EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

CloudAccountDiagnosticMonitorExtensions.CreateDeploymentDiagnosticManager Method

Updated: November 15, 2013

Creates a new instance of the DeploymentDiagnosticManager class for the specified deployment.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.Diagnostics.Management
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.Diagnostics (in Microsoft.WindowsAzure.Diagnostics.dll)

public static DeploymentDiagnosticManager CreateDeploymentDiagnosticManager (
	string connectionString,
	string deploymentId
)

Parameters

connectionString

The connection string for the storage account.

deploymentId

The deployment ID for the current deployment.

Return Value

Returns DeploymentDiagnosticManager.

The CreateDeploymentDiagnosticManager extension method enables you to use a connection string to create a DeploymentDiagnosticManager. The method will create the DeploymentDiagnosticManager and use the storage account specified by the connection string to access the diagnostics configuration.


Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 and Windows Server 2012

Target Platforms

Pokaż: