameter.

Key

Required. Specifies the key of the parameter.

Value

Required. Specifies the base-64 encoded value of the parameter.

Type

Required. Specifies the type for the resource extension.

Possible values are:

 • Public

 • Private

If this value is set to Private, the parameter will not be returned by Get Deployment. You can only specify one public parameter and one private parameter for a maximum of two parameters.

Contains extensions that are added to the cloud service.

Element name

Description

AllRoles

Specifies a list of extensions that are applied to all roles in a deployment.

Extension

Specifies an extension that is to be deployed to a role in a cloud service.

NamedRoles

Specifies a list of extensions that are applied to specific roles in a deployment.

Specifies an extension that is to be deployed to a role in a cloud service.

Element name

Description

Id

Specifies the identifier of the extension. The identifier is created when the extension is added to the cloud service. You can find the Id of an extension that was added to a cloud service by using List Extensions.

SequenceNumber

Specifies the number of the last applied configuration for the extension. This number is assigned by Azure and is incremented with every configuration change.

The SequenceNumber element is only available using version 2014-06-01 or higher.

State

Optional. Specifies the state of the extension. This element only applies to JSON configured extensions.

Possible values are:

 • Enable

 • Disable

 • Uninstall

The default value is Enable.

The State element is only available using version 2014-06-01 or higher.

Specifies a list of extensions that are applied to specific roles in a deployment.

Element name

Description

Role

Specifies a specific role to which the extension is added.

RoleName

Specifies the name of the role.

Extension

Specifies an extension that is to be deployed to a role in a cloud service.

Specifies information about the agent that is installed on an instance.

Element name

Description

ProtocolVersion

Specifies the version of the protocol that is used by the agent for status reporting.

Timestamp

Specifies the UTC time when the status was reported.

GuestAgentVersion

Specifies the version of the agent that is installed on the instance.

Status

Specifies the status of the agent.

Possible values are:

 • Ready

 • NotReady

FormattedMessage

Specifies a localized status message.

Specifies a localized status message.

Element name

Description

Language

Specifies the language of the message.

Message

Specifies the message.

Specifies information about the extensions that are installed on an instance.

Element name

Description

ResourceExtensionStatus

Specifies information about a specific extension.

Specifies information about a specific extension.

Element name

Description

HandlerName

Specifies the name of the extension.

Version

Specifies the version of the extension.

Status

Specifies the status of the extension.

Possible values are:

 • Installing

 • Ready

 • NotReady

 • Unresponsive

Code

Specifies the status code that is returned by the extension.

FormattedMessage

Specifies a localized status message.

ExtensionSettingStatus

Specifies status information about the settings that were passes to the extension.

Contains a public IP address that can be used in addition to default virtual IP address for the Virtual Machine.

Element name

Description

PublicIP

Required. Specifies an additional IP public address that can be used to communicate with the Virtual Machine.

Name

Required. Specifies the name of the public IP address.

Address

Required. Specifies the IP address for the public IP.

IdleTimeoutInMinutes

Optional. Specifies the timeout for the TCP idle connection. The value can be set between 4 and 30 minutes. The default value is 4 minutes. This element is only used when the protocol is set to TCP.

The IdleTimeoutInMinutes element is only available using version 2014-06-01 or higher.

DomainNameLabel

Optional. Specifies the domain name label for the public IP.

The DomainNameLabel element is only available using version 2015-03-01 or higher.

Fqdn

Optional. Specifies a FQDN registered for this public IP.

Contains a set of secondary network interfaces.

Element name

Description

NetworkInterface

Required. Specifies a secondary network interface.

Name

Required, Specifies the name of the secondary network interface.

IPConfigurations

Required. Specifies a set of IP address configurations for a secondary network interface.

Specifies a set of IP address configurations for a secondary network interface.

Element name

Description

IPConfiguration

Required. Specifies an IP address configuration for a secondary network interface.

Currently only one IP address configuration is supported for a secondary network interface.

SubnetName

Required. Specifies the name of the virtual network subnet that this IP address configuration belongs.

Address

Required, Specifies the internal IP address configured for a secondary network interface.

Contains a list of internal load balancers that can be assigned to input endpoints.

Element name

Description

LoadBalancer

Required. Specifies the attributes of an internal load balancer.

Name

Required. Specifies the name of the internal load balancer.

FrontendIpConfiguration

Required. Specifies the configuration for the virtual IP address that is provided by the load balancer.

Type

Required. Specifies the type of virtual IP address that is provided by the load balancer. The only allowable value is Private.

SubnetName

Required if the deployment exists in a virtual network and a StaticVirtualNetworkIPAddress is assigned. Specifies the subnet of the virtual network that the load balancer uses. The virtual IP address that is managed by the load balancer is contained in this subnet.

StaticVirtualNetworkIPAddress

Optional. Specifies a specific virtual IP address that the load balancer uses from the subnet in the virtual network.

Specifies status information about the settings that were passes to the extension.

Element name

Description

Timestamp

Specifies the UTC time when the status was reported.

Name

Specifies the name of the setting that was passed to the extension.

Operation

Specifies the operation that was performed by the extension using the setting.

Status

Specifies the status of the operation.

Possible values are:

 • transitioning

 • error

 • success

 • warning

Code

Specifies the status code for the operation.

FormattedMessage

Specifies a localized status message.

SubStatusList

Contains a list of additional status information if it exists.

Contains a list of additional status information if it exists.

Element name

Description

SubStatus

Contains information about additional status messages returned by the extension.

Name

Specifies the status identifier.

Status

Specifies the status of the operation.

Possible values are:

 • transitioning

 • error

 • success

 • warning

FormattedMessage

Specifies a localized status message.

To obtain the names of cloud services in your subscription, you can use List Cloud Services.

Pokaż:
© 2015 Microsoft