Baza Wiedzy MSDN
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

NamespaceManager.GetRulesAsync Method (String, String, String)

 

Asynchronously retrieves an enumerable collection of all rules in the service namespace with specified topic path, subscription name and filter.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public Task<IEnumerable<RuleDescription>> GetRulesAsync(
	string topicPath,
	string subscriptionName,
	string filter
)

Parameters

topicPath
Type: System.String

The topic path relative to the service namespace base address.

subscriptionName
Type: System.String

The name of the subscription.

filter
Type: System.String

The string used to filter the rules to be retrieved.

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task<IEnumerable<RuleDescription>>

The asynchronous operation.

Return to top
Pokaż:
© 2015 Microsoft